جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 30592 18/5/1363

اساسنامه شرکتهای سهامی حمل ونقل جاده ای یخچالدار حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران و حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ 17/4/1363کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری مجلس شورای اسلامی تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است وطی نامه شماره 3366/1مورخ 2/5/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرابه پیوست ابلاغ میگردد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

فصل اول - نام - موضوع -مدت -مرکز اصلی -تابعیت
ماده 1-نام و نوع شرکت :شرکت سهامی حمل و نقل جاده ای یخچالدار جمهوری اسلامی که بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/61مجلس شورای اسلامی تاسیس وطبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد0
ماده 2-موضوع شرکت :حمل و نقل داخلی و بین المللی مواد فاسدشدنی و ارائه خدمات مربوطه احتیاج صاحبان بار
تبصره - فعالیت دولت در این زمینه محدود به حدود مقرردر قانون فوق (مصوب 9/12/61)بمنظور رفع تنگناهای موجود بوده ومانع فعالیت بخش خصوصی نخواهد بود0
ماده 3-مبداتشکیل شرکت و مدت آن :شرکت ازتاریخ ابلاغ این اساسنامه بمدت نامحدود تشکیل میشود0
ماده 4-مرکز اصلی شرکت تهران است و باتصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید0
ماده 5-سرمایه شرکت پنج میلیارد(000/000/000/5)ریال است که به پنجاه هزار سهم یکهزار ریالی تقسیم میشودکه 10% آن نقداپرداخت میگرددو کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد
فصل دوم -ارکان شرکت
ماده 6-ارکان شرکت عبارت است از:
1-مجمع عمومی
2-هیات مدیره
3-مدیر عامل
4-بازرسان (حسابرسان )
ماده 7-مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است :
1-وزیر راه و ترابری
2-وزیر کشاورزی
3-ءزیر امور اقتصادی و دارائی
4-وزیر بازرگانی
5-رئیس سازمان برنامه و بودجه 0
تبصره 1-ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود0
تبصره 2-در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود0
ماده 8-وظایف مجمع عمومی عبارت است از :
الف -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره وتعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت 0
ب -رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ،ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان )شرکت 0
ج -رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور0
د -بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی ،بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط
ه -اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به پیشنهاد هیات مدیره 0
و-انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 0
ز-انتخاب و یا عزل بازرسان (حسابرسان )به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارائی 0
ح -تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس )
ط -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری ،مشارکت ،اخذوام تحصیل اعتبار0
ی -اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ولاوصول شرکت0
ک -اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی 0
ل -اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت 0
م -تصویب آئین نامه ها فنی و سایر آئین نامه های مورد نیازشرکت با رعایت مقررات مربوطه 0
ن -اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین ومقررات مربوطه 0
س -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی میباشد
ماده 9-جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوباربدعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدیر عامل تشکیل میشود0
تبصره 1-مجمع عمومی ممکن است بطورفوق العاده برای رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیات مدیره یا بازرسان (حسابرسان )ازطریق رئیس مجمع عمومی و در صورت لزوم از طریق مدیر عامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود0
تبصره 2-دستور جلسه دردعوتنامه ذکر میگرددو مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود0
تبصره 3-هیات مدیره ،مدیرعامل ،بازرسان (حسابرسان )حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت 0
تبصره 4-جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاءرسمیت خواهدیافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی معتبر است 0
تبصره 5-تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتمجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد0
ماده 10-هیات مدیره مرکب از 3 نفرعضوموظف است که برای مدت دوسال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوندوانتخاب مجددآنان بلامانع است 0
ماده 11-مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد ازبین اعضاء هیئت مدیره به پیشنهادرئیس مجمع وتصویب مجمع عمومی انتخاب میشود0
تبصره -هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان منشی انتخاب مینمایدتا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفترمخصوص ثبت و بامضاء حضار در جلسه برساند0
ماده 12-جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 2نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت 0تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجراء است 0
ماده 13-وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است :
الف -اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی 0
ب -تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی 0
ج -تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهادبه مجمع عمومی
د-بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط داخل و خارج کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی 0
ه -رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل وبازرسان (حسابرسان )که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد0
و-نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت
ز-پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تاییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور0
ح -بررسی آئین نامه های موضوع این اساسنامه و سایر آئین نامه های اجرائی شرکت برای طرح در مجمع عمومی 0
ط -اخذ وام و یا اعتبار از بانکهاو موسسات دولتی در حدودمصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط 0
ی -تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط بخ بهبودو پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی 0
ک -اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول وغیرمنقول شرکت و همچنین اجاره و استجاره و اماکن مورد نیاز در حدودآئن نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانهاو تاسیسات شرکت 0
ل -افتتاح حساب در بانکهاو معرفی امضای مجاز0
م -تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری موردنیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط 0
ن -اتخاذ تصمیم راجع به امورمربوط باستخدام وعزل ونصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه 0
ماده 14-مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها ومقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینمایدو از جمله دارای وظایف واختیارات ذیل میباشد:
الف -اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها ومقررات شرکت وسایر مقررات 0
ب -رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامه های داخلی شرکت و سایرمقررات مربوط
ج -نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها ومقررات و بودجه شرکت 0
د-امضاء نامه ها و قراردادها وچکها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و اقتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز وصدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعایت بودجه مصوب 0
ه -نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر0
و-پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی 0
ز-پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره 0
ح -تنظیم گزارشهای مالی و امورجاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی 0
ط -دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع ودستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل ازتشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد0
تبصره 1-مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود رابه مسئولیت خودبه هر یک از اعضای هیات مدیره یا روشعب ونمایندگیهای شرکت تفویض کند0
تبصره 2-در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهدداشت 0
ماده 15-شرکت دارای دو نفر بازرس (حسابرس )می باشدکه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر راه و ترابری و تصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می شوندو انتخاب مجددآنان بلامانع است
ماده 16-وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان )به قرارزیر است 0
الف -بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سودو زیان وصورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها بادفترو کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها0
ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود0
ج -سایر وظایف مقرر در قانون تجارت 0
تبصره -بازرسان (حسابرسان )حق مداخله درامور جاری واجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنان دراجرای وظایف نبایدمانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان )میتوانند درهر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده هاواسناد شرکت مراجعه نمایندومدیر عامل موظف است کلیه اسناد ومدارک واطلاعات مورد نیاز رادراختیار بازرسان (حسابرسان )قراردهد وهمچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان )ارسال نماید0
ماده 17سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و درپایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد0باستثنای اولین سال که ازتاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد0
ماده 18-ترازنامه و حساب سود وزیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان (حسابرسان )داده شود0
بازرسان (حسابرسان )مکلف اند نسخه ای ازگزارش خود را ده روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند0
ماده 19-هیات مدیره مکلف است 5% از سود سالانه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تازمانیکه از10% سرمایه تجاوزننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر 5%مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به 10%سرمایه بالغ گردد0
کاده 20-شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا5%ازسودویژه سالانه را بعنوان ذخیره احتیاطی منظور کند0
تبصره -در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را بارعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود0
ماده 21-مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت رادراختیار شرکت باشندونمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دارشوند0
ماده 22-شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشد و کلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد0
ماده 23-انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود0
ماده 24-هرگونه تغییر یا اصلاح در موارد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود0

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
11507
تاریخ تصویب :
1363/04/17
تاریخ ابلاغ :
1363/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :