جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 115/4 7/6/1378

کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شورای عالی اداری درهشتادوسومین جلسه مورخ 13/5/78بنابه پیشنهاد سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه منظورتحقق اهداف مقرردر برنامه های توسعه دربخش نیروی انسانی وضرورت تسریع وتسهیل انجام امورپرسنلی وایجاد زمینه لازم جهت انجام برنامه ریزی نیروی انسانی وهدایت وکنترل جریان اطلاعات نیروی انسانی دردستگاههاوتمرکزآن درپایگاه اطلاعاتی تصویب نمود:

کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که فاقدسیستم پرسنلی مکانیزه هستند،موظفندبارعایت ضوابطی که توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشورتعیین می گرددوبه کارگیری قانون الزام تخصیص شماره هویت ملی وکدپستی نشانی مکان ،نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعات پرسنلی واستقرارسیستم پرسنلی هماهنگ نمایند.
تبصره - دراجرای این بندسازمان ثبت احوال وشرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری لازم هستند.
آن دسته ازدستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دارای سیستم پرسنلی مکانیزه هستندمی توانندبارعایت بند (1)کماکان ازسیستم مکانیزه موردعمل ضمن رعایت ضوابط برقرارشده ازسوی سازمان اموراداری واستخدامی کشوراستفاده نمایند.
دستگاههای مذکوردربندهای 1و2مکلفندبراساس دستورالعملی که توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشورتدوین خواهدشد،یک نسخه ازاطلاعات نیروی انسانی خودرادرمقاطع سه ماهه ارطریق رسانه های ضبط رایانه ای به سازمانهای اموراداری واستخدامی کشوروبرنامه وبودجه ارئه نمایند
آن دسته ازدستگاههای دولتی که فاقدامکانات رایانه ای هستند، لازم است اطلاعات وآمارموردنیازسازمانهای اموراداری واستخدامی کشور وبرنامه وبودجه رابراساس دستورالعملهای مربوط دراختیارسازمانهای مذکورقراردهند.این گونه دستگاههادرصورت تجهیزبه امکانات رایانه ای مشمول بند1این مصوبه خواهندبود.
5-سازمان اموراداری واستخدامی کشورباهمکاری سازمان برنامه وبوجه درزمینه آموزش کاربران سیستم دررابطه بانصب وراه اندازی واجرای سیستم وتهیه ویرایشهای جدیدسیستم دستورالعملهای لازم راتهیه نمود، اقدامات مربوطه رابه انجام خواهدرساند.
6-سازمان برنامه وبوجه مکلف است باهماهنگی سازمان اموراداری و استخدامی کشوراعتبارات لازم راجهت اجرای این مصوبه درقالب بودجه سالهای 78و79برای دستگاههایی که نیازجدیدی دارندتامین نمایند.
7-وزارتخانه هاودستگاههای اجرایی مربوط حسب موردمسئوول اجرای این مصوبه هستند.
8-سازمان اموراداری واستخدامی کشوربرحسن اجرای این مصوبه نظارت وگزارشهای لازم رابه شورای عالی اداری ارایه می نماید.
معاون اول رییس جمهورودبیرشورای عالی اداری -محمدباقریان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :