جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


فصل اول -نام -موضوع -مدت -مرکز اصلی -تابعیت
ماده 1-نام و نوع شرکت :شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/1361 مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهدشد0
ماده 2-موضوع شرکت :حمل و نقل داخلی و ارائه خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان 0
تبصره -فعالیت دولت در این زمینه محدود به حدود مقرر در قانون فوق (مصوب 9/12/61)بمنظور رفع تنگناهای موجودبوده و مانع فعالیت بخش خصوصی نخواهد بود0
ماده 3-شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است وطبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد0
ماده 4-مبدا تشکیل شرکت ومدت آن :شرکت ازتاریخ ابلاغ این اساسنامه بمدت نامحدودتشکیل میشود0
ماده 5-مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید0
ماده 6-سرمایه شرکت 5میلیارد(000/000/000/5)ریال است که به پنجاه هزار سهم یکهزار ریالی تقسیم میشود که 10%آن نقداپرداخت میگرددو کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد0
فصل دوم -ارکان شرکت
ماده 7-ارکان شرکت عبارت است از :
1-مجمع عمومی 0
2-هیات مدیره 0
3-مدیر عامل 0
4-بازرسان (حسابرسان )
ماده 8- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است :
1-وزیر راه و ترابری
2-وزیر امور اقتصادی و دارائی 0
3-وزیر کشاورزی 0
4-رئیس سازمان برنامه و بودجه 0
5-وزیر بازرگانی 0
تبصره 1-ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود0
تبصره 2-در غیاب اعضای مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود0
ماده 9-وظایف مجمع عمومی عبارت است از :
الف -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره وتعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت 0
ب -رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ،ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان )شرکت 0
ج -رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی ودر صورت لزوم تجدید مظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تاییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور0
د-بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی 0
ه -بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیازشرکت پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط 0
و-اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل کشوربه پیشنهاد هیات مدیره 0
ز-انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 0
ح -انتخاب و یا عزل بازرسان (حسابرسان )به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارائی 0
ط -تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان (حسابرسان )
ی -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گزاری ،مشارکت ،واخذ وام و تحصیل اعتبار0
ک -اتخاذ نسبت به سودویژه و اندوخته وذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت 0
ل -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوطه بشرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی میباشد0
م -اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها وموسسات دولتی 0
ن -اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 0
س -تصویب آئین نامه های فنی و سایر آئین نامه های موردنیازشرکت با رعایت مقررات مربوط0
ع -اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه دردعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 0
ف -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی میباشد
ماده 10-جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار به دعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم به دعوت مدیر عامل تشکیل میشود0
تبصره 1-مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیات مدیره یا بازرسان (حسابرسان )از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل میشود0
تبصره 2-دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ ومحل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود0
تبصره 3-هیات مدیره ،مدیر عامل ،بازرسان (حسابرسان )حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت 0
تبصره 4-جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاءرسمیت خواهدیافت و تصمیم آن با اکثریت آراءاعضای مجمع عمومی معتبر است 0
تبصره 5-تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتمجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد0
ماده 11-هیات مدیره مرکب از 3نفر عضو موظف است که برای مدت دو سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوندو انتخاب مجدد آنان بلامانع است 0
ماده 12-مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد ازبین اعضاء هیات مدیره به پیشنهادرئیس مجمع وتصویب مجمع عمومی انتخاب میشود0
تبصره -هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینمایدتا تصمیمات هیات مدیره و آراءو نظریات را در دفترمخصوص ثبت و به امضاء حضار در جلسه برساند0
تبصره -هیات مدیره ازبین خود یک نفررابعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات م دیره و آراء و نظریات را در دفترمخصوص ثبت و به امضاءحضار در جلسه برساند0
ماده 13-جلسات هیات مدیره بابا حضور حداقل 2نفر از اعضاء رسمیت خواهدیافت 0تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است 0
ماده 14-وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است :
الف -اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی 0
ب -تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی 0
ج -تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایرآئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهادبه مجمع عمومی
د-بررسی وتاسیس شعبه یا نمایندگی در هریک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی 0
ه -رسیدگی واخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و بازرسان (حسابرسان )که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره میباشد0
و-نظارت براجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت
ز-پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تاییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور0
ح -بررسی آئین نامه های موضوع این اساسنامه و سایرآئین نامه های اجرائی برای طرح در مجمع عمومی 0
ط -اخذ وام و یا اعتبار از بانکهاو موسسات دولتی در حدودمصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط0
ی -تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم جهت حل مسائل مربوط به بهبودو پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی 0
ک -اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استجاره اموال و اماکن مورد نیاز درحدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت 0
ل -افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز0
م -تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط 0
ن -اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام وعزل ونصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوط0
ماده 15-مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینمایدو از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
الف -اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه هاو مقررات شرکت و سایرمقررات 0
ب -رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدودآئین نامه های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط
ج -نظارت بر حسن اجرای مفاداساسنامه و آئین نامه ها ومقررات و بودجه شرکت 0
د-امضاء نامه هاو قراردادها وچکهاو اسنادتعهدآوروانجام معاملات و افتتاح حسابها در بانکها و معرفی امضاء های مجاز و صدوراجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره 0
ه -نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل بغیر0
و-کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهد آور شرکت درآن شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره و درشعبات امضاءرئیس شعبه و نماینده منتخب مدیرعامل معتبر خواهد بود0
ز-پیشنهاد افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تاییدهیات مدیره 0
ح -پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی وعمومی موسسات خارجی به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی 0
ی -دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع ودستور جلسه که بایستی یطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد0
تبصره 1-مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود رابه مسئولیت خود بهریک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند0
تبصره 2-در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات اوبرای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت 0
ماده 16-شرکت دارای دو نفر بازرس (حسابرس )میباشد که به پیشنهاد وزیر راه وترابری ووزیرامور اقتصادی ودارائی و تصویب مجمع عمومی برای یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است 0
ماده 17-وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان )بقرار زیر است :
الف -بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکردسود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطالبات آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها0
ب -تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هرحیث آماده بوده وجهت بررسی هریک ازاعضاءمجمع عمومی ارسال و رونوشت ان به هیئت مدیره فرستاده شود)0
ج -سایر وظایف مقرر در قانون تجارت 0
تبصره -بازرسان (حسابرسان )حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنهادر اجرای وظایف نبایدمانع کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان )میتواننددرهرموقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها واسنادشرکت مراجعه نمایندومدیر عامل موظف است کلیه اسنادو مدارک و اطلاعات مورد نیازرادراختیار بازرسان (حسابرسان )قراردهدو همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان )ارسال نماید0
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و درپایان اسفند ماه همان سال پایان می یابدبه استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخراسفند همان سال پایان می یابد0
ماده 19-ترازنامه و حساب سود وزیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان (حسابرسان )داده شود0
بازرس (حسابرس )مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند0
ماده 20-هیات مدیره مکلف است 5%ازسودسالانه شرکت رابعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از10%سرمایه تجاوز ودرصورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابدکسر5%مذکور ادامه خواهد یافتکه اندوخته قانونی به 10%سرمایه بالغ گردد0
ماده 21-شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا5%ازسودویژه یالانه را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور کند0
تبصره -در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود0
ماده 22-مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت رادراختیار شرکت باشند و نمیتوانندهیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دارشوند
ماده 23-شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئن نامه های مربوط میباشد و درکلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده است ،طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوطبه شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد0
ماده 24-انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود0
ماده 25-هرگونه تغییریا اصلاح درمواداین اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود0
قانون فوق مشتمل برسه اساسنامه طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی در جلسه روزیکشنبه هفدهم تیر ماه یکهزار وسیصدوشصت وسه کمیسیون مسکن وشهرسازی و را ترابری مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 26/4/1363به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبر هاشمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
11507
تاریخ تصویب :
1363/04/17
تاریخ ابلاغ :
1363/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :