جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


ماده واحده - موارد معافیت بند2 تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 بشرح زیر بوده وازپرداخت تمام بها و هزینه صدورگذرنامه عادی واسناد در حکم گذرنامه معاف می باشند0
1 - دانشجو که طبق ضوابط وزارت فرهنگ وآموزش عالی به خارج ازکشور جهت تحصیل اعزام میشوند و همچنین همسر و فرزندان آنها
خدمه پروازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف محوله 0
3 - کارکنان و خدمه کشتیهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفتکش وابسته به وزارت نفت و همچنین خدمه قطارهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران که به خارج از کشور اعزام می شوند0
4 - معلمینی که برای تدریس درمدارس ایرانی به خارج ازکشوراعزام میشوند وهمچنین همسروفرزندان آنها0
5 - کارآموزانی که بامعرفی وزارت کار و امور اجتمایی بمنظورکارورزی به خارج ازکشوراعزام می شوند0
تبصره - در صورت منتفی شدن مواردمعافیت دربندهای فوق ذینفع می تواند باپرداخت کلیه هزینه های متعلقه درخواست اصلاح گذرنامه واستفاده ازآنرادربقیه مدت بنماید0
6-صدورگذرنامه جمعی درصورتیکه بمنظورانجام ماموریت به خرج سازمانهای دولتی یاجمعیت هلال احمرباشد0
تبصره -برای صدورگذرنامه جمعی درغیرصورت مذکوردربند6علاوه برهزینه صدوریک گذرنامه ازهرنفرده درصدهزینه صدور اخذ خواهدشد0
7-صدور هرگونه برگ گذر بیگانگان 0
8-در صورت پرشدن صفحات گذرنامه چنانچه حداقل دوسال بیشتر از اعتبار کل گذرنامه باقی باشد0
9-برگ بازگشت موضوع ماده 20 قانون گذرنامه 0
10-صدور پروانه گذرکه بموجب قراردادهای دو جانبه کشورهای همجوار وسیله مرزبانی صادر میگردد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزیکشنبه دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 11/2/63به تائیدشورای محترم نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11438
تاریخ تصویب :
1363/02/02
تاریخ ابلاغ :
1363/03/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :