×

آئین نامه حفاظت فنی وبهداشت درکارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

آئین نامه حفاظت فنی وبهداشت درکارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

آئین-نامه-حفاظت-فنی-وبهداشت-درکارهای-کشاورزی-مربوط-به-مصرف-سموم-دفع-آفات-نباتی
شماره 18744 23/4/1363

مقدمه :
باتوجه به اهمیت کشاورزی درراس برنامه های دولت جمهوری اسلامی بوده ولزوم نیل به خودکفائی دراین زمینه حفظ سلامت کارگران کشاورزی چه ازنظرانسانی وچه بلحاظ اجتماعی واقتصادی موردتوجه کامل میباشد عوامل زیان آورمحیط کارکشاورزی بدلیل تنوع کارکشاورزی بسیارمتنوع بوده وعوامل فیزیکی مکانیکی شیمیائ بیولژیک راشامل میگردد0
ازجمله عوامل زیان آورشیمیائی درمحیط کارکشاورزی سموم دفع آفات نباتی هستندکه امروزه برای پیشگیری ازحمله آفات ویامبارزه باآنها به منظورحفظ محصولات کشاورزی به طوروسیع مورداستفاده قرارمیگیرند اکثرسموم دفع آفات نباتی علاوه برسمیت شدیدی که برای آفات دارند برای سایرجانداران وازجمله انسان نیزسمی هستندبه طوری که گاهی ورودفقط چندمیلی گرم بعضی از آنهابه بدن انسان خواه ازطریق دهان باشدیاپوست ویامجاری تنفسی ممکن است موجب مسمومیت شدید وحتی مرگ شخص مسموم گردد0البته کلیه کسانی که مستقیمادرامرساختن فرمولاسیون بسته بندی حمل ونقل نگهداری ومصرف سموم دفع آفات نباتی دخالت دارندطبیعتاتماس بیشتری بااین موادداشته وبالنتیجه ومرض خطرات بیشتروشدیدتری نیزمیباشند0
ازجمله این قبیل اشخاص آن دسته ازکارگران کشاورزی هستندکه درامر مبارزه شیمیائی باآفات شرکت داشته وازسموم دفع آفات نباتی برای محلول پاشی -گردپاشی ویاضدعفونی باگاز(noitagimuf)استفاده میکنند اگرچه لازم است همه کسانی که به نحوی باسموم دفع آفات نباتی تماس وسروکاردارندازخطرات آن مطلع بوده ودرموقع کارضمن استفاده از وسایل حفاظتی متناسب بانوع سم رعایت تمام احتیاتهای توسیعه شده بنمایندولی این آئیننامه باتوجه به ماده 30قانون کارکشاورزی صرفا درموردآن دسته ازکارگران کشاورزی که درعملات مبارزه شیمیائی با آفات شرکت میکنند تدوین گردیده است 0
فصل اول -هدف :
ماده 1-هدف ازتدوین این آئیننامه اجرای مفادماده30کارکشاورزی در موردآن عده ازکارگران کشاورزی درموردآن عده ازکارگران کشاورزی موضوع مواد 1و2 قانون فوق است که درکارهای مربوط به مبارزه شیمیائی باآفات درمزارع باغات انبارهاواماکن کشاورزی شرکت میکند
فصل دوم -تعاریف واصلاحات :
ماده 2-کارگرکششاورزی سمپاش :منظورازکارگرکشاورزی سمپاش اراین آئیننامه کارگری است که بهرعنوان بموجب قراردادکتبی یاشفائی با کارفرمایانماینده اوتعهدنمایددرمقابل دریافت حوق یامزدبیک یاچند کارازکارهائیکه بمبارزه شیمیائی باآفات بوسیله سموم دفع آفات نباتی مربوط میشودومستلزم تماس وسروکارداشتن مستقیم باسموم دفع آفات نباتی باشدمبادرت ورزد0
ماده 3-کارفرمای سمپاشی کشاورزی :کارفرمای سمپاشی کشاورزی که بااختصارکارفرمانامیده میشودازلحاظ این آئیننامه هرشخص حقیقی یاحقوقی است که کارگرکشاورزی سمپاش طبق قراردادکاربرای اویااز طرف اودریک یاچندشغل ازمشاغل مربوط به مبارزه شیمیائی باآفات کارمیکند0
تبصره -درصورتیکه عملیات مبارزه شیمیائی باآفات توسط شرکتهای خصوصی دفع آفات موضوع ماده 21آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات انجام پذیردشرکتهای مذکورازلحاظ این آئیننامه جانشین کارفرما محسوب شده وعلاوه بررعایت مقررات مندرج درآئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات مکلف به رعایت کلیه مقرراتی خواهندبودکه دراین آئیننامه بعهده کارفرمای کشاورزی محول شده است 0
ماده 4- آفات :دراین آئیننامه کلیه موجودات زنده ای هستندکه در مزارع وباغات یاانبارهاواماکن کشاورزی به طورمستقیم یاغیرمستقیم موجب تقلیل کمی وکیفی محصولات وفرآورده های کشاورزی ودامی میشوند
ماده 5-سموم دفع آفات نباتی :منظورازسموم دفع آفات تباتی هرگونه موادشیمیائی معدنی یاآلی یاهورمونی ویابیولژیک است که بتوان با کاربردآن بطورمستقیم ویاغیرمستقیم اززیان آفات زنده بمحصولات و فرآورده های کشاورزی ودامی جلوگیری کرده یاآنرامتوقف یامحدود نمود0
ماده 6-انبرسم :بمحلی گفته میشودکه سموم دفع آفات موضوع ماده 5 بمقدارکم یازیاددرآنجانگاهداری میشود0
ماده 7-وسایل آماده کردن سم :بوسایلی گفته می شودکه سموم دفع آفات نباتی راتوسط آن باهمدیگریاباآب یاباموادبی اثر(TRENI)ویا باموادغذائی جلب کننده آفات (طعمه )ازقبیل دانه گندم سبوس شکر وغیره بنحوی مخلوط یارقیق مینمایدتاآماده مصرف گردد0این وسایل می توانددستی یاموتوری باشد0
ماده 8-وسائل سمپاشی :بکلیه وسایلی اطلاق می گرددکه بااستفاده از آن بتوان سموم آفات نباتی آماده برای مصرف رااعم ازجامدمایع یا گازبمحل فعالیت موردنظررسانده وآفات رابنحوی درمعرض آن قرارداد این وسائل شامل انواع محلولپاشهاوگردپاشهاساده وکوچک دستی تا سمپاشهای بزرگ موتوری وهواپیماهاوهلیکوپترهای سمپاشی وهمچنین کپسولهای حاوی گازهاومایعات سمی تحت فشارولوله های انتقال این قبیل گازهابمحل ضدعفونی (NIITAGIMUF)وآمپیلیکاتورهای قرص گذاری یاتزریقی ویاطعمه گذاری ونظائرآن میباشد0
ماده 9-سمپاشی عبارتست ازکاربردسموم دفع آفات نباتی آماده برای مصرف درمحل فعالیت آفات موردنظروقراردادن آفات درمعرض تاثیرآن
ماده 10-منظورازاماکن کشاورزی هرنوع محوطه ای است که درآن نوعی ازکارهای کشاورزی انجام پذیردنظیرمزرعه باغ انبارآغل اصطبل مرغداری محوطه زنبورداری محل پرورش ماهی وغیره این اماکن میتواند محصوریاغیرومسقف یاغیرمسقف باشد0ابنیه مسکونی موجود درمزارع و باغات مشمول این تعریف نمی باشند0
ماده 11-وسائل حفاظتی به هرنوع وسیله ای اطلاق میشودکه باکاربرد آن بتوان هنگام کارازخطرتماس سموم دفع آفات نباتی بابدن ویاورود آن به بدن کاست ویاازآن ممانعت بعمل آوردنظیرکلاه عینک دستکش ماسک چکمه لباسهای غیرقابل نفوذآب وغیره 0
ماده 12-روشهای حفاظتی بروشهائی گفته می شودکه بارعایت آن بتوان خطرورودسموم دفع آفات نباتی رابه بدن درحین مصرف تقلیل داد0مانند حرکت درجهت پشت بباددرموقع محلولپاشی یاتنظیم ارتفاع پروازدر سمپاشهای هوائی ونظائرآن 0
ماده 13-مسمومیت عبارتست ازاختلالات موقتی یادائمی فیزیولوژیک و بیوشیمیک که درنتیجه ورودسم به بدن ازیک راه خاص یاراههای مختلف بوحودمی آید0
ماده 14-کمکهای اولیه عبارتست ازاقدامات سنجیده ای است که بمحض مشاهده علائم وآثارمسمومیت بااستفاده ازوسائل یاموادویاروشهای خاص برحسب موردبرای تقلیل خطرتارسیدن پزشک بایدتوسط افرادآگاه درموردشخص مسموم بعمل آید0
فصل سوم -وظایف کارفرما:
ماده 15-تهیه انبارسهم متناسب بانوع سم ومقدارآن وشرایط نگاهداری باتوجه به آب وهوای منطقه بعهده کارفرمامیباشد0
تبصره 1-انبارسم بایدخشک وخنک وقابل تهویه ودورازدسترس اطفال و حیوانات واشخاص غیرمجازوجداازمحل نگاهداری موادغذائی انسان ودام بذروسایرموادکشاورزی باشد0
تبصره 2-درصورتیکه سموم موردمصرف بمقداری باشدکه بتوان آنرادرقفسه یاجعبه چوبی ویافلزی قفل داردرجای مناسبی قراردادقفسه یاجعبه مذکوربمنزله انبارسم تلقی میشودوبایدروی آن ویاروی درب انبارسم علامت خطرمناسب یاتابلوئی برای آگاهی دادن ورعایت احتیاطات لازم نصب گردد0
تبصره 3-درصورت نگاهداری سموم قابل احتراق تامین تسهیلات آتش نشانی متناسب بامقداروحجم انبارضروری است 0
ماده 16-تامین سم یاسموم موردمصرف بمقادیرموردنیازباتوجه به توصیه های سازمان حفظ نبات وزارت کشاورزی دربسته بندیهای مصوبه بعهده کارفرمااست 0
ماده 17-تامین وسایل مخصوص آماده کردن سم مناسب بانوع سم وروش سمپاشی وحجم کاربعهده کارفرمامی باشد0
تبصره -وسائل مذکوردرفوق بایدکاملاسالم وبدون عیب بوده ودرخلال کارنیزمرتباازطرف کارفرماموردبازدیدقرارگیردتادرصورت مشاهده بروزنسبت به رفع نقص یاتعویض وسیله معیوب اقدام نماید0
ماده 18-تامین وسایل سمپاشی ازنظرنوع وتعدادآن متناسب بانوع سم روش سمپاشی حجم ونوع کارسمپاشی بعهده کارفرمامی باشد0
تبصره 1-منظورازنوع وسائل سمپاشی عبارتست ازانواع سمپاشهائی که در ماده 8 این آئیننامه بان اشاره شده است 0
تبصره 2-منظورازنوع سم شکل فیزیکی آن درموقع مصرف مانندامولسیون پودرپودرقابل تعلیق درآب سوسپانسیون گرانول قرص وحبه گازونظائر آن میباشد0
تبصره 3 -منظورازروش سمپاشی بصورت عادی (LANOITNEVNOC)یاحجم کم (V.L)ویاحجم خیلی کم (V.L.U)وهمچنین سمپاشی بوته های کوتاه یا درختهای بلندویاسطوح اماکن کشاورزی 0
تبصره 4-وسائل سمپاشی بایدکاملاسالم وبدون عیب بوده ودرخلال کارنیز مرتباازطرف کارفرماموردبازدیدقرارگیردتادرصورت مشاهده بروزنقص نسبت برفع نقص یاتعویض وسیله معیوب اقدام نماید0
ماده 19-تامین وسایل حفاظتی مندرج درماده 11متناسب بانوع سم وروش سمپاشی بعهده کارفرمامیباشد0
تبصره -وسائل حفاظتی بایدسالم وبدون عیب ونقص بوده ومرتبامورد بازبینی قرارگیردتادرصورت بروزعیب ونقص ویابی اثرشدن موادعمل کننده موجوددرقوطی فیلترماسکهاماسکهانسبت برفع نقص یاتعویض آن اقدام شود0
ماده 20-تهیه ونصب علائم خطربرای توجه اشخاص متناسب بانوع سم وطبق توصیه های سازمان حفظ نباتات درمزارع وباغات واماکن کشاورزی که سمپاشی میشوندبعهده کارفرمامیباشد0
تبصره 1-علائم فوق بایدقبل ازسمپاشی نصب وپس ازرفع خطربرداشته شود0 تبصره 2-تعدادعلائم خطربایدمتناسب باوسعت مزرعه یاباغ یامکان کشاورزی سمپاشی شده باشدودرجاهائی نصب شودکه توجه اشخاص رااززوایای مختلف جلب نماید0
ماده 21-تامین وسایل وموادبرای کمکهای اولیه وهمچنین حصول اطلاع ازروشهای مربوطبه این کمکهاونحوه معالجات مندرج دربرچسب سم متناسب بانوع سمی که مصرف میشودبعهده کارفرمامیباشد0
تبصره 1-کارفرمامکلف است نام ونشانی وشماره تلفن نزدیکترین پزشک یادرمانگاه بمحل سمپاشی راقبل ازشروع سمپاشی بدست آورده ودرطول مدت سمپاشی همراه داشته باشدتادرصورت لزوم برای برقراری تماس سریع ازآن استفاده نماید0
تبصره 2-تامین امکانات حل مسموم به نزدیکترین درمانگاه یاپزشک و یاآوردن پزشک به بالین مسموم بعهده کارفرمامیباشد0
تبصره 3-دادن اطلاعات لازم درموردمشخصات سم مصرفی وعلائم مسمومیت و کمکهای اولیه وپادزهرمندرج دربرچسب سم به پزشک معالج درصورت ضرورت بعهده کارفرمااست 0
ماده 22-تامین دسترسی به پزشک برای انجام مقاصدزیربعهده کارفرما میباشد0
1-انجام معاینه کارگران کشاورزی سمپاش قبل ازشروع بکارسمپاشی جهت صدورگواهی سلامت آنان برای انجام کارسمپاشی طبق مفادماده 90 قانون تامین اجتماعی وتبصره 1ماده 24آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات
2-انجام معاینه کارگران کشاورزی سمپاش درصورت ادامه کارسمپاشی بیش ازسه ماه متوالی وصدورگواهی لازم جهت ادامه کارآنان طبق مفاد تبصره 2ماده 24آئیننامه اجرائی قانون حفظ نبات 0
3-معاینه ومعالجه کارگران کشاورزی سمپاش درصورت بروزعلائم مسمومیت درخلال کارطبق مفادتبصره 3ماده 24آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات
4-انجام معاینه کارگران کشاورزی سمپاش که بعلت مسمومیت تحت معالجه بوده اندجهت صدورگواهی لازم برای شروع مجددکارسمپاشی طبق مفاد تبصره 3ماده 24آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات 0
تبصره -درصورتیکه کارگران کشاورزی سمپاش بیمه نباشندیادسترسی به درمانگاههاوادارات بهداری دولتی میسرنباشدوبعلت بروزمسمومیت مراجعه به پزشک خصوصی ضرورت پیداکندهزینه خدمات درمانی موردنیاز بعهده کارفرماخواهدبود0
ماده 23-کارفرمامکلف است قبل ازشروع عملیات سمپاشی آموزشهای لازم رابه کارگران کشاورزی سمپاش بدهد0
آموزشهائی که بایدبکارگران کشاورزی سمپاش داده شودشامل مواردزیر می باشد:
1-درجه سمیت سم موردعمل 0
2-راههای نفوذسم موردعمل به بدن همراه باتوضیح بیشتردرباره راه نفوذی که باعث خطرات بیشتری میشود0
3-طرزآماده کردن سم موردعمل طرزاستفاده ازسمپاش روش یاروشهای صحیح سمپاشی باسم موردعمل نحوه شستشوونظافت وسائل آماده کردن سم ووسائل سمپاشی ووسائل حفاظتی درخاتمه کارهرروز0
4-نحوه استفاده ازوسائل حفاظتی وضرورت استغاده صحیح ازآن 0
5-احتیاطاتی که بایدازابتدای بازکردن بسته های سم تاانتهای عمل سمپاشی برای جلوگیری ازخطرمسمومیت رعایت شود0
6-علائمی که درصورت بروزمسمومیت ممکن است درشخص مسموم ظاهرشود0
7-اقداماتی که بایدبعنوان کمکهای اولیه درصورت مشاهده علایم مسمومیت درموردشخص مسموم بعمل آید0
تبصره 1-سطح این آموزشهابایدحداقل درحدمطالب مندرج درمطالب مندرج دربرچسب مصوب سم موردعمل باشد0ازنشریات سازمان حفظ نباتات نیز می توان درزمینه های فوق برای آموزش بیشتراستفاده نمود0
تبصره 2-کارفرمامی توانددرصورت نیازوامکان علاوه برآموزش شفاهی یک نسخه کتبی ازمفادمطالبی که آموزش داده نیزبه هرکارگرکشاورزی سمپاش بدهد0
ماده 24-کارفرمامکلف است درطول مدت سمپاشی برکلیه عملیات سمپاشی نظارت نمایدبرای انجام این نظارت لازمست کارفرمادرطول مدت سمپاشی برای مراجعات ضروری یک نسخه ازاین آییننامه ویک نسخه ازبرچسب سم موردعمل ودرصورت امکان سایرنشریات مربوط به آن راهمراه داشته باشد0هدف ازاین نظارت مواردزیرمیباشد:
1-حصول اطمینان ازسالم وقابل استفاده بودن وسایل آماده کردن سم ووسایل سمپاشی ووسایل حفاظتی 0
2-حصول اطمینان ازآماده کردن صحیح سم ورعایت روش صحیح سمپاشی و استفاده صحیح ازوسائل حفاظتی 0
3-حصول اطمینان ازنظارت وشستشوی وسائل آماده کردن سم ووسائل سمپاشی حفاظتی درخاتمه کارهرروز0
4-حصول اطمینان ازدفن ظروف سم درجای صحیح یالزبین بردن آن بنحو صحیح وریختن آب شستشوی وسائل آماده کردن سم وسائل سمپاشی در جائیکه ایجادخطرنکند0
5-اطمینان ازسلامت کارگران سمپاش درطول مدت سمپاشی وانجام بموقع کمکهای اولیه ومراجعه فوری به پزشک درصورت بروزمسمومیت 0
فصل چهارم -وظایف کارگرکشاورزی سمپاش :
ماده 25-کارگرکشاورزی سمپاش مکلف است به آموزشهائیکه توسط کارفرما داده می شودتوجه نمایدواگرمطالب آموزش داده شده رابطورکامل و صحیح درک نکندویادرنحوه اجرای آن ابهام داشته باشدبایددرباره آن سئوال کرده وتاروشن شدن مطلب ورفع ابهام موضوع راپیگیری نماید
ماده 26-کارگرکشاورزی سمپاش مکلف است برای آماده نمودن سم مطابق آموزشهای داده شده عمل نماید0
ماده 27-کارگرکشاورزی سمپاش بایدعمل سمپاشی رابترتیبی که آموزش داده شده انجام دهد0
ماده 28-کارگرکشاورزی سمپاش بایدازوسایل حفاظتی بترتیبی که آموزش داده شده است استفاذه نماید0
ماده 29-کارگرکشاورزی سمپاش بایدوسائل آماده کردن سم ووسائل سمپاشی ووسائل حفاظتی راپس ازخاتمه کارهرروزطبق آموزشهائیکه داده شده شستشوونظافت نموده وهرکدام رادرجای مخصوص خودقراردهدوپس از آن نسبت به شستشوونظافت وتعویض لباس خوداقدام نماید0
ماده 30-کارگرکشاورزی سمپاش مکلف است بمحض بروزهرگونه نقص یاخرابی درهریک ازوسائل اماده کردن سم یاوسائل سمپاشس ویاوسائل حفاظتی فورامراتب رابرای نقص وخرابی به کارفرمااطلاع دهد0
ماده 31-کارگرکشاورزی سمپاش مکلف است بمحض مشاهده علائم مسمومیت درخودویاهریک ازکارگران کشاورزی سمپاش دیگرضمن اطلاع فوری به کارفرماجهت تامین معالجات پزشکی نسبت به انجام کمکهای اولیه ای که آموزش آنرادیده است اقدام نماید0
ماده 32-کارگرکشاورزی سمپاش بایدکلیه احتیاطاتی راکه به اوآموزش داده شده ازابتدای شروع کارهرروزتاشستشوونظافت شخص خودپس ازخاتمه کارهرروزرعایت نماید0
ماده 33-این آئیننامه که مشتمل برمقدمه 4فصل 33ماده 16بند 18تبصره ویک پیوست می باشدباستنادماده 30وبندیک ماده 32قانون کارکشاورزی تدوین ودرجلسه مورخ 3/3/1363بتصویب نهائی شورایعالی کارکشاورزی رسیدوقابل اجرااست 0
شورایعالی کارکشاورزی
پیوست
متن قوانین وآئیننامه های مورداشاره
ماده 30قانون کارکشاورزی
وزارت کاروامورمکلف است آئیننامه های مربوط به حفاظت فنی وبهداشت کاردرکشاورزی راتهیه وبرای تصویب به شورایعالی کارکشاورزی پیشنهاد نماید0
ماده 32قانون کشاورزی
وضایف شورایعالی کارکشاورزی عبارت است از:
1-تصویب آئیننامه های مربوط به کارکشاورزی که ازطرف وزارت کار واموراجتماعی پیشنهادمیشود0
ماده 1قانون کارکشاورزی
کارگرکشاورزی ازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان بموجب قراردادکتبی یاشفاهی باکارفرمایانماینده اوتعهدنمایددرمقابل دریافت عقوق یامزدبه یک یاچندشغل ازمشاغل کشاورزی اشتغال داشته وکارنماید0
ماده 2-قانون کارکشاورزی
مشاغل کشاورزی عبارتنداز:
کلیه کارهای مربوطبه کاشت داشت برداشت وآبیاری 0
ماده 21-آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات
شرکتهای خصوصی دفع آفات موسساتی هستندکه مبارزه باهرگونه آفات وهمچنین فومیگاسیون وضدعفونی فرآورده های نباتی درصحرامزارع باغات انبارهاکارگاههاواماکن واصطبلهااقدام می نمایند0
ماده 90-قانون تامین اجتماعی
افرادشاغل درکارگاههابایدقابلیت واستعدادجسمانی متناسب باکارهای مرجوع داشته باشندبدین منظورکارفرمایان مکلفندقبل ازبکارگماردن آنهاترتیب معینه پزشکی انهارابدهند0درصورتیکه پس ازاستخدام مشمولین قانون معلوم شودکه نامبردگان درحین استخدام قابلیت استخدام در کارمرجوع رانداشته وکارفرمادرمعاینه پزشکی آنهاتعلق کرده است و درنتیجه بیمه شده دچارحادثه شده ویابیماریش شدت یافته سازمان تامین خدمات درمانی واین سازمان مقررات این قانون رادرباره بیمه شده اجراوهزینه های مربوطه راازکارفرماطبق ماده 50 این قانون مطالبه ووصول خواهندنمود0
تبصره 1ماده 24آئننامه اجرائی قانون حفظ نباتات
موسسات وشرکتهای دفع آفات درموقع استخدام وبه کارگماردن کارگران بایدگواهی بهداری محل راکه مویددارابودن صلاحیت جسمانی لازم باشد مطالبه نمایند0
تبصره 2ماده 24آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات
موسسات مذکورموظفندکارگران خودرامه درامرسمپاشی ویاضدعفونی دخالت دارنددرفصل کارلااقل هرسه ماه یکبارجهت معاینه پزشکی به بهداری محل معرفی نمایندوگواهی صلاحیت جسمانی راازنظربهداشتی برای آنان اخذنمایند0
تبصره 3 ماده 24آئیننامه اجرائی قانون حفظ نباتات
شرکتهای مذکورموظفنددرصورت بروزاولین علائم وآثارمسمومیت فورا مسموم رابه نزدیکترین بهداری یاپزشک رسانیده ومراتب راضمن تعیین نوع وترکیب سموم وعلل ونحوه مسمومیت به بهداری محل اطلاع دهندتا موقعی که اداره بهداری ویاپزشک معالج شروع بکارکارگرمعالجه شده راتجویزننموده است حق به کارگماردن اورانخاهندداشت ولی حقوق کارگرمسموم تاپایان معالجه ازطرف کارفرمابایدپرداخت گردد
0

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 11479

تاریخ تصویب : 1363/03/03

تاریخ ابلاغ : 1363/05/06

دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.