جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 40462 28/5/1363

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/5/1363بنا به پیشنهادمشترک وزارتین کشاورزی و نیروو سازمان برنامه و بودجه ،آئین نامه اجرائی تبصره 60قانون بودجه اصلاحی سال 1352و بودجه سال 1353کل کشور درزمینه آب و خاک را بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اعم از انفرادی و یا گروهی (اشخاص حقیقی یا حقوقی )عضو و غیرعضو شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی ،شرکتهای تعاونی عشایری ،شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی طبق شرایطمندرج در این آئیننامه میتوانند از کمک بلاعوض از طریق بانک کشاورزی استفاده نمایند0
ماده 2-آندسته از امور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،جنگل و مرتع و سایربرنامه هائی که توسط مراکز خدمات روستائی و عشایری که در طرحهای اجرائی جهت حوزه مراکزخدمات پیش بینی میشودو درآئیننامه مربوطه به تشکیل مراکزخدمات مصوب 3/4/1360آمدخ است ،تازماتهیه آئیننامه مالی مراکزخدمات از ضرائب موجود دراین آئیننامه و از محل اعتبارات عمرانی مراکز خدمات استفاده خواهدنمود0
تبصره -در مورد حفرو تجهیز چاههای عمیق و نیمه عمیق توسط مراکز خدمات طبق مفادآئیننامه اجرائی مصوب 3/4/1360عمل خواهدشد0
ماده 3-اعتبارموضوع این آئیننامه مربوط به احداث ،بازسازی و لایروبی قنوات ،حفرو تجهیزچاههای عمیق و نیمه عمیق ،احداث وذخیره آب ،کشاورزی ،احداث تاسیسات آبگیری از رودخانه و انتقال ان از منبع آب تا اراضی مورد استفاده ،احداث ایستگاههای پمپاژآب ،ایجاد بندسارهاو سدهای خاکی سنگی کوچک ،پوشش انهار،احداث کانالهای آبرسانی و تاسیسات مربوط،تسطیح و اصلاح و زهکشی اراضی مزروعی ، احداث پشته های افقی در اراضی دیم و مرتعی جهت جلوگیری ازجریان آبهاب سطحی و احداث ساختمانهای جلوگیری از تخریب و ریزش اراضی زراعی در حوزه های آبخیز وکناربستررودخانه هاو مسیلهاخواهدبود0 ماده 4-درصدکمکهای بلاعوض موضوع این آئیننامه به نسبت هزینه های مربوطدر طرح مصوب بشرح ذیل تعیین میشود:
فردی گروهی
الف -حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق با اخذمجوز
از وزارت نیرو0 25% 50%
ب -تسطیح و اصلاح وزهکشی اراضی مزروعی احداث
کانالهای آبرسانی و تاسیسات مربوط،احداث و
بازسازی استخرهای ذخیره آب کشاورزی 0 30% 60%
پ -اصلاح و پوشش انهارآبرسانی 30% 75%
ت -احداث و بازسازی قنوات عمومی و عام المنفعه
در سطح روستاهاو بخشها وانجام عملیات قناتی از
قبیل ادامه پیشکار،بینه برداری ،کف کنی و نوکنی
با اخذمجوزاز وزارت نیرو0 - 70%
ث -کول گذاری ،تعمیرو مرمت میل چاههاولایروبی
قنوات عمومی وعام المنفعه در سطح روستاهاوبخشها - 70%
ج -ایجادبندسارهاو سدهای خاکی و سنگی کوچک و
تاسیسات مربوط0 - 60%
چ -احداث ایستگاههای پمپاژجهت نصب موتورپمپ یا
الکتروپمپ مربوط برای استفاده از چاه آب یا
رودخانه و انتقال آن از منبع آب تا اراضی مورد
استفاده با اخذمجوزازوزارت نیرو0 25% 50%
ح -انشعاب برق ،خریدو نصب موتورپمپ یا الکترو
پمپ وژنراتوربرای تهیه آب کشاورزی 0 25% 50%
خ -احداث پشته های افقی در اراضی مزروعی دیم
ومرتعی جهت جلوگیری از جریان آبهای سطحی ،
احداث ساختمانهای جلوگیری از تخریب و ریزش
اراضی زراعی در حوزه های آبخیزو درکناربستر
رودخانه هاو مسیل هابا تاییدوزارت کشاورزی 0 40% 70%
تبصره 1-کمک بلاعوض برای عملیات حفرچاه عمیق و نیمه عمیق واحداث قنوات که استحصال آب آنهاعملا میسرنمیباشدبا گواهی وزارت نیروو چنانچه میزان ابدهی آنهااز نظراقتصادی مقرون بمصرفه نباشد با گواهی وزارت نیروو تایید بانک کشاورزی 50% خواهدبود0مشروط بر آنکه قبل از اقدام به حفرچاه و یا احداث قنوات پروانه و مجوز لازم از وزارت نیرواخذ شده باشد0
تبصره 2-مجموع کمکهای بلاعوض در طول سه سال برای زارعان انفرادی حداکثریک میلیون ریال برای گروههای متشکل بازاءهرنفرحداکثر یک میلیون ریال خواهد بود0
تبصره 3-استفاده کنندگان از حداکثرکمکهای بلاعوض مذکور دراین آئیننامه مجاز به استفاده مجدداز کمکهای بلاعوض یاد شده برای سه سال بعدنخواهند بود0
تبصره 4-مشمولین تبصره یک این ماده مجاز خواهند بودبدون رعایت محدودیت تبصره سه همین ماده برای باردوم نیزازاین کمکهااستفاده نمایند0
تبصره 5-میزان بخشودگی جهت استفاده از تسهیلات مندرج در این آئیننامه در مورددونفرمتقاضی و یااشخاص حقوقی (باستثنای شرکتهای سهامی زراعی )عینامشابه تسهیلات مقرر بیک فردحقیقی خواهدبود0
تبصره 6-کلیه چاههایی که بوسیله مشاعهای تشکیل شده بوسیله هئیتهای 7نفره واگذاری زمین حفر گردیده است و به نتیجه مطلوب نرسیده با معرفی هیئت مذبوراز طرف بانک کشاورزی 100%خسارت پرداخت میگردد0 ماده 5-در مواردیکه بانک کشاورزی تشخیص دهدبرای عملیات موضوع این آئیننامه احتیاج به تهیه طرحهای اجرائی میباشد برحسب مورد واحدهای وزارت کشاورزی و وزارت نیروملزم هستندطبق درخواست بانک نسبت به تهیه طرحهای موردنظراقدام نمایند0
ماده 6-نظارت فنی طرح بوسیله کارشناسان بانک و در صورت نیازو درخواست بانک با استفاده از کارشناسان ذیربط اداره کل کشور کشاورزی استان و یاسازمان آب منطقه ای انجام خواهدشد0
ماده 7-بانک کشاورزی موظف است هزینه عملیات را متناسب با هزینه واقعی برآءردو با رعایت و اقساط وام را به تناسب پیشرفت کار به وام گیرندگان یا فروشندگان خدمات ووسایل مطروحه درعملیات تعهدی پرداخت نماید0
بانک کشاورزی موظف است پس از خاتمه مهلتهای تعیین شده برای عملیات مورد تعهد وام بازدید بعمل آوردو در صورت انطباق عملیات انجام یافته با مفاد پیمانهای منعقده میزان بخشودگی بشرح ماده 4 را بشرط تصویب کمیسیون ماده 10 از بدهی وام گیرندگان کسر وبحساب کمکهای بلاعوض موضوع آئیننامه منظورنماید0
ماده 8-در مواردیکه متقاضیان واجد شرایط از نظربانک کشاورزی به منظور انجام عملیان این آئینامه صرفا درخواست سهم کمک بلاعوض نموده و بقیه هزینه طرح مربوطه راازمحل سرمایه گذاری شخصی تامین نمایند بانک در صورت تصویب طرح وسیله کمیسیون ماده 10 با اخذیکی ازتضمینهای مورد قبول بانک کشاورزی از طریق تنظیم پیمان ،مبلغ تصویب شده را بتدریج پس از هزینه نمودن یسهم سرمایه گذاری شخصی برای انجام بقیه عملیات پیش بینی شده و به تناسب پیشرفت کار در اختیارآنان قرار خواهدداد0
ماده 9-هرگاه پس از بازرسی از نحوه انجام عملیات تعهدی مربوط بمیالغ استفاده شده از کمک بلاعوض ،معلوم که تمام یا قسمتی ازمبلغ مذکوربمصرف عملیات پیش بینی شده نرسیده باشدبه تشخیص بانک بسته بموردتمام و یا آن قسمت از کمکهاکه بمصرف نرسیده مستردو نسبت به مبالغ مذکور جرائمی طبق ضوابط بانک تعلق میگیردو بانک پس ازوصول مبالغ مزبوراصل کمک بلاعوض وصولی را به حساب مربوط و بقیه را بحساب درآمدبانک منظورخواهدنمود0
ماده 10-در هر استان کمیسیونی مرکب از نمایندگان ادارات کل کشاورزی (و نیز در صورت لزوم با معرفی اداره کل کشاورزی ،هیئت 7نفره نیز عضو کمیسیون تلقی میشود)،وزارت نیرو،سازمان برنامه و بودجه ، جهادسازندگی و سرپرست بنک کشاورزی تشکیل و نسبت بتصویب کمکهای بلاعوض موضوع این آئیننامه براساس پیشنهادات واصله از بانک کشاورزی در هرمورد اقدام خواهدنمود0جلسات کمیسیون با حضورحداقل سه عضورسمی میباشد،و تصمیمات کمیسیون با حداقل 3رای معتبراست 0 سرپرست بانک کشاورزی در هراستان دبیرکمیسیون میباشد0
ماده 11-بانک کشاورزی موظف است گزارش عملکرداعتبارات موضوع این آئیننامه و نتایج حاصله راتهیه و هریه ماه یکباراز طریق وزارت کشاورزی به سازمان برنامه وبودجه ارسال نماید0
ماده 12-پس از تصویب و ابلاغ این آئیننامه بانک موظف است بااستفاده ازوسایل ارتباطی و جمعی و سایرامکانات موجود درمحل نوع ونحوه اعمال کمکهای مشروحه در این آئیننامه راباطلاع کشاورزان برساند
ماده 13-این آئیننامه ازابتدای سال 1363قابل اجرامیباشدو اعتبارات مورد نیازهرسال ،توسط وزارت کشاورزی برآوردو جهت منظورنمودن در بودجه کل کشوربه سازمان برنامه و بودجه پیشنهادخواهد شد0
نخست وزیر -میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11509
تاریخ تصویب :
1363/05/07
تاریخ ابلاغ :
1363/06/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :