جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 51469/ت 19879ه 19/5/1378

وزارت مسکن وشهرسازی
هیات وزیران درجلسه 3/5/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/2328 مورخ 30/3/1377وشماره 1/100/8228مورخ 23/7/1377وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمود:

1متن به عنوان تبصره به ماده (13)اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن الحاق گردید:
تبصره -هیات مدیره می تواندبرخی از اختیارات ووظایف اجرایی خود راباحفظ مسئوولیت به روسای سازمانهای مسکن وشهرسازی استانهایا بعضی از اعضای هیات مدیره تقویض نماید.
2درماده (15)اساسنامه سازمان یادشده بعدازعبارت (وروسای قسمتهای سازمان )عبارت (وهمچنین به سازمان مسکن وشهرسازی استانها)اضافه شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15868
تاریخ تصویب :
1378/05/03
تاریخ ابلاغ :
1378/05/28
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :