جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.شماره 4396/ت 21225ه 21/2/1378

وزارت اموراقتصادی ودارایی - وزارت بازرگانی -وزارت صنایع -وزارت مسکن وشهرسازی سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 15/2/1378بنابه پیشنهادمشترک شماره 110/84-413/102مورخ 29/1/1378سازمان برنامه وبودجه ووزارتخانه های بازرگانی واموراقتصادی ودارایی ،صنایع ،مسکن وشهرسازی وبه استناد بند(ی )تبصره (5)قانون بودجه سال 1378کل کشورآیین نامه اجرایی بند یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

1-منظورازنانهای صنعتی ومرغوب دراین آیین نامه ،انواع نانهای حجیم ونیمه حجیم است که به تناسب نیازهرمنطقه باکیفیت خوب ،بهداشتی وسالم وبارعایت استانداردهای لازم تولید شود.
2-روش تولیدوماشین آلات موردنیازبرای تولیدنانهای صنعتی ومرغوب بایدبه شکلی باشد که ازمرحله تحویل آرد تاتحویل نان دارای سیلوی آرد،خمیرگیری ،اتاق تخمیر،چانه گیر،فرم دهنده ،اتاق تخمیرثانویه ، فرمناسب باحرارت غیرمستقیم برای پخت ،سیستم خنک کننده وبسته بندی باشد.وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،مرجع تعیین کیفیت بهداشتی بودن نان می باشد.
3-کارخانه های موردنظربایدحداقل پنج تن در روز ظرفیت داشته و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آردونان باشند.
4-موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران موظف است بامشارکت وزارتخانه های بازرگانی ،صنایع ،بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وکشور، نیست به تدوین استانداردماشین آلات تولیدوپخت انواع نانهای صنعتی ومرغوب وآرد موردنیاز اقدام نماید.ضوابط اجرایی اجباری استاندارد مذکورباید برای کلیه تولیدکنندگان نانهای صنعتی ومرغوب فراهم شود 5-وزارت صنایع مکلف است ماشین آلات استانداردموردنیازبامشخصات ذکر شده راازطریق سازندگان داخلی تامین نمایدودرصورت لزوم می تواند ازطریق فن آوری نسبت به ساخت آنهادرداخل اقدام کند.تازمان تولید دستگاه استاندارددرداخل کشور،واردات ماشین آلات خارجی طبق مقررات بلامانع است .
6-وزارت بازرگانی درسطح کشورموظف است ازطریق واحدهای استانی با همکاری وهماهنگی ادارات کل صنایع استانهادرچارچوب سهمیه های استانی برای تولیدنان صنعتی ومرغوب تمهیدات لازم را به گونه ای برنامه ریزی نمایدکه درپایان سال حداقل ده درصد(10%)وحداکثر(15) از سهمیه آرد هراستان به مصرف تولیدنانهای صنعتی ومرغوب تخصیص یابد.
7-متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی ومرغوب حتمامی بایست ابتدا نسبت به اخذسهمیه ازمرجع تامین کننده آرداقدام وسپس ازوزارت صنایع جوازتاسیس اخذنمایند.
8-سازمان ملی زمین ومسکن ،شهرداریهای سراسرکشور،وزارت جهادسازندگی ، وزارت کشاورزی ،سازمان حفاظت محیط زیست وسایردستگاههای اجرایی حسب مورد،موظفندتسهیلات لازم رابرای واگذاری زمین به میزانی که در طرح پیش بینی شده ،فراهم نمایندوزمین موردنظررادراسرع وقت به قیمت منطقه ای دراختیارمتقاضی قراردهند.زمین واگذاری ترجیحامی بایست درمحدوده شهرهاقرارداشته باشد.دستگاههای اجرایی مندرج دراین بند می بایست ترتیبی اتخاذنمایندتاتکلیف متقاضی حداکثرظرف یک ماه از تاریخ مراجعه ،تعیین شود.وزارت بازرگانی مسوول پیگیری این بند می باشد.
تبصره -چنانچه متقاضی شخصازمین مناسب رادرخارج ازقطب های صنعتی ویادرداخل محدوده های شهری دراختیارداشته باشددستگاههای ذی ربط موظفندبدون دریافت هرگونه وجهی نسبت به تغییر کاربری زمین یاد شده به نحوی که متقاضی مذکوربتوانددرزمین ملکی خود،واحدصنعتی تولیدنان صنعتی ومرغوب احداث نماید،اقدام کنند.
9-شهرداریهادرمحدوده شهرهاوفرمانداران وسایرارگانهادرخارج از شهرهاموظفندظرف یک ماه پس ازانتخاب زمین واخذ مجوزتاسیس ،نسبت به صدورپروانه ساختمان به صورت رایگان اقدام نماید.
10-شرکتهای آب وبرق وگازونفت موظفندنیازواحدهای تولیدنان صنعتی ومرغوب بااولویت ودراسرع وقت وباقیمت معادل نانوایی های سنتی تامین نمایند.
11-ضرایب مالیاتی وحق بیمه نانوایی های صنعتی ومرغوب مشابه نانوایی های سنتی خواهدبود.
12-وزارت بازرگانی موظف است تازمان راه اندازی واحدهای تولید کننده خمیرمایه وافزودنی های مجازوبهبوددهنده های نان ،ارزمورد نیازبرای واردات افزودنی هاراتامین نماید.
13-سیستم بانکب موظف است درخواست این قبیل کارخانه هارابااولویت موردبررسی قراردهدودرچهارچوب ضوابط موردعمل آیین نامه اجرایی بند(ل )تبصره (3)قانون بودجه سال 1378کل کشوراقدام کندوحداقل (80) درصدهشتاددرصدسرمایه گذاری موردنیازهرواحدنان صنعتی ومرغوب را ازمحل این تبصره تامین نماید.
14-نانوایان سنتی می توانندبه تنهایی یابامشارکت سایرنانوایان نسبت به تغییر نانوایی خودازسنتی به صنعتی بااولویت نسبت به سایر متقاضیان اقدام نمایند.دراین صورت متقاضیان مزبور(نانوایان سنتی ) ملزم به رعایت حداقل زیربنای طرحهای صنعتی نبوده وزیربنای کار- خانجات مزبوردرحداقل نیازبرای نصب تاسیسات خواهدبود.این گونه نانوایان مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نیزمی باشند.
15-خانواده شهداوایثارگران واجدشرایط دراستفاده ازتسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
16-پیگیری ونظارت برحسن اجرای این آیین نامه درسراسرکشوربرعهده وزارت بازرگانی می باشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15883
تاریخ تصویب :
1378/02/15
تاریخ ابلاغ :
1378/06/15
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :