جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 18470/ت 21618ه 18/5/1378

وزارت اموراقتصادی ودارایی -وزارت صنایع -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی

هیات وزیران درجلسه مورخ 29/4/1378بنابه پیشنهادشماره 1580/4890/10 مورخ 31/3/1378بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وبراساس اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتبصره (1)قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی -مصوب 1376- آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:
آیین نامه اجرایی چگونگی پرداخت کارمزدتسهیلات بانکی موضوع تبصره (1)قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی کارمزدتسهیلات بانکی موضوع تبصره یادشده هیجده درصد(18%)می باشد که شش درصد(6%)آن رابنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وشش درصد(6%)آن راجانبازان وشش درصد(6%)مابقی رادولت پرداخت نماید
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15871
تاریخ تصویب :
1378/04/29
تاریخ ابلاغ :
1378/06/01
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع :