جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2323/4688
شماره دادنامه : 652/23
تاریخ رسیدگی : 21/11/69
تجدیدنظر خواهان : آقایان 01 (الف ) 02(ب ) 03(پ ) 04(ت ) 05(ث ) 06(د) 07(س )
تجدیدنظرخوانده : اداره کل منابع طبیعی 000
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 478/58/10/48 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به حکایت محتویات پرونده امر اداره تجدید نظر خوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه خسارت وارده به اراضی ملی شده در اثر تخریب معادل مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال به دادگاه عمومی سابق 000 تقدیم و با استناد به پرونده مطروحه در دادسرای انقلاب 000 که به موجب محتویات آن خواندگان اقرار به تصرف اراضی مزبور و تبدیل آن به زمین کشاورزی نموده و در اراضی مزبور کشت کرده اند درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت آنان را به پرداخت خسارت وارده در اثر تخریب نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و ملاحظه دفاع خواندگان و انعکاس محتویات پرونده کیفری دادرسی انقلاب در صورت مجلس دادگاه با توجه به اینکه حاکم شرع دادسرای انقلاب به علت تعهد خواندگان مبنی بر تحویل زمینهای متصرفی دستور بایگانی پرونده را داده و، حکمی بر محکومیت خواندگان صادر نشده حکم به رد دعوی اداره جنگلبانی و منابع طبیعی صادر نموده حکم مزبور پس از تجدیدنظر خواهی از طرف قضات پیشین این شعبه با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی شهرستان 000 که بعدا به دادگاه حقوقی یک تبدیل گردیده ارجاع ]شده است [ و دادگاه اخیر پس از صدور قرار بازجویی و معاینه محل و جلب نظر کارشناس و تفویض نیابت قضایی به دادگاه حقوقی دو مستقل 000 و اجرای قرارهای مذکور با توجه به احراز صحت ادعا و اظهارنظر کارشناس بر تخریب اراضی مورد ادعا از طرف خواندگان و با التفات به بخشنامه ها و ضوابط اجرایی اداره تجدیدنظر خوانده ادعای خواهان را ثابت تشخیص ]داده [ وخواندگان را متساویا به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات وارده به اراضی و منابع ملی در حق اداره ]محکوم کرده است [ تجدیدنظر خوانده محکوم علیهم با تقدیم دادخواست در مقام تجدید نظرخواهی برآمده اند0 پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد:
(با توجه به محتویات پرونده و مندرجات اوراق صورت مجلس بازجویی و معاینه محل و اعتراق تجدیدنظر خواندگان به تصرف اراضی مورد ادعا و با التفات به اظهارنظر کارشناس مشعر بر تخریب منابع ملی از طرف تجدیدنظر خواندگان و مستندا به ضوابط و دستورالعملهای پیش بینی شده از طرف مقامات ذیربط سازمان تجدیدنظر خوانده اعتراضات اقامه شده بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست و دادنامه مزبور ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
652
تاریخ تصویب :
1369/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :