جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 42130 27/5/1363

وزارت صنایع
تصویر نامه شماره 323-ق مورخ 16/5/1363مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب آقای حسین هاشمیان به عنوان ناظر در کمیسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایه ایران مصوب شورای انقلاب جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد 0
نخست وزیر -میرحسین موسوی

جناب آقای میر حسین موسوی
نخست وزیر محترم
در اجرای بند ب ماده 1 و ماده 2 قانون حفاظت و توسع صنایع ایران مصوب 10/4/1358آقای حسین هاشمیان در جلسه مورخ 13/4/1363 مجللس شورای اسلامی ، به عنوان ناظر در کمیسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران انتخاب شده اند که بدین وسیله معرفی میگردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11507
تاریخ تصویب :
1363/04/13
تاریخ ابلاغ :
1363/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :