جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 44690 20/8/1363

وزارت صنایع
هیئت وزیران درجلسه 11/7/1363بنا به پیشنهاد شماره 205798 مورخ 28/4/1363وزارت صنایع ،آئیننامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 64قانون بودجه سال 1363را بشرح زیرتصویب نمودند0

ماده 1-اعتبارات موضوع تبصره 64قانون بودجه سال 1363منظور شده در ردیف 503060 وردیفهای مربوطه درسالهای بعد حداکثرتامیزان مبالغی که در اجرای بند(الف )تبصره مذکور بحساب خزانه واریز میگردد در هرسال با رعایت قوانین و مقررات عمومی دولت و به ترتیب مقرر در این آئیننامه از طریق وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین برای اجرای طرحهای تحقیقاتی وآموزشی به منظور بهبودکیفیت کالاهای تولیدی صنعتی و پیشرفت تکنولوژی ملی براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف خواهدبود0
ماده 2-کلیه واحدهای صنعتی تابعه و تحت پوشش و مدیریت قانونی و مشروع وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین مکلفند حداکثر هر15 روز یک بار معادل دو درهزار فروش خود را حسب مورد به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از ادارات کل وزارتخانه های مذکور در هر استان در بانک ملی محل به همین منظور افتتاح شده یا میشود واریز نمایند.حسابهای مذکور غیرقابل برداشت بوده و موجودی آن در پانزدهم و پایان هرماه به حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور توسط خزانه برای هر یک از وزارتخانه های صنایع وصنایع سنگین نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریزخواهدشدتا به حساب درامدعمومی کشور منظورگردد0
تبصره -تا زمانی که درهر یک از استانها اداره کل صنایع سنگین تشکیل نشده است وجوه مزبور باید مستقیما تمرکزوجوه خزانه موضوع این ماده واریز گردد0
ماده 3-ادارات کل وزارتخانه های صنایع وصنایع سنگین موظفندگزارش وصولی های خودرا منضم به صورتحساب های بانکی به وزارت متبوع خود درتهران ارسال دارند0
ماده 4-خزانه موظف است بنابه تقاضای وزارتین صنایع و صنایع سنگین وصولی حساب تمرکز وجوه نزد خزانه را یه سازمان برنامه وبودجه اعلام نماید0
ماده 5-سهم هر یک ازوزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین از محل اعتبار ردیف 503060 قانون بودجه سال 1363 وردیف مربوط درقوانین بودجه سالهای بعد حداکثر معادل مبالغ واریز شده به حساب تمرکز وجوه خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به هریک از وزارتخانه های مذکور بارعایت ماده (30)قانون برنامه وبودجه تعیین وابلاغ خواهد شد0
تبصره -تخصیص بیش از مبلغ حداکثر مذکور در این ماده به هریک از وزارتخانه های مذکور منوط به موافقت کتبی وزارتخانه دیگر مبنی برکاهش سهم اعتبار به همان میزان مقدور خواهد بود0
ماده 6-بمنظور مشارکت کلیه واحدهای تولیدی صنایع همگن درانجام طرحهای مطالعاتی -تحقیقاتی وآموزشی واستفاده از نتایج حاصله از آنها،کلیه طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی وآموزشی پیشنهادی بایستی قبلادرهسته های خود کفائی و تحقیقاتی صنعت مربوطه دروزارت صنایع و کمیته های تخصصی تحقیقاتی وزارت صنایع سنگین مطرح وپس از بررسی واضهار نظر آنها وتصویب وزیرمربوطه یا مقام مجاز ازطرف ایشان اجراءگردد0
ماده 7-طرحهای مطالعاتی وآموزشی موضوع این آئیننامه بترتیب اولویت زیر به تشخیص وزارتخانه ذیربط بمرحله اجراءگذارده میشوند الف -توسط هسته های خود کفائی وتحقیقاتی صنایع همگن و مراکز پژوهش و توسط کارخانجات 0
ب -انعقاد قراردادبا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وآموزشی دولتی و دانشگاهها0
ج -انعقاد وقراردادبا اشخاص حقیقی وحقوقی ومراکز تحقیقاتی بخش خصوصی 0
ماده 8-کلیه قراردادهای مربوطبه اجرای طرحهای مطالعاتی وتحقیقاتی وآموزشی موضوع لین آئیننامه بایدبه امضاء بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه ذیربط یا مقام مجاز ازطرف ایشان برسد0
ماده 9-بمنظور اطلاع سازمان برنامه وبودجه ازچگونگی تعهدات انجام شده وپیش بینی برای سالهای بعد یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقد شده بایستی به سازمان برنامه وبودجه ارسال گردد0
ماده 10-تجهیزات ولوازم خریداری شده مورد نیاز طرحهای مطالعاتی وتحقیقاتی وآموزشی قراردادهای مباشرتی جزءاموال وزارتخانه ذیربط میباشد ووزارتخانه مربوط مجاز است به تشخیص وزیر یا مقام ازطرف وی آن قسمت از تجهیزات و لوازم مذکور را دراجرای قراردادموقتاو بطورامانت دراختیار طرف قرارداددر صورتیکه بخش دولتی باشدقرار دهدو طرف قرارداداز لحاظ حفظ و نگهداری و استفاده صحیح واعاده به موقع آنهادر قبال وزارتخانه ذیربط مسئول خواهد بود0
ماده 11-نتایج و حقوقی که دراثراجرای طرح های مطالعاتی وتحقیقاتی از محل اعتبارموضوع این آئیننامه تحصیل شود کلامتعلق به وزارتخانه مربوطاست ،نحوه استفاده و بهره برداری و انتشار نتایج علمی و تحقیقاتی ناشی از اجرای این آئیننامه بارعایت مفاد بند(ج )تبصره (64)قانون بودجه سال 1363تابع قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود0
ماده 12-مسئولین نظارت و پی گیری به منظور حصول اطمینان ازحسن اجرای مفاد قرارداد به عهده دستگاه مربوط می باشد،هی یک از وزارتخانه های صنایع وصنایع سنگین حسب مورد موظفنددر مقاطع زمانی پیش بینی شده درقراردادگزارش پیشرفت کار ونتایج حاصل از انجام طرح ها وفعالیت های تحقیقاتی را از طرف قرارداداخذ وپس از ارزیابی توسط مقامات مجاز نسبت به ادامه آنهااتخاذ تصمیم نماید
ماده 13-وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین موظفنددرقراردادهائی که منعقد می نمایندحق تعلیق ،فسخ واستفاده از حقوق حاصل از تحقیقات و ضمانتهای اجرائی ناشی از عدم اجرای صحیح وبموقع طرح و همچنین حق نظارت براجرای طرح درمقاطع زمانی معین را برای خود محفوظ داشته درمتن قراردادتصریح نمایند0
ماده 14-ایجادهرنوع تعهداستخدامی برای سالهای بعدو همچنین خرید هرگونه ساختمان از محل اعتبارموضوع این آئیننامه مجاز نمی باشد
ماده 15-وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئیننامه در حدوداعتبارات تخصیص یافته براساس دستوروزیرمربوطه یامقام مجاز از طرف ایشان ودرخواست وجه از طرف ذیحساب توسط خزانه بحسابی که برای هریک از وزارتخانه های صنایع وصنایع سنگین از طرف خزانه افتتاح شده یا میشودمنتقل خواهدشد0استفاده از حساب مذکور به امضای مشترک وزیر مربوطه یا مقام مجاز از طرف ایشان وذیحساب وزارتخانه میباشد0
ماده 16-دراجرای مفادبند(د)تبصره 64قانون بودجه سال 1363هریک از وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین موظفندهرشش ماه یکبارگزارش عملکردوهزینه های انجام شده خود را از محل اعتبار این آئیننامه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری ارسال دارند0
نخست وزیر میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11577
تاریخ تصویب :
1363/07/11
تاریخ ابلاغ :
1363/09/04
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :