جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 56242/ت 23620ه 8/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/12/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع نامه شماره 7514/92-3407/105 مورخ 16/7/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(4) ماده (140)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (22) به آئیننامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 22388/ت 23199ه مورخ 30/5/1379 الحاق می گردد0
ماده 22- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است براساس تعرفه های زیر، هزینه تهیه نقشه های تفکیکی و تحدید حدودومقدمات صدوراسناد مالکیت را از مالک یا مالکان دریافت کند:
الف - عرصه موجود در محدوده بافت مسکونی روستایی تا دویست (200)مترمربع تا هزار(1000) مترمربع ، به ازای هر مترمربع مازاد بر دویست (200) متر مربع ، دویست و پنجاه (250) ریال 0
ج - عرصه موجود در محدوده بافت مسکونی روستایی بیشتر ازهزار (1000) مترمربع به ازای هر مترمربع مازاد برهزار(1000) مترمربع (50) ریال 0 معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/12/03
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :