جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


نقل ازشماره 15878-9/6/1378 روزنامه رسمی
شماره 26653/ت 19756ه 2/6/1378

وزارت فرهنگ وآموزش عالی -وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

هیات وزیران درجلسه مورخ 11/6/1377بنابه پیشنهادوزارتخانه های فرهنگ واموزش عالی وبهداشت درمان وآموزش پزشکی وبه استنادتبصره (3)ماده 4 قانون صندوق رفاه دانشجویان -مصوب 1371-اصلاحیه ماده (15)اساسنامه صندوق مذکوررابه شرح زیرتصویب نمود:
ماده 15-دانشجویان وفارغ التحصیلانی که به نحوی ازمزایای صندوق بهره مندوبه درجه رفیع شهادت نایل جانبازازکارافتاده کلی یافوت شده یامی شونددرصورت اعلام رویدادمذکورحسب موردازسوی بنیادشهید انقاب اسلامی بنیادمستضعفان وجانبازان سازمان بهزیستی کشورویا سازمان ثبت احوال ازکلیه دین خودبه صندوق بری الذمه می شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 5129/21/78مورخ 18/5/1378شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15878
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
1378/06/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :