جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 2366 13/2/1363

سازمان اموراداری واستخدامی کشور
تفسیرقانونی راجع به قانون حداکثرحقوق بازنششتگی مصوب 26/11/59 وقانون تعیین حداکثرحقوق بازنششتگی ووظیفه کارکنان دولت ومشمولین صندوق تامین اجتماعی مصوب 30/3/1361که درجلسه روزچهارشنبه پانزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب شده ودر تاریخ 1/2/1361به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 849/1 مورخ 10/2/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرابپیوست ابلاغ می گردد0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

پرسنل نظامی وغیرنظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشمول قوانین مورداستفسارنمیباشد0

تفسیرقانونی فوق درجلسه روزچهارشنبه پانزدهم فروردین ماه یکهزارو سیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 1/2/1363به تایید شورای نگهبان رسیده است 0

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11424
تاریخ تصویب :
1363/01/15
تاریخ ابلاغ :
1363/02/30
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :