×

قانون اصلاح قانون انتخابات مصوب 1362 12 09 مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون انتخابات مصوب 1362 12 09 مجلس شورای اسلامی

قانون-اصلاح-قانون-انتخابات-مصوب-1362-12-09-مجلس-شورای-اسلامی
ماده واحده -ماده 8 قانون انتخابات مصوب 9/12/1362مجلس شورای اسلامی به صورت زیراصلاح میشود:
ماده 8-انتخابات نماینده درمرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراءودرمرحله دوم باکسب اکثریت نسبی به هرمیزان است وهرجادرقانون انتخابات درمرحله اول اکثریت مطلق وجودداردبه اکثریت نسبی تبدیل میشود0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنج شنبه چهاردهم تیر ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه باحضوروتاییدشورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11479

تاریخ تصویب : 1363/04/14

تاریخ ابلاغ : 1363/05/06

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.