جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 22257/ت 19083ه 18/5/1378

سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران درجلسه مورخ 9/3/1378بنابه پیشنهادشماره 41294/1 مورخ 6/10/1376سازمان تربیت بدنی وبه استنادقانون الحاق بندهای (11)و(12)به قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی -مصوب 1376-اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود:

فصل اول -تعریف واهداف
ماده 1-فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که دراین اساسنامه فدراسیون نامیده می شودموسسه عمومی غیردولتی ودارای شخصیت حقوقی است که براساس مشی واصول ورزشی آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیک بامراعات شوون اسلامی ومقتضیات ملی وبه عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح درهررشته ورزشی تشکیل می شودودرچهاچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی ورعایت سایرقوانین ومقررات مربوط فعالیت می نماید.
تبصره -فدراسیون باموافقت ومجوزکمیته ملی المپیک تشکیل می گردد.
ماده 2-اهداف فدراسیون به شرح زیرتعیین می شود:
1-ترغیب نسل جوان واقشارمختلف جامعه به حفظ تندرستی وسلامت وایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان درفعالیتهای منظم ،اصولی وقانونمند ورزشی .
2-ایجادوگسترش سبکهای مختلف دررشته ورزشی ذی ربط.
3-ایجادزمینه های لازم برای حضورقهرمانان ،پیش کسوتان ،داوران ، مربیان ،وسایردست اندرکاران ورزش درعرصه های بین المللی درداخل وخارج ازکشور.
4-ایجادزمینه های مناسب برای کشف ،رشدوپرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران وقهرمانان .
5-بالابردن قابلیتهای جسمانی وارتقای سطح کیفیت ومهارتهای فنی - ورزشی براساس اصول وشیوه های علمی ورزش آماتوری .
6-کشف وجذب استعدادهاوتوانمندیهای اقشارمختلف جامعه وتقویت آنها به منظوررشدوگسترش کمی وکیفی رشته ورزشی مربوطه .
7-ایجادزمینه های مناسب برای طراحی ،ساخت وتولیدوتوزیع وسایل و لوازم استانداردورزشی دررشته مربوط.
8-استفاده ازدانش ،تجارب وتوانمندیهای گروههاومجامع بین المللی ورزشی .
9-احیاواشاعه خصلتهای جوانمردی درمیان ورزشکاران .
10-ارتقای سطح معیشت وایجادتسهیلات برای قهرمانان .
فصل دوم -وظایف وارکان فدراسیون
ماده 3-وظایف فدراسیون به شرح زیرتعیین می شود:
1-برگزاری مسابقات ورزشی درسطح کشوربه صورت لیگهای منطقه ای و سراسری ،قهرمانی کشوروغیره دررده های سنی نونهالان ،نوجوانان ، جوانان ،امیدبزرگسالان ،سالمندان وپیش کسوتان .
2-برگزاری دوره های آموزشی توجیهی وارتقای مربیگری وداوری اعم از داخلی یابین المللی باهمکاری مراجع ذی صلاح قانونی درداخل وخارج ازکشور.
3-گزینش ورزشکاران نخبه وطرازاول کشوربه منظورتشکیل تیمهای امید وملی دررده های سنی نونهالان ،نوجوانان ،جوانان ،المپیک ،بزرگسالان ، وپیش کسوتان وکشف وجذب استعدادهاوتقویت آنهاازطریق تشکیل اردو وبرنامه های کنظک ورزشی وفرهنگی .
4-حضورمداوم وفعال درمجامع بین المللی وکنگره های علمی ،تحقیقاتی آموزشی که ازسوی فدراسیونهای جهانی وکنفدراسیونهای آسیایی کمیته های المپیک قاره ای وجهانی وسازمانهای ورزشی بین المللی برگزارمی گردد.
5-تهیه گزارشهای لازم ازتصمیمهای متخذه درمجامع وکنگره های بین - المللی جهت ارایه به سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیک وسایر مراجع ذی صلاح قانونی .
6-برقراری ارتباط اصولی بامجامع بین المللی ورزشی به منظوراخذ امتیازبرگزاری مسابقات ودوره های آموزشی درسطح قاره ای وجهانی درکشور.
7-تعیین مربیان تیمهای امیدوملی دررده های سنی نونهالان ،نوجوانان ، جوانان ،امی وبزرگسالان وپیش کسوتان .
8-تهیه وتدوین تقویم ورزشی سالانه وبرنامه ای اعم ازکوتاه مدت ، میان مدت وبلندمدت .
9-معرفی واعزام مربیان وداوران به کلاسهای توجیهی وارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای ،قاره ای وجهانی والمپیک برگزارمی گردد
10-ایجادواحداطلاعات وآمارورزشی وطبقه بندی ونگهداری اسنادمربوط ژتهیه شناسنامه ورزشی جهت مربیان ،داوران ،ورزشکاران ،قهرمانان و پیش کسوتان وسایردیت اندرکاران .
11-همکاری باواحدهای اجرایی کارشناسی ،تحقیقاتی وعلمی نهادهاو ارگانها،وزارتخانه ها،موسسات وسازمانهای دولتی ووابسته به دولت نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی ،افرادعلاقمندومحققان فعال درامر تربیت بدنی وورزش .
12-تشکیل کمیته های مختلف درفدراسیون وهیاتهای ورزشی .
13-تهیه وارایه گزارش عملکردسالانه به سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک .
14-انتشارکتب ،جزوات ،نشریات آموزشی ونشراخباروترجمه قوانین بین المللی .
15-فراهم آوردن زمینه های تشویق ،تجلیل وقدردانی وحمایتهای مادی ومعنوی ازورزشکاران ،قهرمانان ،پیش کسوتان ،داوران ،مربیان و سایردست اندرکاران ازطریق اعطای تسهیلات وکمکهای بلاعوض .
16-تلاش وکوشش درجهت جذب وبهره برداری ازخدمات واستعدادهای بالقوه مادی ومعنوی وجذب کمک وحمایتهای مالی اقشارمختلف مردم به منظور توسعه وتعمیم رشته ورزشی مربوط.
17-تهیه وتدوین آیین نامه داخلی فدراسیون .
18-حضورمستمروفعال درکمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران وشرکت در جلسات وبرنامه های کمیته مذکور.
19-انجام تحقیقات علمی ورزشی وبرگزاری نمایشگاهها سالانه به منظور ارتقای کمی وکیفی رشته ورزشی مربوط درداخل وخارج ازکشور.
20-تامین بیمه حوادث ورزشی مربیان ،داوران وورزشکاران ازطریق انعقادقراردادباشرکتهای بیمه .
21-انجام فعالیتهای اقتصادی وبازرگانی باهدف تقویت بنیه مالی فدراسیون ازطریق ایجادشرکتهای بازرگانی وتولیدی بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
ماده 4-ارکان فدراسیون
1-مجمع عمومی
2-هیات رییسه
3-رییس
4-بازرس
ماده 5-اعضای مجمع عمومی فدراسیون که ازاین پس مجمع نامیده می شود عبارتنداز:
1-رییس سازمان تربیت بدنی یایکی ازمعاونان وی به عنوان رییس مجمع .
2-سه نفرنماینده ورزشکاران که یک نفرآنان ازمیان زنان باشد.
3-یک نفربه انتخاب کانون داوران .
4-یک نفربه انتخاب کانون مربیان .
5-دونفربه انتخاب اتحادیه باشگاهها.
6-روسای هیاتهای ورزشی استانها ورییس انجمن بانوان دررشته مربوط.
7-روسای انجمنهاوهیاتهای ورزشی کارگران ،نیروهای مسلح ،دانش آموزان ودانشجویان که توسط وزارتخانه یاسازمان ذی ربط معرفی می شوند.
8-دبیرکل کمیته ملی المپیک یانماینده وی .
9-رییس قدراسیون .
تبصره 1-چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای 2تا5این ماده طبق دستورالعملی می باشدکه ظرف سه ماه ازسوی سازمان تربیت بدنی تهیه وابلاغ می شود وتازمانی که تشکلهای موضوع بندهای 2تا5تشکیل نشده اندسازمان تربیت بدنی به قایم مقامی نمایندگان موردنظررامعرفی خواهدکرد.
تبصره 2-محل استقراردبیرخانه مجمع درفدراسیون می باشدودبیرفدراسیون به عنوان دبیرمجمع شرکت می کند.
تبصره 3-مجمع حداقل سالی دوباردعوت رییس فدراسیون به طورعادی تشکیل می شودوباحضوردوسوم اعضا رسمیت می یابدوتصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضرمجمع معتبراست .
ماده 6-جلسات مجمع به طورفوق العاده بادرخواست بازرس ،رییس فدراسیون رییس سازمان تربیت بدنی بایک سوم اعضای مجمع تشکیل خواهدشد.
ماده 7-وظایف مجمع به شرح زیراست :
1-بررسی وتصویب عملکردیک ساله فدراسیون .
2-تصویب بودجه سالانه فدراسیون .
3-بررسی اساسنامه وپینهاداصلاح آن به مراجع ذی صلاح .
4-پیشنهادرییس فدراسیون جهت صدورحکم به رییس سازمان تربیت بدنی
5-تصویب برنامه های کوتاه مدت وبلندمدت فدراسیون وتقویم ورزشی وخط مشی فدراسیون .
6-تصویب برگزاری مسابقات آسیایی وجهانی .
7-تصویب آیین نامه داخلی مجمع .
8-تصویب آیین نامه های اداری ،استخدامی ،مالی ومعاملاتی فدراسیون بارعایت قوانین ومقررات مربوط پس ازتاییدسازمان تربیت بدنی .
9-انتخاب بازرس .
10-تصویب سایرآیین نامه هاومقررات موردنیازفدراسیون .
11-انتخاب سایراعضای هیات رییسه باپیشنهادرییس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند(6)و(8)این اساسنامه .
12-بررسی گزارش بازرس .
ماده 8-هیات رییسه فدراسیون مرکب ازاعضای زیرمی باشد:
1-رییس .
2-نایب رییس .
3-دبیر.
4-خزانه دار.
5-یک نفرکارشناس یاخبره دررشته ورزشی مربوط.
6-چهارنفربه پیشنهادرییس فدراسیون وتصویب رییس سازمان تربیت بدنی .
ماده 9-وظایف هیات رییسه به شرح زیرتعیین می شود:
1-تهیه وتقدیم بودجه ،اعتبارات ،برنامه هاوتقویم های کوتاه مدت ، میان مدت وبلندمدت فدراسیون به مجمع .
4-اجرای تصمیمهاومصوبات مجمع .
5-تاییدروساواعضای کمیته های مختلف فدراسیون .
6-پیشنهاداصلاح اساسنامه به مجمع .
7-پیشنهادعضویت فدراسیون درمجامع بین المللی ورزشی به مجمع .
8-نظارت براجرای مقررات واصول ورزشی دررشته مربوط.
ماده 10-رییس فدراسیون به مدت چهارسال انتخاب می شودوانتخاب مجدد وی بلامانع است .
تبصره 1-عزل رییس فدراسیون باپیشنهادحداقل یک سوم ازاعضای مجمع امکان پذیراست .
تبصره 2-تغییرات درهیات رییسه باپیشنهادرییس فدراسیون وتاییدمجمع انجام می پذیرد.
ماده 11-وظایف رییس فدراسیون به شرح زیرتعیین می شود:
1-پیشنهاددبیروخزانه دارفدراسیون ومعرفی آنان به مجمع .
2-انجام اقدامات لازم درجهت تهیه بودجه فدراسیون .
3-شرکت دراجلاسهای بین المللی خارج ازکشور.
4-امضای احکام قهرمانان وگواهینامه های آموزش سرپرستاران ،مربیان ، داوران ،ورزشکارانی که درمسابقات ورزشی وکلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند.
5-امضای اسناداداری ،مالی ،اوراق بهادار،قراردادهاونامه های اداری براساس اختیارات حاصله ازآیین نامه هاودستورالعملهای مصوب .
6-صدوراحکام اعضای هیات رییسه .
7-صدوراخکام روساواعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس ازتصویب هیات رییسه فدراسیون .
8-نمایندگی فدراسیون درسازمانها،مراجع ومحاکم باحق توکیل غیر.
ماده 12-مسوولیت حسن اداره امورفدراسیون وبرگزاری هرچه بهترجلسات مجمع بارییس فدراسیون می باشد.
ماده 13-درزمان غیبت ،استعفایابرکناری رییس فدراسیون ،نایب رییس عهده دارامورجاری فدراسیون خواهدبودهمچنین نایب رییس مجری دستوراتی است که ازسوی رییس فدراسیون ابلاغ می گردد.
ماده 14-دبیرفدراسیون دارای وظایف زیرمی باشد:
1-اجرای دستورات رییس فدراسیون .
2-تهیه صورت جلسه هیات رییسه ومجمع ودستورجلسات آنها.
3-شرکت درجلسات کمیته هابرای هماهنگی امورمربوطه وراهناییهای لازم .
4-نظارت برتنظیم حسابهاوثبت آنهادربایگانی .
5-شرکت درجلسات فنی که ازسوی فدراسیون جهانی یاکنفدراسیونها تعیین می شود،باتصویب هیات رییسه .
6-تهیه وتقدیم عملکردسالانه وبرنامه های فدراسیون به هیات رییسه .
7-تهیه وتقدیم بودجه ،اعتبارات ،برنامه هاوتقویم های سالانه ،میان مدت وبلندمدت فدراسیون به هیات رییسه .
8-تهیه وتقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه ،آیین نامه و دستورالعمل هاوقوانین ومقررات ورزشی ذی ربط فدراسیون به هیات رییسه
9-ابلاغ تصمیمات ومصوبات هیات رییسه .
10-معرفی روساواعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس ازتصویب هیات رییسه .
ماده 15-درهرفدراسیون یک نفربه عنوان بازرس اصلی ویک نفربه عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شودوعهده داروظایف زیرمی باشد:
1-اظهارنظردرباره صحت ودرستی صورت دارایی وصورت حساب دوره عملکرد هیات رییسه .
2-اظهارنظردرباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون دراختیارمجمع گذاشته اندودرصورتی که مدیران یادشده اطلاعاتی برخلاف حقیقت گزارش کرده اندبازرس مکلف است مجمع راآگاه کند.
3-بازرس می توانددرهرموقع ،هرگونه رسیدگی وبازرسی لازم راانجام داده واسنادومدارک واطلاعات مربوط به فدراسیون رامطالعه کرده و موردرسیدگی قراردهد،لکن اقدامات بازرس نبایدباعث توقف درروند اجرای امورفدراسیون باشد.
4-بازرس می تواندبه مسوولیت خوددرانجام وظایفی که برعهده دارد ازنظرکارشناسان استفاده کندمشروط به آنکه آنهاراقبلابه فدراسیون معرفی کرده باشد.این کارشناس درمواردی که بازرس تعیین می کند همانندخودبازرس حق هرگونه تحقیق ورسیدگی رادارند.
5-بازرس بایدهرگونه تخلف یاتقصیری که ازناحیه رییس یاهیات رییسه درامورفدراسیون مشاهده می کنددراولین جلسه مجمع مطرح کندودرصورتی که ضمن انجام ماموریت خودازوقوع جرمی مطلع شودبایدبه مرجع قضایی صلاحیتداراعلام نموده وجریان رابه اولین جلسه مجمع گزارش دهد.
ماده 16-به منظورانجام وظایف فدراسیونهادراستانها،شهرستانها،و بخشها،هیاتهایی به نام هیات ورزشی استان ،شهرستانهاوبخشها، هیاتهایی به نام هیات ورزشی استان شهرستان وبخش تشکیل می گردد. طرزتشکیل وشرح وظایف هیاتهای ورزشی به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه وابلاغ می شودانجام می گردد. تبصره 1-هیاتهای ورزشی موضوع این ماده ازنظرمسایل اداری ،معاملاتی فرهنگی ورزشی وغیره تابع مقررات موردعمل درفدراسیون هستند.
تبصره 2-درترکیب هیاتهانماینده ورزشکاران ،کانون داوران ،کانون مربیان واتحادیه باشگاههاحضورخواهندداشت وسازمان تربیت بدنی در تدوین آیین نامه موضوع این ماده به گونه ای عمل کردکه غیردولتی بودن فدراسیون حفظ شود.
ماده 17-درهرفدراسیون به منظوراستفاده ازتجارب ،تخصص واستعدادهای قهرمانان ،مربیان ،داوران وسایردست اندرکاران وباهدف اجرای دقیق مقررات واصول آماتوریزم وقوانین ومقررات بین المللی وبررسی راه کارهای توسعه وگسترش رشته ورزشی مربوط کمیته هایی ازقبیل کمیته فرهنگی ،کمیته اجرایی ،کمیته های اداری ومالی ،کمیته تحقیقات وآموزش کمیته برنامه ریزی ،کمیته داوران ومربیان ،کمیته رفاه وتعاون ، کمیته فعالیت وسرمایه گذاری دراموربازرگانی وکمیته روابط بین - المللی تشکیل می گردد.
طرزتشکیل ،وظایف ،مسایل اداری ،معاملاتی ،فرهنگی ،ورزشی وسایرموارد ذی ربط باکمیته هابه موجب آیین نامه ای می باشدکه توسط رییس فدراسیون تهیه وپس ازتاییدهیات رییسه به تصویب مجمع فدراسیون می رسد.
فصل سوم -سایرمقررات
ماده 18-بودجه فدراسیون ازمنابع زیرتامین می شود:
1-کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی .
2-کمکهای مالی مجامعی کمیته ملی المپیک ،کنفدراسیون آسیایی ،فدراسیون
3-عواید حاصل ازفروش بلیطمسابقات وبرنامه های ورزشی
4-کمکهای مالی اشخاص حقیقی وحقوقی شامل دستگاههای دولتی ووابسه به دولت ،موسسات عمومی غیردولتی ،مراکزنظامی وانتظامی ،شهرداریها اصناف وبازاریان وسایر اقشار مردم .
5-عواید حاصل ازفروش کتب ،جزوات ،عکسها،اسلایدها،فیلمها،مقالات و نشریات ورزشی .
6-عوایدحاصل ازساخت ،تولید،توزیع وفروش لوازم ووسایل ورزشی .
7-عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون .
8-عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاههاوتیمهای ورزشی
9-عواید حاصل ازدریافت حق اعتراض باشگاههاوتیمهای ورزشی .
10-اخذوام ازمووسسات اعتباری وسیستم بانکی کشور.
11-عوایدحاصل ازانجام فعالیتهای بازرگانی ،تجارتی وخدماتی .
12-عوایدحاصل ازحقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی .
ماده 19-فدراسیون مکلف است کمکهای مالی موردنیاز سال آتی خودرا حداکثر تاپایان شهریور ماه هرسال وباتوجه به سیاستهای بودجه مصوب رییس سازمان تربیت بدنی تهیه وبه دفترامور مشترک فدراسیونها ارایه نمایدتادرقالب بودجه سالانه منظور گردد.
ماده 20-فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات به موجب آیین نامه مالی معاملاتی خود که ظرف سه ماه توسط سازمان تربیت بدنی تهیه وابلاغ می گرددهزینه نماید.
ماده 21فدراسیون مکلفاست کلیه قوانین ،ایین نامه ها ومقررات به نهادها یامووسسات عمومی غیردولتی را مراعات واجرا نماید.
ماده 22کلیه قراردادها،اسنادواوراق بهاداربایدتوسطرییس فدراسیون یانایب رییس وخزانه دار امضاوممهور به مهر فدراسیون باشد.
ماده 23-فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خودراظرف شش ماه بااین اساسنامه تطبیق دهد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15868
تاریخ تصویب :
1378/03/09
تاریخ ابلاغ :
1378/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :