جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 56215/ت 24034ه 8/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، موضوع نامه شماره 1619/319-7445/105 مورخ 25/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (161) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تعریفل اصطلاحات مندرج در این آئین نامه ، بشرح زیر است :
الف : زمین مناسب : به زمینی گفته می شود که ضمن داشتن ابعاد مناسب برای احداث سینما، مجتمع فرهنگی ، تالارهای نمایش ،درنزدیکی مراکز پرتردد و مردمی ، مانند مراکز خردی ، بوستانهای بزرگ بر خیابانهای اصلی و دور از مراکز صنعتی و بزرگراههای شهری واقع شده باشد0
ب - سینما: به مکانی گفته می شود که دارای سالن با حداقل 180 صندلی باشد و با داشتنامانتنمایش فیلم 35و70میلیمتری سینمایی ، دست کم سه نوبت در روز اقدام به نمایش فیلم برای عموم نماید0
ج - تالار نمایش : به مکانی گفته می شود که دارای صحنه ،جایگاه تماشاگران ( با ظرفیت حداقل 50نفر) اتاق فران ، تجهیزات فنی ، نور صدا و مکانهای جانبی ، شامل اتاق گریم ، رختکن ، انباردکور،کارگاه دکور و آرشیو لباس باشد0
د- مجتمع فرهنگی : به بنایی گفته می شود که علاوه بر داشتن حداقل یک سالن چند منظوره ، دارای اماکنی برای ارائه خدمات علمی فرهنگی و آموزشی باشد که نظارت برآن فعالیتها بر عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار دارد0
ه - حداقل سهم بابت زمین : اجاره بهای سالانه معادل زمینهای موقوفه همانمنطقه یااحداث یک مترمربع فضای تجاری توسط شهرداری به ازای هر50مترمربع واگذار شده می باشد0
و- سینماو مجتمع فرهنگی و تالار نمایش مستهلک شده :به مکانی اطلاق می شود ه دارای زمین مناسب بوده اما به دلیل قدمت و فرسودگی بنا و تجهیزات یا به دلایلی مانند آتش سوزی و تعطیل عمومی ، قابلیت بهره برداری از ظرفیت اسمی آن موجود نباشد0
تبصره - عناوین سینما، تالارنمایش ، مجتمع فرهنگی که تعاریف آنها ذکر شد، از این پس به اختصار((مجتمع )) خوانده می شود0
ماده 2- تامین زمین مناسب برای ساخت مجتمع به صورتهای زیر انجام می گیرد:
الف - در شهرکهای جدیدالاحداث ، تامین و فروش زمین مناسب توسط وزارت مسکن وشهرسازی و در طرحهای توسعه و عمرانی شهری توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به قیمت منطقه ای وموقعیت مکانی در اقساط10 ساله خواهد بود0
ب - به شهرداریها اجازه داده می شود، زمینهای مناسب را که در مالکیت شهرداری است برای احداث مجتمع ها در قالب قرارداد و در قبال اخذ حداقل سهم بابت زمین برای مدت 25 سال بدون انتقال مالکیت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند0
ماده 3- به منظور تسهیل و حمایت ازاحداث وبازسازی ((مجتمعها)) در صورت هماهنگی طرح با طرحهای جامع شهری ، شهرداریهای مشمول این ماده موظفند، حداکثر معادل زیربنای سالنهای نمایش ، مجوز ساخت تجاری وخدماتی را بدون اخذ هر نوع عوراض و دریافت هزینه صادر نمایند0 سازندگان مجتمع ها مکلفند متناسب با مندرج بشرح زیر از مجتمعهای ایجاد شده ، یا کاربری تعیین شده ،بهره بردای نمایند
الف - سازندگانی که در زمین خریدرای شده از وزارت مسکن وشهر سازی یا شهرداری ، مجتمع احداث کنند حداقل 10 سال از تاریخ انتقال قطعی زمین به نام آنان 0
ب - سازندگانی که زمین متعلق به شهرداری بدون انتقال مالکیت و در قالب قرارداد به خود مورد بهره برداری سینمایی یا مجتمع فرهنگی قرار می دهند، به مدت 25 سال از آغاز بهره برداری 0
ماده 4- چنانچه دریافت کننده تسهیلات موضوع بند(د) ماده (161) این آئین نامه ، از زمین متعلق به خود برای احداث یا بازسازی مجتمع استفاده کنند تا10 سال از آغاز بهره برداری محتمع حق تغییر کاربری ندارد0
ماده 5- چنانچه متقاضی از زمین شهردشاری برای احداث مجتمع استفاده کند و بعدا" تصمیم به خریدرای زمین از شهرداری بگیردتا 10 سال پس از تاریخ انتقال قطعی زمین به نام وی ، حق تغییر کار بری آن را ندارد0
ماده 6- چنانچه شهرداری ها راسا" یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود، از تسهیلات تکلیفی بانکها در قانون بودجه سالهای برنامه سوم کل کشور اقدام به ساخت محتمع کنند، می توانند در ساعاتی که به فعالتیها و خدمات فرهنگی و هنری اختصاص ندارد، با رعایت مقررات مربوط، آن را برای انجام مراسم و گردهمایی فرهنگی و هنری مورد استفاده قرار دهند0
ماده 7- تکمیل واتمام ((مجتمع )) نیمه تمام و بازسازی ((مجتمع )) مستهلک شده در اولویت می باشد0
ماده 8- طرحهای بازسازی و احداث مجتمعها از نظر نمای بیرونی و داخلی وتجهیزات مورد نیاز براساس وضابطی خواهد بود که از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه و ابلاغ می گردد0
ماده 9- دولت موظف است طی سالهای برنامه سوم ، شرایط لازم برای برخورداری طرحهای موضوع این آئین نامه از تسهیلات تکلیفی را در قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه ها و دستورالعمهای مربوط به تبصره های تسهیلات تکلیفی پیش بینی نماید0
ماده 10- تسهیلات این آئنی نامه به متقاضیانی تعلق می گیرد که علاوه بر داشتن سایر شرایط، دست کم ،25درصد هزینه مورد نیاز طرح را تامین نمایند0
ماده 11- مسئولیتتایید طرحهای احداث و بازسازی محتمع ها ازنظر استاندارها، تطابق با جمعیت شهرها، تعداد وظرفیت بهینه هرمجتمع بهعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است 0
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف هستند که صرفا" طرحهایی را از این نظر مورد بررسی قرار دهند که کلیات آن قبلا" به تصویب رسیده باشد0
تبصره - گنجایش سینماهایی که با استفاه از تسهیلات این آئین نامه ساخته می شوند، نباید از150 صندلی کمتر و از400صندلی بیشتر باشد0
ماده 12- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این آئنی نامه ، به عهده کمیته ای تخصصی است که در هر استان به ریاست استاندار و معاون عمارنی وی و عضویت روسای شوراهای شهر به انتخاب شوراهای شهر، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس ساطمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل می شود0 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی موظف است در ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه ، گزارش وضعیت مجتمع های هر استان رابه تفکیک شهرها، درجه کیفی مجتمع ، عمر مجتمع ، مالکیت و ظرفیت هر مجتمع به انضمام پیشنهادهای خود در حداقل زمین مورد نیاز هر شهروظرفیت بهینه هر مجتمع تهیه و برای اقدامات بعدی در اختیارکمیته های یاد شده در استان قرار دهد0
تبصره - محل دبیرخانه کمیته تخصصی در استانها در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد0
ماده 13- کمیته تخصصی در هر استان موظف است ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ازتاریخ دریافت گزارش وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، تصمیمات لازم را برای رفع کمبودها از طریق بازسازی یا احداث مجتمع جدید در هر یک از شهرهای دارای بیش از15000 نفر جمعیت با حضورشهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مربوطه اتخاذ نموده و به شهرداری هابرای اجرا و به تمام دستگاههای ذیربط برای همکاری ابلاغ نمایند0
ماده 14- شهرداران تمام شهرهای مشمول ماده (161) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه ، موظفندحداکثر تا سه ماه پس از دریافت تصمیمات کمیته های تخصصی ، جملگی اقدامات لازم را برای آگاهی عموم از مزایای ماده یاد شده ، فراخوان علاقه مندان ، تعیین زمین مناسب ، اعلام شرایط، مطالعه پیشنهادهاو طرحهای رسیده ، انتخاب طرحهای مناسب و اعلام نوع تسهیلاتی که برای هرچه بهتر قانون یاد شده واین آئین نامه ضروری است به انجام برسانند، به نحوی که در پایان این مهلت بتوانند طرحهای پیشنهادی خود را برای تصویب به کمیته تخصصی هر استان ارائه نمایند0
ماده 15- کمیته تخصصی هر استان موظف است ، با توجه به گزارش وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، نظر خود را درباره طرحهای پیشنهادی شهرداری هر شهر، تکلیفی به طرحهای مورد تائید طرح رابرای تصویب به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارسال نماید0
تبصره - کمیته های تخصصی و بانکهای عامل موظفند در بررسی و تصویب طرحها، حجم عملیات ، مدت زمان اجراء کل هزینه های سرمایه ای و جاری و سایر شاخص های موثر را مورد توجه قرار دهند تا اطمینان لازم برای تکمیل طرح مطابق برنامه زمان بندی پیش بینی شده ، حاصل شود0
ماده 16- در صورتی که ایجاد تمام یا بخشی از ظرفیت مجتمع در یک شهر بدون داوطلب بماند، کمیته موضوع ماده (15) این آئین نامه موظف است در صورت تقاضای شهرداری شهرهای استان ، ایجاد حداقل 50 درصد ظرفیت مورد نظر را مستقیما" به عهده شهرداری آن شهر قرار دهد تا راسا" و با استفاده از تسهیلات تکلیفی بانکها در قانون بودجه سالهای برنامه سوم کل کشور، به احداث مجتمع مورد نیاز اقدام نماید0
ماده 17- اتخاذ تصمیم در تمام مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است ، به عهده کمیته تخصصی هر استان می باشد،مشروط برآن که مغایر احکام مقرر در ماد(161) قانون برنامه نباشد0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/11/26
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :