جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 30209/ت 21745ه 7/6/1378

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران درجلسه مورخ 2/6/1378بنابه پیشنهادشماره 5967مورخ 19/5/1378وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ودراجرای ماده (10) اساسنامه سازمان تامین اجتماعی -مصوب 1358-تصویب نمود: آقای علیرضاعونی به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15885
تاریخ تصویب :
1378/06/02
تاریخ ابلاغ :
1378/06/17
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :