جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 81433/ت 19028ه 13/5/1378

وزارت راه وترابری
هیات وزیران درجلسه مورخ 30/4/1378بنابه پیشنهادشماره 11/16394 مورخ 22/9/1376وزارت راه وترابری وبه استنادقانون الحاق یک تبصره به قانون تعیین حق الزحمه ایستگاههای اقلیم شناسی وبارانسنجی -مصوب 1376-آیین نامه تعیین میزان حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی وبارانسنجی سازمان هواشناسی کشوررابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-میزان حق الزحمه ماهانه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی براساس میزان تحصیلات ونوع وشرح وظایف دیده بانی در ایستگاه براساس دستورالعمل سازمان هواشناسی کشوربه شرح زیرتعیین وبراساس اعتبارات مصوب پرداخت می گردد:
الف -حق الزحمه متصدیان ایستگاههای بارانسنجی تامدرک تحصیلی پایان دوره کاما متوسطه برای انجام دیده بانی های مقرروحفظ وحراست ایستگاه تایک برابرحداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
ب -حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی تامدرک تحصیلی فوق دیپلم برای انجام دیده بانی های مقرروحفظ وحراست ایستگاه تا سه برابرحداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
ماده 2-حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی وبارانسنجی که دارای مدرک تحصیلی بالاترباشندبیست درصدبیشترازمیزان حقوق موضوع ماده (1)این آیین نامه خواهدبود.
ماده 3-سازمان هواشناسی کشورتعهدی برای استخدام متصدیان ایستگاههای بارانسنجی واقلیم شناسی به هرشکل ندارد.
ماده 4-حق الزحمه موضوع این آیین نامه قابل پرداخت به کارکنان سازمان هواشناسی کشورنیست .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15866
تاریخ تصویب :
1378/04/30
تاریخ ابلاغ :
1378/05/26
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :