جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 32448 28/5/1363

وزارت کشور
تفسیر قانونی راجع به بند د تبصره 3 قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیرا پزشکی مصوب 24/8/1360که در جلسه روز پنج شنبه یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1363به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4009/1مورخ 24/5/1363 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ میگردد0
نخست وزیر-میر حسین موسوی

ماده واحده -پزشکان کادر ثابت شهربانی و ژاندارمری که طبق لایحه ارسالی دولت عنوان شده است (تا تنظیم مقررات خاص خوداز نظرامور استخدامی تابع مقررات ارتش هستند)مانند پزشکان ارتشی از خدمت یک ماهه با تعیین نظارت بهداری مستثنی میباشند لیکن پزشکان شاغل در شهربانی و ژاندارمری که جزء کادر ثابت نبوده و تابع مقررات ارتش نیستند از خدمت یک ماهه مستثنی نبوده و طبق قانون فوق الذکر باید این خدمت را در محله های تعیین شده از طرف وزارت بهداری انجام دهند0
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه یازدهم مرداد ماه یک هزارو سیصد و شصت و سه مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1363به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11507
تاریخ تصویب :
1363/05/11
تاریخ ابلاغ :
1363/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :