جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 93478 26/5/1363

وزارت دفاع
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1363بنابه پیشنهاد شماره 34-15/02 -402/م ح مورخ 7/12/1362وزارت دفاع و نامه شماره 24/6610مورخ 1/3/1363وزارت کشور آئین نامه اجرائی مشترک مربوط به مواد8قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش مصوب 18/2/52و قانون تاسیس صندوق تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران ،درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1353را بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-آن قسمت از وجوه پس انداز ثابت بابت سهم وزارت دفاع ، شهربانی و ژاندارمری کشور و بهره آن که طبق مقررات قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت لفسران ،همافران و درجه داران کادرثابت ارتش و قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران ،درجه داران وافراد کادرثابت شهربانی وژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به صاحبان حساب یا وراث مستمری بگیر آنان قابل پرداخت نیست حسب مورد درحساب 32388دارائی ارتش و32492دارائی شهربانی جمهوری اسلامی ایران و حساب 32549دارائی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد0 ماده 2-در فروردین ماه هر سال 5درصداز موجودی هر یک از حسابهای مذکور بمنظوربازپرداخت سهم وزارت دفاع و شهربانی و ژاندارمری کشوربه پرسنل مستعفی که بخدمت اعاده میشوند و پرسنل اخراجی که حکم اخراج آنان کان لم یکن اعلام میشود درحسابهای مذکور نگهداری وباقیمانده حسب مورد به حسابی که به نام حساب ورثه شهداوبازماندگان صغیر پرسنل کادر ثابت ارتش جمهوری اسلامی ایران در وزارت دفاع و حساب ورثه شهداو بازماندگان صغیر پرسنل کادر ثابت شهربانی و ژاندارمری کشور در شهربانی و ژاندارمری کشور افتتاح میشودواریز گردد0
ماده 3-وزارت دفاع ،شهربانی و ژاندارمری کشور موجودی حسابهای مصرح در ماده 2 بالا رابرحسب مورد با موافقت وزیر دفاع ،رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری بمصرف کمک به ورثه شهداوبازماندگان صغیر پرسنل کادر ثابت ارتش و شهربانی وژاندارمری جمهوری اسلامی ایران خواهندرساند0
ماده 4-موارد هزینه موجودی حسابهای مصرح درماده 2شامل کمک هزینه تحصیلی ،هزینه درمانی ،مسکن ،ازدواج وکمکهای ضروری درمواقع بروز حوادث غیر مترقب مانند آتش سوزی زلزله و سیل و مواردمشابه دیگر خواهد بود0
ماده 5-وراث شهدا ازنظراین آئین نامه کسانی هستندکه بموجب مقررات و قوانین استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران جزءمستمری بگیران منظورشده اند0
ماده 6-بازماندگان صغیر ازنظراین آئین نامه کسانی هستندکه بموجب مقررات وقوانین استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران جزءمستمری بگیران منظورشده اندو بسن سال تمام رسیده باشند0
ماده 7-بموجب این آئین نامه تصویب نامه شماره 55398-21/6/1359 هیئت وزیران لغومیگردد0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11509
تاریخ تصویب :
1363/05/21
تاریخ ابلاغ :
1363/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :