×

مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است

مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است

مرجع-رسیدگی-به-شکایات-قضات-و-مشمولین-قانون-استخدام-کشوری-و-از-حیث-تضییع-حقوق-استخدامی-دیوان-عدالت-اداری-است-و-صلاحیت-سایر-مراجع-اختصاصی-منتفی-گردیده-است-
تاریخ 17/2/70 شماره دادنامه 14 کلاسه پرونده 69/159

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت بند3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایرمستخدمین واحدها و موسسات مذکوردربندیک ومستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکرنام است اعم ازلشکری و کشوری ازحیث تضییع حقوق استخدامی درصلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرارگرفته وبه موجب ماده 24 قانون مزبورکلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است در نتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر وکارفرما صلاحیت سایر مراجع اختصاصی اداری درزمینه رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت و از جمله هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده 36 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1348 منتفی گردیده است بنابراین دادنامه شماره 556 مورخ 5/9/69 شعبه نهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 68/106 که براین مبناصادرشده است موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم و نهم وچهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/91موضوع شکایت آقای سیدمحمدمیرصفائی بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته : ارتقاءگروه بشرح دادنامه شماره 35مورخ 31/5/62 چنین رای صادرکرده است نظرباینکه سازمان مذکوردرلایحه جوابیه به صلاحیت دیوان ایراد و اظهار نموده به دستورماده 36 آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی رسیدگی به موضوع بدوادرصلاحیت هیئت سه نفره مستقر در سازمان تامین اجتماعی است وضمن بیان مدافعاتی دراصل موضوع اضافه کرد برابرصورتجلسه مورخ 12/5 و15/5/62 شورای انتصابات ارتقاء به رتبه 6 وی موافقت گردیدعلیهذا قبل از رسیدگی وصدوررای وسیله هیئت سه نفره مقرردرماده مرقوم طرح شکایت دردیوان مبنای قانونی نداشته و لهذا حکم به ردشکایت صادرمی گردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/308 موضوع شکایت آقای غلامرضاآذریان بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته :حقوق تضییع شده اینجانب درحصوص ارتقاءرتبه درسازمان تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 397-30/7/69 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به ایراد سازمان طرف شکایت درموردانتخاب دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع رسیدگی بدوی مستندابه ماده 36 آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی محول ومقرر می گردد.پرونده ازآمارکسروبه مرجع یادشده ارسال شود.
ج - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/102 موضوع شکایت آقای رجب محمددوجی بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته :پرداخت مزایای سرپرستی رتبه 9بشرح دادنامه شماره 556 مورخ 5/9/69 چنین رای صادرنموده است :
اولا-باتشکیل دیوان عدالت اداری وتصریح قانونگذارمبنی برتفویض صلاحیت اختصاصی به دیوان مزبوردرخصوص رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت اعم ازکشوری ولشکری (به استثناءمشمولین قانون کار)ماده 36 آئیننامه استخدامی مستخدمین مربوطه منتفی است .
ثانیا- باعنایت به ماده 20 آئیننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی وتبصره ذیل آن انتصاب شاکی به سمت سرپرست شعبه تامین اجتماعی گنبدکاووس بدون ارتقاءبه رتبه 9 بر اساس ضوابط مربوطه مستلزم دریافت فوق العاده شغل به میزان رتبه 9 از تاریخ 21/3/65 تاتاریخ 22/8/65 موافق مقررات نمی باشدوردمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 370 تا372
روزنامه رسمی شماره 13557-4/7/1370
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 14

تاریخ تصویب : 1370/02/17

تاریخ ابلاغ : 1370/07/04

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.