جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 42774 25/9/1363

وزارت فرهنگ وآموزش عالی
هیات وزیران درجلسه مورخ 7/9/1363بنا به پیشنهادشماره 22641/و مورخ 23/5/1363وزارت آموزش عالی وبه استنادتبصره 1قانون تبدیل مرکز انتشارات علمی وفرهنگی ازصورت مرکز وابسته به شرکت دولتی وابسته ،مصوب 29/1/1363مجلس شورای اسلامی ،آئیننامه مالی شرکت انتشارات علمی وفرهنگی راد34ماده ویک تبصره بشرح زیرتصویب نمودند:

فصل اول -تعاریف وکلیات
ماده 1-بودجه شرکت برنامه مالی شرکت که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدهزینه هابرای انجام عملیات وفعالیتهاواجرای طرحهائی است که دربرنامه شرکت پیش بینی شده ونیل به هدفهای شرکت رادرظرف سال مالی امکان پذیرمیسازد0
ماده 2-سال اول فروردین هرسال شروع ودراخرین روزاسفندهمان سال پایان میابد.به استثنای سال اول که تاریخ شروع آن تاریخ تشکیل شرکت میباشد0
ماده 3-اعتبار-عبارت ازمبلاغی است که برای مصرف یا مصارف معین دربودجه شرکت به تصویب میرسد0
ماده 4-درآمد-عبارت از وجوهی است که طبق مقررات مربوط درازای انجام خدمت یانشریات فروخته شده وسایرمنابع حاصل میگردد0
ماده 5-تشخیص -عبارت است ازتعیین وانتخاب کالاوخدمات وسایرپرداختها که تحصیل یاانجام انهابرای نیل به هدفهای شرکت ضرورری است 0
ماده 6-تامین اعتبارعبارت است ازتخصیص تمام یاقسمتی ازاعتبار برای هزینه معین 0
ماده 7-تعهدعبارت الزاماتی است برذمه شرکت ناشی از:
الف -تحویل کالایا انجام دادن خدمت 0
ب -اجرای قراردادهائی که بارعایت قوانین ومقررات منعقدمیشود0
ج -اجرای احکام صادره از مراجع قانونی وذیصلاحیت 0
ماده 8-تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی فابل پرداخت بموجب اسنادمثبته 0
ماده 9-دستورپرداخت -سندی است که وسیله مدیرعامل یامقدمات مجاز ازطرف اوبرای پرداخت ازمحل اعتبارات مربوط بعهده حسابداری در وجه ذینفع صادرمیشود0
ماده 10-تقاضای انتقال وجه -سندی است که درآن مقامات مجازشرکت درخواست مینمایندوجه لازم از حساب درآمدشرکت وسیله خزانه به بستانکارجاری شرکت دربانک مرکزی ایران منظورشود0
ماده 11-هزینه عبارت است ازپرداختهائی که درقبال انجام تعهد یا هرعنوان دیگری دربودجه شرکت منظورشده است به ذینفع صورت میگیرد
ماده 12-تنخواهگردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف شرکت برای انجام پاره ای هزینه های جزئی دراختیارکارپردازیاجمعدار قرارمیگیردتا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشودراتحویل ومجدداوجه دریافت دارد0
ماده 13-جمعدارمستخمی میباشدکه مسئولیت تحویل ونگاهداری وجه و سپرده ها واوراق بهادارواموال شرکت رابعهده دارد0
ماده 14-پیش پرداخت -عبارت از پرداختی است اعتبارات مربوط طبق احکام ومقررات وقراردادهاپیش ازانجام تعهدصورت میگیرد0
ماده 15-علی الحساب -عبارت ازپرداختی است که بمنظورادای قسمتی از تعهدصورت میگیرد0
فصل دوم -تهیه وتصویب بودجه
ماده 16-شرکت مکلف است تاشهریورماه هرسال بودجه سال مالی بعدرا تهیه وبا رعایت ماده 28قانون محاسبات عمومی به مجمع عمومی شرکت پیشنهادنماید0
گزارش توجیهی بودجه بایدحاکی از نکات زیرباشد:
1-چگونگی اجرای برنامه هاوعملیات درسال قبل وسال جاری وبرنامه خط مشی سال آتی
2-تجزیه وتحلیل منابع درآمدهاوتامین وبرآوردهزینه ها0
3-هرنوع اطلاع دیگری که ضروری تشخیص داده شود0
ماده 17-بودجه سالانه شرکت براساس درامدهاودریافتی ازسایرمنابع تامین اعتباربارعایت طبقه بندیهای متداول تنظیم بودجه شرکتهای دولتی تهیه وپس از تصویب مجمع عمومی به مرحله اجراءگذارده میشود
ماده 18-کاهش یا افزایش اعتبارهریک از موادهزینه یافعالیتهابا برنامه های بودجه مصوب شرکت تامیزان ده درصدبادستورمدیرعامل و زائدبرآن تا بیست درصدبا تصویب مجمع عمومی مجاز است مشروط بر اینکه درجمع اعتباربودجه مصوب تغییری حاصل مشود0
فصل سوم -اجرای بودجه
بنداول درآمد
ماده 19-وجوهی که شرکت بعنوان درآمودریافت میداردبه حسابی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف خزانه افتتاح میگردد، واریزمیگردد0
ماده 20-وجوهی که وسیله شرکت به عنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه ویانظایرانهادریافت میشود،بایدبحساب سپرده شرکت که بوسیله خزانه دربانک مرکزی افتتاح میشودتحویل شود.رداین وجوه طبق مقررات مربوط به خودبعمل میاید0
ماده 21-وجوهی که از بابت درآمدزائدمیزان وصول شوداعم ازاینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یاواحدوصول کننده یاعدم انطباق مبلغ وصولی با موردباشدویا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثررسیدگی شرکت یا واحدذیربط یا مقامات قضائی حاصل شودبایداز درآمد جاری شرکت با اجازه مدیرعامل یا مقام مجازازطرف اوبه ذینفع مستردمیشود0
بنددوم -هزینه
ماده 22-وجوداعتباردربودجه شرکت بخودی خودبرای اشخاص اعم ازحقیقی یا حقوقی ایجادحق نمیکندواستفاده از اعتبارات بایدرعایت مقررات مربوط بعمل آید0
ماده 23-هزینه هاوسایرپرداختهای شرکت پس از طی مراحل تشخیص تامین اعتبار،تعهدوتسجیل با صدور دستورپرداخت تادیه خواهدشد0 تبصره -مسئولیت تشخیص وتعهدوتسجیل بعده مدیرعامل ویامقام مجاز ازطرف اوومسئولیت تامین اعتبارازوظایف حسابداری شرکت میباشد0
ماده 24-تعهدات شرکن تاآخرسال مالی ازاعتبارمصوب همان سال قابل پرداخت است وتعهداتی که تااخرسال پرداخت نشده باشدبه حساب ذیربط منظورودرحساب تعهدات پرداختی یا حساب مربوط نگاهداری میشودواز آن محل پرداخت میگردد0
ماده 25-درمواردی که لازم است قبل از انجام تعهدوجهی پرداخت شود ویادرمواردی که تهیهه لاسناد قبل از پرداخت میسرنباسد یادستور کتبی مدیرعامل یامقام مجازازطرف اومبالغ لازم بعنوان پیش پرداخت یاعلی الحسلب تادیه میگرددتاپس از تهیه یا تکمیل اسنادمثبته به حساب قطعی منظوروواریزمیگردد.نوع اینگونه هزینه ها ونحوه عمل و شرایط ان بشرح زیراست :
1-پیش پرداخت درمواردزیرودرحدوداعتبارات مصوب قابل پرداخت :
الف -وجوه مربوط به هزینه ماکوریت موقت برطبق احکام صادره و برای مدتی که دراحکام ذکرشده است 0
ب -وجوهی که برطبق قراردادهای منعقدبعنوان پیش پرداخت بایدتادیه گردد0
ج -وجوهی که بابت افتتاح اعتباراسنادی برای خریدهای خارج ازکشور وهزینه های متعلق پرداخت میشود0
د-مساعده ومزایای مستخدمین 0
ه- حقوق ومزایای ایام مرخصی استحقاقی درصورت نیازمبرم مستخدم حداکثربرای یکماه درهرسال 0
ماده 26-پیش پرداختهای فوق بایدبشرح زیرواریزشود:
1-پیش پرداختهاتی موضوع بند(الف )حداکثرتاپانزده روزپس ازخاتمه ماموریت 0
2-پیش پرداختهای موضوع بند(ب )به ترتیبی که درقراردادذکرشده است
3-پیش پرداختهای موضوع بند(ج )پس از تحویل کالایا انجام کار
4-پیش پرداختهای موضوع بندهای (د)و(ه )درموقع پرداخت قطعی 0
ماده 27-درصورتیکه پیش پرداخت درموعدمقرردرماده 26ازطرف گسرنده وجه واریزنشودمکلف است علاوه برکلیه اقدامات لازم برای واریزآن از محل هرگونه وجهی که بایدبه بدهکارپرداخت کندتامعادل پیش پرداخت واریزنماید0
ماده 28-عملیات مالی ونگاهداری حسابهای شرکت طبق مقررات مندرج دراین آئیننامه ونجوه تنظیم دعاتروحسابهای شرکت براساس قواعد حسابداری مترادف ومنطبق با حسابداری شرکتهای دولتی خواهدبود0
ماده 29-کلیه عملیات مربوط به دریافتهاوپرداختهاوسایرعملیات حسابداری که طبق اصول حسابداری وعرف دفترداری درپایان دوره مالی برای تنظیم حساب سودوزیان وترازنامه لازم است وهمچنین نحاسبات شرکت براساس مدارک واسنادمربوط وبا صدوربرگ محاسباتی انجام میشود0
فصل چهارم -مقررات عمومی
ماده 30-حقوقی که براثرتخلف ازشرایط مندرج درقرارداهابرای شرکت ایجادمیشودجزدرمورداحکام قطعی دادگستری که لازم الاجراءخواهدبود کلاوبعضاقابل بخشودن نیست مگراینکه بموجب پیشنهادمدیرعامل وتصویب مجمع عمومی محرزشودکه تخلف ازشرط ناشی ازحوادث ویاعلل وجهاتی بوده که از اختیارطرف قراردادخارج بوده است 0
ماده 31-حسابهای بانکی لازم برای شرکت وواحاهای تابع بنابه تشخیص شرکت وازطریق خزانه نزدبانک مرکزی ویاملی ایران ویایکی ازبانکهای دولتی به نمایندگی ازطرف بانک مرکزی افتتاح میشود0
ماده 32-تامین اعتبارضروری است وهرگاه براثرگواهی خلاف واقع مسئولین حسابداری ویادستورمقامات مجاز،دینی اضافه براعتبارات برذمه شرکت ایجادشودمقام متخلفین طبق مقررات عمومی موردتعقیب قرارخواهدگرفت 0
ماده 33-هرگونه تغییرواصلاح دراین آئیننامه منوط به پیشنهادشرکت وتصویب هیات وزیران خواهدبود0
ماده 34-ازجمعداران بایددرقبال ابوابجمعی که دارندتضمین دریافت شود0
نحوه دریافت تضمین ومیزان وشرایط ان وهمچنین ترتیب ابطال طبق مقررات موردعمل درموسسات دولتی خواهدبود0
ماده 35-این مصوبه ازتاریخ تصویب لازم الاجرامیباشد0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11603
تاریخ تصویب :
1363/09/07
تاریخ ابلاغ :
1363/10/05
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :