جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 62705/20241ه 19/5/1378

سازمان اموراداری واستخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پیشنهادشماره 3916/11مورخ 16/6/1377سازمان اموراداری واستخدامی کشوروبه اسناد تبصره ماده (6)قانون استخنام کشوری -مصوب 1345-تصویب نمود: 1-آیین نامه استخدامی پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره 52282/ت 664 مورخ 15/6/1368)به شرح زیراصلاح می شود:

الف -متن زیرجایگزین ماده (10)وتبصره های آن می شود:
ماده 10-حقوق ومزایای کلیه مستخدمان پیمانی دستگاههای دولتی از تاریخ 1/1/1378مانندکارمندان رسمی مشابه وبه استنادقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ومقررات آن تعیین می شود.
تبصره 1-درصورتی که شرایط بازارکاراقتضانمایدبرای استخدام پیمانی برخی افرادباتخصص های ویژه وبامدارک لیسانس ،فوق لیسانس ودکترای تخصصی علاوه برحقوق وفوق العاده های موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهی تحت عنوان فوق العاده مخصوص پرداخت می شود.میزان فوق العاده یادشده باپیشنهادوزیریابالاترین مقام دستگاه اجرایی وتصویب شورایی مرکب ازدبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور رییس سازمان برنامه وبوجه ووزیراموراقتصادی ودارایی ویانمایندگان تام الاختیارآنان تعیین خواهدشد.
تبصره 2-پرداخت فوق العاده موضوع تبصره (1)این ماده تاسقف ده درصد (10%)تنهاباتشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است .
تبصره 3-مجموع حقوق ومزایاوفوق العاده مخصوص پرداختی به این گونه کارکنان ازمیزان مقرردرماده (11)قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد کرد.
ب -مواد(11)و(12)آیین نامه یادشده حذف وشماره موادبعدازآن به ترتیب اصلاح می شود.
2-سازمان اموراداری واستخدامی کشورموظف است ظرف یک ماه نسبت به اصلاح دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی وفرم قرارداد استخدام پیمانی درچهارچوب این تصویب نامه اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15868
تاریخ تصویب :
1378/04/30
تاریخ ابلاغ :
1378/05/28
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :