جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


نقل ازشماره 15871-1/6/1378 روزنامه رسمی
شماره 3267-ق 17/5/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تاسیس داروخانه های خاص که درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 10/5/1378 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری
شماره 26769 24/5/1378
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
قانون تامین داروهای خاص که درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ دهم مردادماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 13/5/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3267-ق مورخ 17/5/1378واصل گردیده است به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - دولت می تواندبه منظورتهیه داروهای خاص وحیاتی موردتایید وزارت بهداشت درمان وآموزس پزشکی اجازه دهدتانسبت به واردات این اقلام داروئی درقبال قسمتی ازارزصادراتی مربوط به بخش خصوصی اقدام گرددتادرکلیه نقاط کشورتوضیح شود.
تبصره -آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزرارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ووزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده ویک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مردادیکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 13/5/1378به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15871
تاریخ تصویب :
1378/05/10
تاریخ ابلاغ :
1378/06/01
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :