×

هزینه دادرسی رامیتوان به وسیله پستخانه ارسال نمودودراین صورت اگر اعلامیه پست قبل ازانقضای موعدقانونی به دفتردادگاه برسد،دفتر دادگاه میتواندوجه آن رااخذورفع نقص نماید

هزینه دادرسی رامیتوان به وسیله پستخانه ارسال نمودودراین صورت اگر اعلامیه پست قبل ازانقضای موعدقانونی به دفتردادگاه برسد،دفتر دادگاه میتواندوجه آن رااخذورفع نقص نماید

هزینه-دادرسی-رامیتوان-به-وسیله-پستخانه-ارسال-نمودودراین-صورت-اگر-اعلامیه-پست-قبل-ازانقضای-موعدقانونی-به-دفتردادگاه-برسد،دفتر-دادگاه-میتواندوجه-آن-رااخذورفع-نقص-نماید-

رای شماره : 1674-6/7/37

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتوجه به ماده 496آئین دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است که پس ازرویت اخطاریه دفتردادگاه درمدت مقررهزینه دادرسی رابه آن دفتر برساندوفرستادن وجه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستانهاوسیله مطمئن محسوب می شوددرچنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل ازانقضاءموعد قانونی به دفتردادگاه رسیده باشدبادریافت پاکت بیمه ازپستخانه دفتر می تواندازحیث هزینه دادرسی ازدادخواست رفع نقص کندبنابراین هیئت مربوط به وحدت رویه قضائی اظهارنظرمی نمایدبه اینکه رای شعبه اول دیوان عالی کشوربی اشکال است وصحیح می باشد."

* سابقه *
هزینه دادرسی (ارسال به وسیله پستخانه )

1674-6/7/37
احکام مغایری درخصوص رفع نقص دادخواست ازلحاظ هزینه دادرسی از شعبه اول ودهم دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرگردیده است :
الف -ازحکم صادرازشعبه سوم دادگاه شهرستان مشهدمحکوم علیهاکه ساکن کاشمربوده انددادخواست پژوهشی به دفتردادگاه استان نهم تقدیم می کندنظربه اینکه دادخواست پژوهشی ناقص بوده است دفتردادگاه استان اخطاررفع نقص صادرمی نمایداخطارشونده نقصیه راکه عبارت ازکسرتمبر بوده است درموعدبه حکایت رسیدپستی تحویل پستخانه می دهدورسیدرانیزقبل ازموعدبرای دفتردادگاه می فرستدولی دفتردادگاه پس ازموعددریافت می نمایدودادگاه استیناف به لحاظ آنکه دادخواست به موعدتکمیل نگردیده است آنراردمی نماید.
ازقرارمزبورفرجام میخواهندشعبه 10دیوان عالی کشورقرارفرجام خواسته رانظربه اینکه :
دفتر(بافرض اینکه دادخواست دهنده درمدت قانونی نقیصه رابه پستخانه داده باشد)تکلیفی به مراجعه به دفترپستخانه نداشته ورفع نقص مستقیمامی بایستی انجام می شد،ابرام کرده است .
ب - شخصی ازرای صادرازدادگاه استان پنجم دادخواست فرجامی داده وچون دادخواست فرجامی اوکسرتمبرداشته اخطاررفع نقص صادرمی گرددکه توسط پستخانه کسرتمبرراتادیه ولی دفتردیوان عالی کشوروجه ارسالی راپس ازموعداخذمی نماید،شعبه اول دیوان عالی کشورازلحاظ اینکه :
فرجامخواه بارعایت مسافت کسرتمبرراتوسط پستخانه ارسال داشته ودفترمکلف بوده است مطابق اعلامیه پستی آنرااخذمی نمودکه قصورنموده است ،دادخواست فرجامی راقابل جریان دانسته است .
موضوع مختلف فیه طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریتب چنین رای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 313-314
21

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 1674

تاریخ تصویب : 1337/07/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.