جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 55338/ت 23938ه 3/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1574/319-6677/105 مورخ 5/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فهرنگی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را بشرح زیر، تصویب نمود0

ماده 1- دولت موظف است نسبت به حذف انحصار خرید برجگ سبز چای اقدام کند و فعالیتهای مربوط به خرید برگ سبز چای و تبدیل به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن را به اشخاص حقیقی ،حقوقی واگذار نماید0
ماده 2- کارخانه ها یچای سازی موظف می باشند، از ابتدای برنامه سوم ، راسا" نسبت به خرید برگ سبز چای ازکشاورزان چایکارو انجام عملیات چای سازی اقدام نمایند0
ماده 3- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه ،سازمان چای کشور موظف است نسبت به تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان چای کشور(مسئول کمیته ) سامزان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، استانداری های گیلان و مازندران ، نمایندگی اتحادیه کشاورزان چاپیکار و سندیکای کارخانجات چای شمال واصناف ،اقدامات لازم را معمول نماید0
ماده 4- دولت موظف می باشد نقدینگی مورد نیاز خرید برگ سبزچای و عملیات چای سازی را بر اساس برآورد کمیته موضوع ماده (3) این آئین نامه از محل اعتبارات تبصره ها تامین و سی درصد(30%) سود متعلقه سالیانه آن را از محل درآمد عمومی تامین نماید0 بدیهی است پرداخت تسهیلات موضوع این ماده و تبصره آن براساس برنامه خرید و با نظارت دقیق کمیته یاد شده انجام خواهد پذیرفت 0
تبصره - کارخانه های چای سازی موظف می باشند، از محل تسهیلات دریافتی ، مبالغ مورد نیاز کشاورزان چایکار را به منظور انجام عملیات زراعی زمستانه وخرید کود شیمیایی ، براساس نظریه کمیته ، به عنوان مساعده پرداخت نمایند0
ماده 5- خرید برگ سبز چای از کشاورزان براساس نرخ توافقی انجام می گیردو نرخ پایه وتفکیک درجات برگ سبز براساس استاندارهای مشخص شده از طریق کمیته ماده (3) این آئین نامه تعیین خواهدشد0
ماده 6- مسئولیت تولید و فروش چای تولیدی به عهده کارخانه های چای سازی است و اگر به سبب شرایط اقتصادی بازار چای ،کارخانه ها موفق به فروش چای استحصالی خود نگردند، سازمان چای می تواند چای خشک مورد بحث را براساس کیفیت واستاندار تعیین شده به قیمت کار شناسی و ارزش کیفی خریداری نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز این بخش را تامین نماید0
ماده 7- میزان واردات چای ، با توجه به مقدار تولید ومیزان مصرف چای کشور، توسط کمیته موضوع ماده (3) این آئین نامه تعیین می شود، و پس از تصویب شورای اقتصاد، با اولویت واردات توسط تولید کنندگان و برای تهیه چای مخلوط یاعرضه مستقیم چای خشک خارجی ، مجوز آن ، با هماهنگی وزارت بازرگانی و سازمان چای کشور، اعطاء خواهد شد0
ماده 8- وزارت کشور و وزارت بازرگانی موظف می باشند از ورودهر گونه چای ، خارج از ضوابط موضوع ماده (7) این ائین نامه ، ممانعت نمایند0 بدیهی است چای هایی که خارج از ضوابط مذکور عرضه شود،به عنوان کالای قاچاق و غیر مجاز تلقی می گردد0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/11/30
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :