جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 42592 26/5 /1363

وزارت امور اقتصادی و دارائی
تفسیر قانونی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 که در جلسه روزپنج شنبه یازدهم مردادماه یکهزار وسیصد وشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5 /1363 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4008/1 مورخ 24/5/1363 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراء بپیوست ابلغ میگردد0
نخست وزیر -میر حسین موسوی

ماده واحده -منظور از کلیه وجوه و انوال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداداموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب و عادی و صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی به دست آمده یا خواهدآمد وجوه و جرائم متعلق به شهرداریها که از طریق اجرای ماده 100 و تبصره های آن یا سایر مقررات شهرداری وصول میشود،نمی باشد واین وجوه کماکان به حساب در امد شهرداری واریز خواهد شد0
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه یازدهم مردادماه یکهزارو سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11507
تاریخ تصویب :
1363/05/11
تاریخ ابلاغ :
1363/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :