جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - تا زمانیکه جنگ جاری ادامه داردکلیه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی ،پیراپزشکی که بطورآزادیادر بخشهای خصوصی کار میکنند یا شاغل دروزارت بهداری یاسایروزارتخانه هاوسازمانها وشرکتهای دولتی یا موسساتی که شمول قانون برآنهامستلزم ذکرنام است موظفند هرسال یکماه درمحلهائی که وزارت بهداری معین مینماید خدمت کنند.حقوق ومزایا وحق محرومیت از مطب ودستمزدایام کار اضافی این عده همطراز ومشاه حرف مربوط دروزارت بهداری تعیین و پرداخت خواهدشد0
تبصره 1-کلیه وزارتخانه ها وسازمانها وشرکتهای دولتی وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند دراجرای این قانون باوزارت بهداری همکاری نمایند0
تبصره 2-آئیننامه اجرائی این قانون وهمچنین آئین نامه همطرازی پزشمان ووابستگان به حرف پزشکی وپیراپزشکی که درسایروزارتخانه ها وسازمانها وشرکتهای دولتی یا موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است ویا بطورآزادویا دربخشهای خصوصی اشتغال بکار دارندب وسیله کمیسیونی مرکب از سه نفرنماینده نظام پزشکی و سه نفر نماینده از وزارت بهداری ویکنفر نماینده از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه وپس از تصویب وزارت بهداری بموقع اجراءگذاشته میشود0
تبصره 3-پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی درمواردزیراز انجام خدمات مزبورمعاف هستند0
الف -کسانی که بعلت بیماری تایید شده توسط وزارت بهداری قادربه انجام این خدمت نباشند0
ب -کسانی که بیش از55سال داشته باشند0
ج -زنان متاهل پزشک وپیراپزشک وحرف وابسته مگراینکه داوطلب باشند
د-پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات خودمیباشند
تبصره 4-پزشکان متخلف طبق رای صادره محاکم انتظامی نظام پزشکی مادام که خدمت مزبور راانجام نداده انداز اشتغال بکار پزشکی ممنوع میباشندوکارکنان دولت وموسسات وابسته به دولت علاوه براین بعنوان تمرداداری طبق مقررات تحت پیگردقانونی قرارمیگیرند. ضمنا متخلفین درمدت ممنوعیت از اشتغال بکار پزشکی حق خروج از کشورراندارند0
تبصره 5-وزارت بهداری ماموراجرای این قانون میباشد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه روزسه شنبه بیست ودوم آبانماه یکهزاروسیصدوشصت وسه با حضورشورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11579
تاریخ تصویب :
1363/08/22
تاریخ ابلاغ :
1363/09/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :