جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 19544 17/5/ 1363

نظارت فرهنگ و آموزش عالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/5 /1363 بنا به پیشنهاد شماره 1899/5/17071مورخ 18/4/1363 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و باستناد ماده 22قانون تاسیس دانشگاه بین المللی اسلامی ایران مصوب 19/10/62 مجلس شورای اسلامی ،آئیننامه معاملات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را به شرح زیر تصویب نمودند:

الف -کلیات
ماده 1-دانشگاه در این آیین نامه عبارت است از کلیه موسسات آموزش عالی مستقلب است که براساس قوانین و یامقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده یا بشود 0
ماده 2-کلیه معاملات دانشگاه اعم از خرید وفروش واجاره واستجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میباشد)باید بر حسب مورد از طریق مناقضه و یا مزایده انجام گیرد مگر در موارد زیر:
1-در مورد معاملاتی که از طرف معامله وزارت خانه ،موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری هاو یا موسسات وابسته به لانها باشد0
2-در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص رییس دانشگاه منحصر به فرد باشد0
3-در مورد خرید یا استجاره اموال غیره منقول که برطبق نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد0
4-در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان 0
5-در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف دولت برای آنها تعیین نرخ شده باشد0
6-در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها تعیین شده باشد0
7-در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ،در یا،یی ،هزینه مسافرت و نظایرآن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع 0
8 -در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم ماشین آلات موجود و همچنین لوازم یدکی ادوات و ابزارو وسائل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایرآن به تشخیص رئیس دانشگاه 0
ماده 3-در مورد معاملاتی که بملاحظه صرفه و صلاح دانشگاه و یابعلت فوریت انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیئتی مرکب از معاون یا نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،معاون اداری و مالی دانشگاه ونماینده رئیس دانشگاه میسر یا به مصلحت نباشد،میتوان معامله را بریق دیگری از جمله مناقصه محدود ،انجام داد و در اینصورت هیئت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود0
ب -نصاب معاملات و روش مناقصه
ماده 4-معاملات از نظر نصاب و روش انجام مناقصه به 3 دسته تقسیم میشوند:
الف -معاملات جزئی -معاملاتی است که مبلغ آن از200 هزار ریال تجاوز ننموده که به نازلترین قیمت به تشخیص ومسئولیت مامور خریدانجام خواهد شد0
ب -معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از200هزار ریال بیشترو از 2میلیون ریال تجاوز ننموده که توسط مامور خریداز طریق استعلام بهای کتبی حداقل از سه نفر فروشنده انجام خواهد شددر صورتیکه مبلغ معامله موضوع این بند از یک میلیون ریال تجاوز کند نتیجه استعلام بها قبل از انجام معامله باید به تصویب کمیسیون معاملات دانشگاه برسد0
ج -معاملات عمده بیش از دو میلیون ریال که از راه مناقصه عادی (نشر آگهی )یا مناقصه محدود(ارسال دعوتنامه )به تشخیص کمیسیون معاملات انجام خواهد شد0
تبصره 1-در مورد معاملات جزئی مامور خرید بایدبه فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز معامله را رعایت صرفه و صلاح دانشگاه انجام دهدمامور خرید باید ذیل سند هزینه و یا سند معامله را با قیدنام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر این که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند0
تبصره 2-در مورد معاملات متوسط مامور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد(مگر در موتردی که عده فروشندگان یا انجام دهندگان کار در محل کمترباشد)از هر کدام روی برگ جداگانه بهای کتبی بعمل آورد0 مامور خرید در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عاده تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهند داد0
تبصره 3-در مورد خرید خدمات فنی علاوه بر رعایت فوق بانظروتایید سرپرست واحدمربوط اقدام خواهدشد0
تبصره 4 -دانشگاه میتواند از نظر رعایت صرفه و صلاح ،نتیجه استعلام بهای کالایا خدمتی که ارزش آن کمتر ازیک میلیون ریال باشدبتصویب کمیسیون معاملات برساند0
ماده 5-کمیسیون معاملات مرکب از :
الف -معاون اداری و مالی دانشگاه یا نماینده وی 0
ب -رئیس تدارکات 0
ج -رئیس واحد درخواست کننده 0
تبصره -در مواردیکه معاملات به امور فنی باشدحضور یکنفرمامورفنی بانتخاب رئیس دانشگاه در کمیسیون ضرورت دارد0
ج -آگهی مناقصه
ماده 6-آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت باقتضای اهمیت معامله به تشخیص کمیسیون معاملات حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میگردد0
تبصره 1-در مواردی که کمیسیون معاملات لازم تشخیص دهد میتوانداز سایر وسائل و طرق ارتباط جمعی ازقبیل پخش آگهی دررادیووتلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط استفاده نماید0
تبصره 2-اگر به تشخیص کمیسیون معاملات موضوع معامله ایجاب کندکه علاوه بر انتشارآگهی در داخل کشورموضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در خارج از کشور هم برسد یک نسخه ازآگهی بایدبه وسیله وزارت امور خارجه به هریک از وزارتخانه های کشورهای مربوط به وسیله وزارت امور خارجه به هریک از وزارتخانه های کشورهای مربوط در تهران و یک نسخه هم به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از طریق وزارت مذکور ارسال گردد0
ماده 7-در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر گردد:
1-نوع و مقدار کلا و یا کار با ذکر مشخصات 0
2-مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و تربیت عمل ومیزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا و یا انجام کارکالا یا بعضا تاخیر نماید0
3-تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود0
4-مدت قبول پیشنهادات 0
5-محل تسلیم پیشنهادات 0
6-میزان سپرده شرکت در مناقصه بطور مقطوع که باید بصورت نقدبه حساب سپرده دانشگاه در بانک تحویل و رسیدآن بضمیمه پیشنهادتسلیم گردد این سپرده به تشخیص دانشگاه ممکن است بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی اخذ شود0
7-میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن در صورتیکه موضوع معامله کالا باشد،ممکن ایت به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله در یافت شود و دراینصورت باید موضوع در آکهی قید گردد0
8-حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائزحداقل وابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد0
9-روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه 0
10-میزان پیش پرداخت در صورتیکه به تشخیص دانشگاه پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن 0
11-محل توزیع یا فروش نقشه هاو برگ شرایط و مشخصات درصورت لزوم
12-محل توزیع نمونه های ضمانتنامه و قرارداد،اگر تهیه آن لازم باشدکه در اینصورت ضمانتنامه عینامطابق نمونه باید تنظیم ونمونه قراردادنیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء پیشنهادشود
13-تصریح اینکه شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول اختیارات و تکالیف دانشگاه موضوع ماده 10این آئیینامه میباشد0
ماده 8-کمیسیون معاملات در صورتیکه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در موارد 7و9ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آئیننامه مغایر نباشد،میتواند در متن آگهی یا در نقشه هاوبرگ شرایط و مشخصات درج نماید،بطوریکه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفادآن اطلاع حاصل کنند ولی منظورداشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد بهرعنوان ممنوع میباشد0
ماده 9-در صورتیکه شرایط مناقصه که طبق مواد 6و7 باید درآگهی ذکر شودمفصل باشد،و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گرددممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار آن در آگهی درج شودو تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهادهای خود ضمیمه وتسلیم نمایند ماده 10-کمیسیون معاملات در خصوص اتخاذ تصمیم در موردپیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر میباشد:
1-دانشگاه موظف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتیکه حاضر به انجام معامله نشود همچنین سپرده نفر دوم را در صورتیکه بر اساس تبصره 1ماده 20برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید،ضبط کند0
2-دانشگاه اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تابیست و پنج در صد افزایش یا کاهش دهد براینکه محاسبات فنی نسبت باین افزایش کاهش متناسبا رعایت و تطبیق گردد0
3- کمیسیون مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر درآگهی برسد،ترتیب اثرده
4-کمیسیون در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است0
5-هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی برنده مناقصه خواهد بود0
6-دانشگاه موظف است هر گونه مالیات ،عوارض و یا سایر کسورات قانونی که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرداز بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند0
ماده 11-کمیسیون معاملات موظف برعایت نکات زیر میباشد:
1-مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هائی که در داخل کشور منتشر میشود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز و درمورد آگهی هائی که در خارج از کشور طبق تبصره 2 ماده 6منتشر میشود از60روزنباید کمتر باشد0
2-در صورتیکه به تشخیص کمیسیون معاملات ،نوع معامله ایجاب کندکه نقشه یا برگ شرایط ومشخصات نمونه های ضمانتنامه و قراردادومدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند0
3-میزان پیش پرداخت نباید ازبیست و پنج در صد مبلغ معامله تجاوز و منحصرا در قبال ضمانتنامه بانکی معتبر پرداخت خواهد شد0
4-میزان سپرده شرکت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصیات معاملات نبایداز پنج درصد مبلغ برآورد کمتر باشد ولی در صورتیکه میزان سپرده بماخذ فوق از پانصدهزار ریال بیشتر شود، دانشگاه میتواند میزان سپرده رابه مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد
5-حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداداخذ شود در معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصدو در مورد سایر معاملات ده درصدمبلغ معامله میباشدو باید بصورت ضمانتنامه بانکی ،تحویل دانشگاه گردد یا وجه نقد بحساب سپرده بانکی دانشگاه گذاشته شود0 در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور در دانشگاه باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسرو بحساب سپرده ثابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند0
د-دعوتنامه مناقصه محدود
ماده 12-دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میشود که صلاحیت آنها جهت شرکت در معامله مورد نظرقبلاتوسط مراجع ذیصلاح تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد
ماده 13-دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست رسمی واجدین صلاحیت برای معامله موردنظر(موضوع مواد16و17 آئیننامه معاملات دولتی )مندرج است ارسال گردد0 مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحدمیتوان به یک شخص واگذار کرد پیش بینی شده که در اینصورت از اشخاصی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشددعوت به عمل نخواهد آمد0
ماده 14-مقررات مربوط به مناقصه عمومی درصورتیکه با مقررات مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است 0
ماده 15-در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد کمیسیون معاملات میتواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به رئیس دانشگاه گزارش نماید0
ماده 16-در صورتیکه مقررپیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را ،اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:در صورتیکه به نظر کمیسیون معاملات کمترین بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهادرسیده باشد)عادلا باشدکمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمودودر غیراینصورت میتواند اظهار نظر کندکه مناقصه تجدید یا حداقل ازسه نفراستعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بهاکمتراز حداقل بهای پیشنهاد شده درمناقصه باشد کمیسیون پیشنهاددهنده حداقل بها در استعلام بهاراحائزحداقل اعلام میکند،مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در اینصورت اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد،و در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا دراستعلام بها کسی داوطلب مناقصه نباشدیاتعداد داوطلبان کمتراز سه نفرباشدکمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رای به تجدید مناقصه دهد0
تبصره 1-کمیسیون معاملات در مواردیکه میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهادات شاخص قیمتهای مربوط به موردمناقصه را به وسایل مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده در کمیسیون نگهداری نماید تا در روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذتصمیم کمیسیون معاملات قرارگیرد0
تبصره 2-در مواردیکه کمیسیون معاملات رای به تجدید مناقصه دهد گزارش موضوع برای اتخاذ تصمیم به رئیس دانشگاه تسلیم خواهد شد
ماده 17-در مواردیکه موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشدهرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دانشگاه پیش بینی نشده باشدکمیسیون معاملات میتواند شخصی که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده اعلام کند0
ه -اجرای نظر کمیسیون معاملات
ماده 18-در صورتیکه کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کند دانشگاه باید نتیجه را حداکثر ظرف مدت مقرر در آگهی به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند0
تبصره -احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در موردابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود0
ماده 19-در مواردیکه کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او وشخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قراردارد (مگر اینکه رجوع به او طبق تبصره یک ماده 20 میسرنباشد)نگاهداری و سپرده سایرپیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد0
ماده 20-در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7روز باستثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه اوظبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ابلاغ میگردد0اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز باستثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند یابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شودو دراین صورت موضوع برای اتخاذ به رئیس دانشگاه گزارش میگردد0
تبصره 1-به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قراردادبشرطی ابلاغ می شود که تفاوت میشود که تفاوت بهای پیشنهادی با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشددر غیراینصورت رجوع به اوممنوع است 0
تبصره 2-مدت 7روز مقرر در این ماده درمورد معاملاتیکه طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شودمشروط بر اینکه درآگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد
ماده 21-ماموران مسئول در دانشگاه موظفند با توجه به مدت مقرردر آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده بنحوی اقدام نمایندکه بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه دانشگاه نشود در غیر اینصورت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت 0
ماده 22-در صورتیکه حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد (چندنفر از حائزین حداقل قیمت مساوی پیشنهاد کرده باشند)و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کردبین آنهاتوافق نشود حق تقدم با برنده ای خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد0در صورتی که سایرین نیز واجد این شرایط باشند، کمیسیون معاملات برنده مناقصه را بهر طریقی که صلاح بداند تعیین خواهد کرد0
و-انعقاد قرارداد
ماده 23-در مورد معاملاتی که تحویل مورد معامله ظرف مدت 7روزمیسر نباشدانعقاد قراردادالزامی است 0
ماده 24-در قراردادنکات زیرباید قیدگردد:
1-نام متعاملین
2-نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها0
3-مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله
4-ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه طرف معامله دانشگاه در انجام تعهدات جزئا و یا کلا تاخیر نماید0
5-الزام تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتیکه تهیه نمونه لازم باشد باید نمونه کالا با مهر طرفین معمله ممهور و نزد دانشگاه نگاهداری شود0
6-اقرار طرف معامله به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیان محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد0
7-اختیار دانشگاه نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قراردادتا میزان 25%مقدار مندرج در قرارداد0
8-بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن ،در مواردیکه انجام کار بر اساس واحد بها باشد،برآورد و در قراردادذکر میشودولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحدهای بها احتساب وپرداخت خواهدشد
9-مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریزآن در صورتیکه در شرایط مناقصه ذکرشده باشد0
10-میزان تضمین حسن انجام معامله ونحوه وصول اقساط درمواردمختلف و ترتیب استردادآن براساس شرایط مناقصه 0
11-مدت فاصله زمانی بین تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان وراهسازی و نظایرآن براساس شرایط مناقصه 0
12-اقرار بعدم شمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری ،مصوب دی ماه 01337
13-سایر تعهدات ذکر شده در شرایط مناقصه 0
14-سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای برنده مناقصه نباشد0
ماده 25-امور مالی دانشگاه از لحاظ مسئول اجرای صحیح مقررات مربوط به تنظیم و انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی )و دعوتنامه (مناقصه محدود)و تشکیل کمیسیون معاملات واجرای نظرکمیسیون معاملات وتنظیم قرارداد میباشد0
ز-ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده 26-تحویل مورد معامله بشرح زیر باید انجام شود: الف -در مورد معاملات جزئی به وسیله ومسئولیت انباردار ویاتحویل گیرنده کار برحسب مورد0
ب -در مورد معاملات متوسط به وسیله ومسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضاکننده 0
ج -در مورد معاملات ،باستثنای امور ساختمانی و سایر امور فنی ، به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کارونماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که ازطرف رئیس دانشگاه تعیین خواهد شد،در مورد تحویل گرفتن دارو و مواد شیمیائی برای بیمارستانها، حضور بازبین داروئی که از طرف رئیس واحد تعیین خواهد شد ضروری است 0
بطور کلی در مورد امور فنی ،یک یا دو نفر متخصص فنی حسب موردبه انتخاب رئیس دانشگاه شرکت خواهند کرد0
تبصره -تحویل مورد معامله در موارد در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شدکالا یاکار دارای تمام مشخصات لازم میباشدمراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذکر و ازطرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ بایدامضاء شود0در مورد بندالف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کاربعهده انبار یا تحویل گیرنده میباشد0
تبصره 2-درمواردیکه تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد،نماینده دانشگاه ازبین کسانی بایدانتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت 0
تبصره 3-در مورد امورساختمانی و راهسازی کمیسیونی مرکب ازنماینده رئیس دانشگاه ،مدیرامورمالی ،رئیس یا نماینده دفترفنی ،نماینده مهندسین مشاور و نماینده پیمانکار تشکیل و نسبت به تحویل موقت یا قطعی اقدام خواهند کرد0
ماده 27-برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گرددو به امضاءانباردار یبرسدو در واردات دفتر انبارثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر گردد0
تبصره -در مواردیکه کالا در خارج از انبارتحویل میگردد وبانبار وارد نمیشود با درنظرگرفتن مفاد ماده 26و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا بجای انباردارتکالیف مربوطه را انجام خواهد دادو صورتمجلس مربوط حسب مورد میتواند بجای قبض انبار وحواله انبار قرارگیرد0
ماده 28-در صورتیکه در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در موارد26و27تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد بایداجرا شود0
ماده 29-در مواردیکه بین مسئولان تحویل مورد معامله در بندهای ب و ج ماده 26از لحاظ مشخصات و سایرمسائل مربوط به کار و یاکالاهائی که باید تحویل گرفته شوداختلاف نظر باشد،هریک ازمسئولان مذکورنظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد0در این نحوه انجام تحویل مورد معامله از طرف رئیس دانشگاه تعیین خواهد شد0
ح -مزایده
ماده 30-در مورد معاملات جزئی مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق و حصول اطلاع کامل از بهابا رعایت صرفه دانشگاه معامله را انجام دهد،و سند مربوطه رابا تعهداینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ ،امضاء کند0
ماده 31-در مورد معاملات متوسط،حراج بشرح زیرانجام خواهدشد:
1-اطلاعات کلی در موردنوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روزو ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه یا به وسایل دیگر باطلاع عموم برسد0
2-مورد معامله باید قبلا به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و حراج ازبهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجددا باید ارزیابی شود0
ماده 32-در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده بشرح زیر بعمل میاید:
1-مورد معامله باید قبلا به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نتیجه ارزیابی بطور محرمانه دراختیارکمیسیون معاملات قرارگیرد و در صورتیکه بالاترین پیشنهاد رسیده کمتراز رقم ارزیابی کارشناس باشد باید به تشخیص کمیسیون معاملات به تجدیدآگهی مزایده یاتجدید ارزیابی نمود0
2-آگهی مزایده -شرایطی که طبق این آئیننامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت نمود0
3-مقرراتیکه دراین آئین نامه درمورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون وانعقاد قراردادو تحویل مورد معامله معین شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید اجراء شود0
ماده 33-پرداخت مالیات و کلیه کسورات قانونی ناشی از مزایده بعهده خریدار میباشد0
ط -امور متفرقه
ماده 34-دریافت ضمانتنامه بانکی یااسنادخزانه یااوراق قرضه دولتی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه یا تضمین حسن انجام معالمه بلامانع میباشد و در هر صورت به تشخیص دانشگاه هرموقع قابل تبدیل به یکدیگر میباشد0
ماده 35-دانشگاه میتواند اموال و لوازم مازاد براحتیاج و اثاث فرسوده خود را به موسسات دولتی بنحو مقتضی اهداء و یابه فروش برساند0
ماده 36-رئیس دانشگاه میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را که در این آئین نامه مندرج است بهریک ازکارکنان دانشگاه که مصلحت ایجاب نماید تفویض کند0این تفویض اختیاررافع مسئولیت رئیس دانشگاه نخواهد بود0
ماده 37-در کلیه مواردیکه در این آئین نامه ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد براساس قوانین عمومی دولت عمل خواهدشد0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11507
تاریخ تصویب :
1363/05/10
تاریخ ابلاغ :
1363/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :