جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 16884 23/3/1363

وزارت فرهنگ وآموزش عالی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/3/1363براساس پیشنهادشماره 9395/و مورخ 29/2/63وزارت فرهنگ وآموزش عالی آئیننامه اجرایی بند ی تبصره 54قانون بودجه سال 1363رادررابطه بااعتباربند ج تبصره 74قانون فوق بشرح زیرتصویب نمودند0

1-موافقتنامه اعتبارموضوع بند ج تبصره 74قانون بودجه سال 1363 بوسیله وزیرفرهنگ وآموزش عالی یانماینده وی باسازمان برنامه و بودجه مبادله گردد0
2-کلیه حق الزحمه هامربوط به پیش بینی وتهیه مقدمات کاراجرای آزمونهاواستخراج نتایج تااعلام نتایج وبعدازآن براساس معیارهاو ضوابطوزارت فرهنگ وآموزش عالی درچهارچوب موافقتنامه پرداخت گردد
3-درموارداظطرارمذکوردربند ب تبصره 41قانون بودجه سال 1363وهمچنین درکلیه مواردی که بطورمعمول ازطرف فروشنده فاکتورارایه نمیشودو نیزدزموردتهیه وتنظیم صورتمجلس خریدوتحویل کالابترتیب زیرعمل میگردد:
الف -تشخیص موارداضطراربعهده وزیرفرهنگ وآموزش عالی یامقامات مجازازطرف وی میباشد0
ب -تشخیص دخالت یامباشرت دولت ودستگاههای مذکوردربند ب تبصره 41درتولیدوتوضیع کالاهاباوزیرفرهنگ وآموزش عالی یامقامات مجازاز طرف ایشان میباشد0
ج -گزارش خریدوتحویل کالابرحسب موردوبارعایت مواردمذکوردربند د تبصره 54 توسطمامورخریدویامسیول اداره کارپردازی تنظیم وگواهی شده وبوسیله مقامات مجازمذکوردربند د تبصره 54بعنوان صورتمجلس خریدوتحویل کالاتاییدوامضاءمیشود0چنانچه تحویل گیرنده کالا غیراز واحدتدارکاتی وبامامورخریدباشدبایدصورتمجلس تحویل کالا راامضاء نمایدودرمواردی که کالاازاموال غیرمصرفی بادوام باشدبایدپس از رفع نیازتحویل اداره اموال گردد0
4-درکلیه موارداسنادهزینه باامضاءذیحساب ومقامات مجازدربند ب تبصره 54بحساب قطعی منظورمیشود0
5-مفاداین آئیننامه ازاول فروردین ماه سال 1363قابل اجرامیباشد0
نخست وزیر میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11456
تاریخ تصویب :
1363/03/16
تاریخ ابلاغ :
1363/04/07
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :