×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-82-قانون-بودجه-سال-1362
شماره 8956 17/4/1363

وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 6/4/1363بنابه پیشنهادشماره 141/م مورخ 6/11/1362شرکت سهامی فرش ایران تصویب نمودندآئیننامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362(موضوع تصویبنامه شماره 19766مورخ 22/4/1362هیئت وزیران )بشرح زیراصلاح گردد:

1-درقسمت اخیرماده 6تصویبنامه فوق الذکرعبارت ..............از خریداران فرشهای مذکور............حذف گردد0
2-قسمت اخیرتبصره 1ماده 8تصویبنامه مذکوربشرح زیراصلاح میشود:
عوایداموال مزبورووجوه حاصله ازفروش پس ازکسرهزینه هابه حساب مربوطه منتقل خواهدشد0
3-بندزیربعنوان ماده 14به آئیننامه فوق الذکراضافه میشود0
ماده 14-باتوجه به ارجاع امورمربوطبه تسویه دیون اموال استردادی ازطرف شورای عالی قضائی بدفتراجرائی دفترمزبورمجازاست نسبت به افتتاح حساب امانی جداگانه اقدام نموده وپس ازتصویه دیون ووضع مستثنیات سهم دولت رادقیقاتعیین وپس ازکسرهزینه های مربوطه وجوه باقی مانده طبق مفادماده 4این آئیننامه بحساب خزانه واریزنماید
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 11479

تاریخ تصویب : 1363/04/06

تاریخ ابلاغ : 1363/05/06

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.