جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 18510 13/4/1363

وزارت مسکن وشهرسازی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 6/4/1363براساس پیشنهادمشترک شماره 6831/1مورخ 15/4/1362وزارتین مسکن وشهرسازی ودادگستری وباستناد ماده 14قانون روابط موجرومستاجرآئیننامه نحوه تعذیل وتثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی رادرشهرتهران تاپایان سال 1363بشرح زیرتصویب نمودندووزارتین مذکورموظف شدندحداکثرظرف ششماه آئیننامه نحوه تعدیل وتثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی رابرای کلیه شهرهای مندرج درماده 14قانون فوق الذکرتهیه وجهت تصویب به هیئت دولت ارسال دارند0
ماده 1 : حداکثرمبلغ اجاره بهای ماهانه واحدمسکونی نبایدازمبلغ تعیین شده درقبض عوارض سالیانه نوسازی شهرداری آن ملک دراسفند1362(قبل از وضع بخشودگی وبدون محاسبه جریمه دیرپرداخت )وباتوجه به تبصره 2 این ماده ومبالغ مندرج درماده 2 آئیننامه تجاوزنماید0
تبصره 1 : درصورتیکه ساختمان مشتمل برچندواحدبوده لکن سندتفکیکی نداشته باشدومبلغ عوارض نوسازی سالیانه برای کل ساختمان تعیین شده باشد مبلغ عوارض نوسازی به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی واحدهای مسکونی تقسیم وملاک عمل قرارمیگیرد0
تبصره 2 : درصورتیکه کف واحدمسکونی پائین ترازکف حیاط یامحوطه اصلی باشد (زیرزمین ازمبلغ اجاره بهای ماهانه مذکوردراین ماده 15%کسروبرای طبقات بالاترازکف درصورت داشتن آسانسوربترتیب نیم درصدبازای هر طبقه به مبلغ مذکورافزوده میشود0
ماده 2 : درصورتیکه مورداجاره دارای وسایل وتسهیلات زیرباشدحداکثرتامبالغ مندرج دراین ماده میتوان به اجاره بهااضافه نمود0
الف -تلفن مستقل 2000ریال درماه (درصورتیکه تلفن مشترک باشدمبلغ مذکوربه نسبت تعدادمشترکین تقسیم میشود)0
ب -کولر500ریال درماه 0
ج -استفاده ازشبکه گازی شهری 1000ریال درماه
د-پارکینگ اعم ازمسقف یاغیرآن 1000ریال درماه
ه -حق استفاده ازحیاطیامحوطه مشترک 1000ریال درماه
و-حمام باآب گرم 1000ریال درماه
ز-واحدمسکونی به صورت خانه دربستی باشد2000ریال درماه
ماده 3 : جهت تعیین اجاره بهای واحدهای مسکونی ازپرداخت عوارض نوسازی معاف میباشندهمان مبلغی که طبق سوابق وضوابط شهرداری محل درپرونده عوارض نوسازی مورداجاره ظبط است بنحومندرج دراین آئیننامه ملاک عمل قراراست 0
ماده 4 : درمواردیکه اطاقهای یک واحدمسکونی به دویاچندمستاجراجاره داده میشوداجاره بهای متعلقه به هریک ازمستاجرین عبارت خواهدبوداز تقسیم اجاره بهای کل واحدمسکونی (مواد1و2آئیننامه )بنسبت سطح زیربنای اختصاصی مورداستفاده هرمستاجر0
تبصره -چنانچه ازتسهیلات مندرج درماده 2 فقط بعضی ازمستاجرین موضوع این ماده استفاده نماینددراینصورت پرداخت مبلغ مربوطه فقط بعهده مستاجریامستاجرین منتفع بوده ودراحتساب اجاره بهای متعلقه به سایرمستاجرین ارقام مذکورنبایدجزءاجاره بهای کل واحدمسکونی بشمار آید0
ماده 5 : چنانچه مساحت عرصه از1000مترمربع وسه برابرمساحت اعیان تجاوز کنددراینصورت مال اجاره ماهانه آن بشرح زیرمحاسبه میشود: مال اجاره بدست آمده طبق مواد1و2آئیننامه *مساحت اعیان تقسیم بر مساحت عرصه
ماده 6 : چنانچه میزان مال الاجاره قبلی ملک ازمبلغ مالاجاره حاصله ازطریق این آئیننامه باشدفعلاتاپایان سال جاری همان مال الاجاره قبلی ملاک عمل خواهدبود0
ماده 7 درصورتیکه درمدت اعتباراین آئیننامه مبنای محاسبه عوارض نوسازی شهرداریهاتغییرنمایدبهرحال ملاک محاسبه مال الاجاره موضوع این آئیننامه تغییرنکرده ومبلغ مندرج درقبض عوارض نوسازی سالیانه اسفند1362مورداجاره ملاک عمل خواهدبود0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11479
تاریخ تصویب :
1363/04/06
تاریخ ابلاغ :
1363/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :