جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 40668 3/6/1363

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/5/1363بنا به پیشنهادشماره 10234/2 مورخ 28/4/1363وزارت مسکن و شهرسازی و منضمات آن و به استناد قانون واگذاری ساختمانهائی که در رابطه با سیل و زلزله درمناطق مختلف کشور احداث شده یا میشودمصوب اسفندماه سال 1360آئیننامه ضوابط ونحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده درمناطق قیرو کارزین رابشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1 -واحدهای مسکونی ساخته شده در مناطق زلزله قیروکارزین وسیله شورائی متشکل ازامام جمعه قیر ونماینده بخشداری و نماینده جهاد سازندگی هر محل به افرادواجد شرایط واگذار میشود0
تبصره 1-در مناطقی که شورای اسلامی و کمیته امدادامام تشکیل شده است نمایندگان آنان نیزدر کمیسیون مذکورعضویت خواهند داشت 0
تبصره 2-تصمیمات شورای واگذاری بااکثریت آراءمعتبربوده وبخشداری محل به عنوان دبیرخانه انجام وظیفه خواهدکرد0
ماده 2-شرایط لازم جهت واگذاری واحد مسکونی بشرح زیر است :
الف -انتقال گیرنده ساکن در همان واحد مسکونی باشد0
ب -انتقال گیرنده ساکن دائم در محل باشد0
ج -انتقال گیرنده یا افرادتحت تفکل وی در منطقه و در سایرنقاط دیگردارای واحدمسکونی دیگری نباشد0
د-ازواحدمسکونی فقط برای سکونت خودوعائله تحت تکفل استفاده نماید
ه -سپرده سفته به میزان وبه تعداداقساط با امضای حداقل یک ضامن معتبر0
ماده 3-از بابت بهای واحدهای مسکونی موضوع این آئیننامه وواگذاری آنهامبالغی بشرح و ترتیب زیردریافت میشود:
1-واحدهای مسکونی ساخته شده در قیر000/170ریال به اقساطمساوی 5 ساله یا60ماهه 0
2-واحدهای مسکونی ساخته شده در علی آباد،سکه روان ،افزرشمالی و جنوبی ،لیفرجان و فتح آباد000/100ریال به اقساط مساوی 10ساله 0
3-واحدهای مسکونی ساخته شده در هنگام ،ابوعسگرو خبیص 000/60ریال به اقساطمساوی 10ساله 0
ماده 4-خریداران هنگام عقد قراردادواگذاری بایستی اولین قسط را نقداپرداخت و به میزان و تعداداقساطباقیمانده ،سفته حداقل با امضای یک نفرضامن معتبربه بخشداری محل تسلیم ننمایند0
ماده 5-چنانچه ظرف ششماه از تاریخ شروع واگذاری ،ساکنین فعلی واحدهای مسکونی جهت تعیین تکلیف و عقد قراردادواگذاری مراجعه نکنندشورای واگذاری میتوانندبرطبق مقررات مربوط نسبت به تخلیه واحدمسکونی و واگذاری آن به افرادشرایط دیگراقدام کند0
ماده 6-انتقال گبرندگان باید ضمن عقدواگذاری مسکونی تا 5سال از تاریخ عقد قرارداد،حق واگذاری مسکونی به غیررا ازخود سلب نمایند و در صورتیکه خلاف تعهدمذکورعمل کنندشورای واگذاری اجازه فسخ قراردادو خلع یدازآنهارا خواهدداشت 0
تبصره -بعد از پایان مدت استهلاک اقساط انتقال واحدمسکونی با موافقت بخشداری پس از تعیین تکلیف اقساط باقیمانده ممکن خواهد بود0
ماده 7-کلیه واحدهای مسکونی موضوع این آئیننامه به وضع موجود واگذار میشودو تکمیل یا هرگونه تعمیر ومرمت بعده انتقال گیرنده است 0
ماده 8-کلیه وجوهات حاصل از فروش واحدهای مسکونی موضوع این آئیننامه بایستی به خزانه دولت واریز شود0
میرحسین موسوی -نخست وزیر

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11512
تاریخ تصویب :
1363/05/28
تاریخ ابلاغ :
1363/06/14
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :