جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 3238-ق 16/5/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 48989/20260مورخ 28/7/1377دولت وتصویب نامه شماره 67563/ت ه مورخ 11/11/1377هیئت وزیران درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ 25/12/1377مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب و به دلیل ایرادشورای محترم نگهبان به مواد(18)و(28)وتبصره های آن وبراساس اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال وبااصلاحاتی به تصویب رسیددراجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

شماره 25656 24/5/1378
نهادریاست جمهوری -دبیرخانه مناطق آزاد
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ بیست وپنجم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 30/4/1378بااصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وطی نامه شماره 3238-ق مورخ 16/5/1378مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده -قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372به شرح زیراصلاح می شود:
1-یک تبصره به عنوان (2)بخ ماده (1)قانون مذکورالحاق می گرددو عنوان تبصره (3)تغییرمی یابد:
تبصره 2-محدوده آبی مجاورمناطق آزادکه قلمروآن به تصویب هیات وزیران حواهدرسید،منحصرادرخصوص فعالیتهای مربوط به سوخت رسانی کشتیها ازامتیازات این قانون برخورداخواهدبود.
2-متن زیرجایگزین ماده (18)قانون مذکورمی شود:
ماده 18-تاسیس بانک وموسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص باسهام بانام واشتغال به عملیات بانکی واستفاده ازعنوان بانک ویاموسسه درمناطق منحصراطبق مفاداین قانون وآیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید انجام می شود.
تبصره 1-تاسیس بانک اعتباری ایرانی باسرمایه داخلی وخارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان وتصویب اساسنامه آنهاتوسط شورای پول واعتباروصدورمجوزازطرف بانک مرکزی است .
تبصره 2-افتتاح شعبه توسط بانکهاویاموسسات اعتباری اعم ازایرانی وخارجی موکول به پیشنهاد سازمان وتاییدبانک مرکزی است .
تبصره 3-نظام حاکم بربرابری ریال ایران بااسعارمختلف درمناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می شود.
تبصره 4-معاملات واحدهای بانکی درمناطق آزادباریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهدبود.
واحدهای بانکی که مجوزانجام بانکداری برون مرزی اخذنموده انداز انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
3-متن زیرجایگزین ماده (21)قانون مذکورمی شود:
ماده 21-حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است موردتضمین وحمایت است .سرمایه گذاران مزبورچنانچه درمواردی به وسیله قانونی به نفع عموم ملی شودیااینکه ازسرمایه گذاران یادشده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه مذکوروطریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهدبودکه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
4-متن زیرجایگزین ماده (22)می شود:
ماده 22-ثبت شرکتهاومالکیت های صنعتی ومعنوی همچنین ثبت کشتی ها شناورهاوهواپیماهادرهرمنطقه بارعایت اصل هشتادویکم (81)قانون اساسی طبق ضوابط مصوب وزیران انجام می شود . تبصره -ثبت شرکتهاومالکیت های صنعتی ومعنوی درهرمنطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود .
5-متن زیربه عنوان ماده (28)به قانون مذکورالحاق می شود:
ماده 28-تاسیس وفعالیت موسسات بیمه ایرانی باسرمایه داخلی وخارجی وشعب ونمایندگی آنهاوموسسات کارگزاری بیمه درمناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجازوصرفاتابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ بیست وپنجم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 30/4/1378بااصلاحاتی به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناظق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15872
تاریخ تصویب :
1377/12/25
تاریخ ابلاغ :
1378/06/02
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :