جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده 1-خانه سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه ای است که بنحوی از انحاء از طریق وزارت دفاع تهیه و جهت سکونت در اختیار پرسنل کادرثابت اعم از نظامی و غیر نظامی ارتش گذاشته میشود0 تبصره 1-وزارت دفاع میتوانددر مواقع اضطراری حسب موردباتشخیص وزیر دفاع ،رئیس ستادمشترک و فرماندهان نیروهای سه گانه تعدادی از خانه های سازمانی را برای دوایر ستاد یا خدمات عمومی با پرداخت اجاره بهامورد استفاده قراردهدو پس از رفع ضرورت بایدتخلیه و جهت سکونت پرسنل تخصیص دهد0
تبصره 2-در صورتیکه دریگان خانه سازمانی خالی بدون متقاضی از پرسنل کادر ثابت وجود داشته باشدواگذاری آن به افسران و درجه داران وظیفه با نظرشورای واگذاری بلامانع است 0
تبصره 3-درگانهای دور ازشهرکه مسکن مناسبی در نزدیکی آنهاوجود نداردشورای واگذاری میتواندبا دریافت اجاره بها از خانه های سازمانی به کارمندان سایرسازمانهای دولتی که درآن رایگان خدمت می کنندواگذارنماید0
ماده 2-خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرسنل استفاده کننده ازآنهامشمول هیچیک از مقررات قانونی مربوط به روابط موجرو مستاجر و همچنین تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود0
تبصره -پرسنلی که خانه سازمانی در اختیارآنهاست حق واگذاری به غیرو استفاده غیر از سکونت را ندارند0
ماده 3-خانه های سازمانی و اماکن وابسته به آن مانندمسجد،مدرسه باشگاه ،سینماهفروشگاه تاسیسات و متعلقات ووسایل آنهااز اموال وزارت دفاع محسوب و استفاده ازآنهاصرفابنا به ضرورت خدمتی بوده و هیچگونه حق برای ساکنین آنهاایجادنمی کند0
ماده 4-واگذاری خانه های سازمانی بعهده شورائی مرکب ازاعضاءزیر می باشدکه تحت نظر فرمانده یا رئیس قسمت انجام وظیفه می نماید:
الف -نماینده فرمانده یا رئیس قسمت 0
ب -نماینده عقیدتی سیاسی قسمت 0
پ -مسول روحیه و رفاه (امور اداری یا آجودانی )
ت -یک افسر-یک همافریا نیروزفریادریافر-یک درجه دار-یک کارمند یا کارمند فنی در صورت وجودهریک در واحدکه بوسیله کلیه پرسنل واحدو از بین خودآنهاتعیین میشوند0
تبصره -نمایندگان دارائی و پست مهندسی قسمت میتوانندبدون داشتن حق رای در جلسات شوراشرکت نمایند0
ماده 5-شرایط واگذاری خانه های سازمانی :
خانه های سازمانی هر واحدصرفااز نظرتعدادافرادقابل سکونت درآنها طبقه بندی شده و بوسیله شورای واگذاری به پرسنل متقاضی که برمبنای معیارهای زیراز اولویت بیشتری برخوردارباشندواگذار خواهدشد0
1-حساسیت شغل
2-نامساعدبودن محیط و سختی کار0
3-حسن انجام وظیفه به تشخیص رئیس یا فرمانده مربوط0
4-کمتر بودن حقوق و مزایا بادرنظرگرفتن قدمت خدمت 0
5-تعدادعائله تحت تفکل 0
6-نداشتن درآمددیگرو خانه مسکونی درخارج از شهرو منطقه خدمتی 0
تبصره 1-خانه سازمانی به پرسنلی که در شهریا منطقه خدمتی خود دارای مسکونی متناسب با عائله تحت تفکل باشند تعلق نخواهندگرفت چنانچه در طول مدت استفاده نیز امکان تهیه مسکن برای پرسنل فراهم گردیداز استفاده از خانه سازمانی محروم میگردد0
تبصره 2-در خانه های سازمانی داخل یا مجوزقسمت ،پرسنلی که حضورشان بدلایل خدمتی ضرورت داردازکلیه شروط مستثنی بوده و خانه سازمانی به آنهاتعلق خواهدگرفت 0
ماده 6-وزارت دفاع موظف است در جهت اجرای عدالت بین افرادیکه از خانه های سازمانی استفاده می کنندو کسانیکه بدلیل محدودیت تعداد خانه های سازمانی ازخانه های سازمانی استفاده نخواهندکردباتوجه میزان دریافتی پرسنل و اجاره بهای کارشناسی خانه مشابه و نوع خانه از نظربنا،قدمت بنا،خدمات عمومی ،تسهیلات اضافی یااختصاصی برای مدت 5سال مبلغی حق استفاده از خانه های سازمانی راتعیین نمایدو پس از 5سال پرسنل استفاده کننده بایست خانه سازمانی را تخلیه نمایدمگراینکه متقاضی جدیدی نباشد0
تبصره -در مواردی که درصدی از خانه های سازمانی پس از 5سال متقاضی داشته باشدبرمبنای معیارهای مذکوردر ماده کسانیکه کمترین اولویت را داشته باشندملزم به تخلیه خانه های سازمانی خواهند بود0
تبصره 2-در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواندازطریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه اقدام و درمدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید0
تبصره 3-خانه های سازمانی پرسنلی که به ترتیبی از خدمت رهامیشوند به ترتیبی که در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص میشودتخلیه میگردد0
ماده 7-هزینه آب ،برق ،سوخت ،تلفن و دیگرخدمات اختصاصی هرواحد از استفاده کنندگان دریافت خواهدشد0
تبصره 1-هزینه خدمات مشترک در محاسبه حق استفاده ازهرواحدمسکونی منظورمیگردد0
تبصره 2-دارائیهای پرداخت کننده حقوق موظفندتفاوت حق استفاده خانه سازمانی وکمک هزینه مسکن که به پرسنل مشابه داده میشود را ازدریافتی پرسنل استفاده کننده کسرو به حساب مخصوصی درخزانه واریز نمایندهمه ساله معادل وجوه واریزشده حساب فوق درسال قبل دربودجه وزارت دفاع برای تامین هزینه تعمیرو نگهداری خانه ها ونیزاحداث خانه های سازمانی جدیدپیش بینی میگردد0
ماده 8-آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیرا خواهد رسید0
ماده 9-از تاریخ تصویب آییننامه اجرائی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایرملغی خواهدبود0
قانون فوق مشتمل برنه ماده و دوازده تبصره درجلسه روزیکشنبه بیست و هشتم مردادماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 31/5/63به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11516
تاریخ تصویب :
1363/05/28
تاریخ ابلاغ :
1363/06/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :