جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره م /991/1 21/1/1363

آگهی رسمی
بتجویز ماده 31قانون روابط موجر و مستاجرمصوب مردادماه 1356باطلاع عموم میرساندکه قانون مزبوراز تاریخ 15/2/1363در مراکزبخشهای : کوچصفهان -سنگر- خشکبیجار ولشت نشاء حوزه قضائی دادگستری رشت ودر مرکز کبا کلا قائم شهر حوزه قضائی دادگستری قائم شهرو درشهرقرچک حوزه قضائی دادگستری ورامین نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بموقع اجراءگذارده خواهدشد0
شورایعالی قضائی -ابوالفضل میرمحمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11401
تاریخ تصویب :
1363/02/15
تاریخ ابلاغ :
1363/02/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :