ماده 1- سازمان بازرسی کل کشوربه تعدادلازم بازرس خواهدداشت که ازبین دارندگان رتبه قضایی وافرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تائیدشورایعالی قضایی قرارمیگیردومستخدمین کشوری ولشگری ونهادهای انقلابی ونیروهای انتظامی که تعهدوصلاحیت اخلاقی وفنی آنان توسط سازمان احرازشده انتخاب می شوند0
ماده 2-بازرسان سازمان به دوگروه تقسیم میشوند0
گروه اول -بازرسان ثابت که بطورمستمردرخدمت سازمان می باشند0 گروه دوم -بازرسان موقت که برای مدت معین یاماموریت خاصی در اختیارسازمان قرارمی گیرند0
ماده 3-سازمان میتوانددرصودت ضرورت برای انجام بازرسی درامور معین وخاص به اشخاص واجدصلاحیت علاوه برافرادمذکوردرماده یک ماموریت یانمایندگی دهد0
تبصره 1-درصورتی که افرادمذکورمستخدم دولت نباشنددرارتباط با ماموریت محوله ازجهت اقدامات وصدوراوامرقانونی واختیارات و شیون وحیثیت وارتکاب جرم ازناحیه آنان یاعلیه آنان ومقاومت در برابرایشان درحکم مستخدم دولت محسوب می شوند0
تبصره 2-سازمان میتواندازافرادبازنشسته واجدصلاحیت درامورتخصصی استفاده کند0
تبصره 3-به افرادمذکوردرماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشودکه درهرحال ازحداکثرفوق العاده روزانه کارمندان دولت تجاوزنخواهدکرد0
ماده 4-قبول ماموریت ازناحیه کارمندوزارتخانه یاموسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشوروموافقت سازمان متبوع مستخدم به صورت موقت تاششماه باحفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام ماموربه صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یاموسسه مربوطه ورضایت کارمنداست 0
تبصره 1-درموردماموریت قضات مطابق اصل 164قانون اساسی عمل خواهدشد0
تبصره 2-درموردانتقال مستخدمین فوق (باستثنای دارندگان پایه قضایی )ازلحاظ استخدامی براساس ماده 142قانون استخدام کشوری وتبصره ذیل آن رفتارخواهدشد0
ماده 5-پرداخت حقوق ومزایای شغلی مستخدمین ماموربه خدمت درسازمان تاشش ماه بعهده وزارتخانه یاموسسه متبوع وزاید برآن برعهده سازمان بازرسی کل کشوراست 0
ماده 6-لغوحکم ماموریت مستخدم قبل ازپایان مدت ماموریت به یکی ازدوصورت زیرخواهدبود0

الف -به دستوررییس سازمان بازرسی کل کشور0
ب -به تقاضای مستخدم باموافقت سازمان 0
ماده 7-دارندگان رتبه قضایی که دراجرای ماده 11قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشوربعنوان مامورخدمت دراختیارسازمان قرار گرفته اندونیزقضاتی که مامورخدمت درسازمان میشوندازنظرمقررات وظوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهندبود0سایربازرسان مامورخدمت دریازمان نیزحسب موردتابع مقررات وزارتخانه هاو سازمانهای متبوعه خودمیباشند0
تبصره -بازرسان دارای رتبه قضایی گروه 5موضوع آئیننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351واصلاحات بعدی آن استفاده خواهند کرد0به سایربازرسان سازمان نیزبه تشخیص رئیس سازمان باتوجه به وظایف محوله حداکثرتامعادل فوق العاده قضایی گدوه 5آئیننامه مزبوربعنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است 0
ماده 8مدت خدمت دارندگان پایه قضایی وافسران ودرجه داران انتظامی ومستخدمین وزارتخانه هاوموسسات وسازمانهای دولتی درسازمان در حکم خدمات قضایی ونظامی وانتظامی واداری درموسسات متبوع آنان تلقی می شودوازلحاظ ترفیع وبازنشستگی محسوب خواهدشد0
ماده 9-استخدام کارمندان موردنیازموضوع ذیل ماده 3قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورمصوب 29/7/1360طبق قانون استخدام کشوری خواهدبود0
ماده 10-رئیس سازمان ازفوق العاده شغل معادل گره 7موضوع آئیننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351واصلاحات بعدی آن استفاده خواهدکرد0قائم مقام ومعاونین ازفوق العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند کرد0
ماده 11-درهدموردکه قانون ومقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشوروجودنداشته باشدبراساس قانون استخدام کشوری وآئیننامه اجرایی آن رفتارخواهدداشت 0
قانون فوق مشتمل بر11ماه وشش تبصره درجلسه روزسه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یکهزارسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 31/2/1363به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11444
تاریخ تصویب :
1363/02/15
تاریخ ابلاغ :
1363/03/23
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)