جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


نقل ازشماره 15871-1/6/1378روزنامه رسمی
شماره 3266- ق 17/5/1378

حضرت حجت الااسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح تفسیرتبصره (10)قانون بودجه سال 1378کل کشورکه درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 10/5/1378مجلس شورای اسلامی مطرح ونظرمجلس به شرح پیوست تصویب ودرتاریخ 13/5/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری
شماره 25609 24/5/1378
وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشکی
قانون تبصره 10قانون بودجه سال 1378کل کشورکه درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مردادماه یکهزارسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 13/5/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3266-ق مورخ 17/5/1378واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی

موضوع استفسار:
ماده واحد-منظورازتوسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی که در تبصره (10)قانون بودجه سال 1378کل کشورآمده است این است که وزارتخانه مزبورراسااقدام به ورودکندویااینکه شامل وسائلی که توسط شرکتها وباارزوزارتخانه واردمی شودهم می شود؟
نظرمجلس :
منظوراز(توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی )درپاراگراف آخر بند(الف )تبصره (10)قانون بودجه سال 1378کل کشورعبارت ازواردات وسائل مذکورازمحل ارزتخصیصی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی که راساتوسطآن وزارتخانه ویااشخاص حقیقی وحقوقی دیگرانجام می گیرد می باشد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ دهم مردادیکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 13/5/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15871
تاریخ تصویب :
1378/05/10
تاریخ ابلاغ :
1378/06/01
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :