جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 42102 25/6/1363

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/6/1363بنا به پیشنهادشماره 10507/2 مورخ 13/5/1363وزارت مسکن و شهرسازی و تاییدشماره 5502224مورخ 12/4/1363وزارت اموراقتصادی ودارائی وشماره 1694-92مورخ 9/3/1363 سازمان برنامه و بودجه وبه استنادبند(الف تبصره 31قانون بودجه سال 1363،آئیننامه مربوط به نحوه مصرف اعتبارردیف 503047(کمک به حساب 100امام )قانون بودجه سال رابشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-اعتبارردیف 503047(کمک به حساب 100امام )در وجه بنیادمسکن انقلای اسلامی موضوع تبصره 31قانون بودجه سال 1363کل کشوربرای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی بنیادمسکن انقلاب اسلامی با رعایت مفادقانون بودجه سال 1363کل کشورواین آئیننامه و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه قابل مصرف میباشد و ازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است 0
ماده 2-جدول اعتبارات موردنیازبرای پرداخت هزینه های طرحهای عمرانی مربوط ازمحل اعتباراین آئیننامه ،به نحوی که در برگیرنده نیازهای واقعی باشد،به تفکیک مراکزاستانها توسطبنیادتهیه وپس از تصویب شورای مرکزی بنیادبه مراکز بنیاددر استانهاابلاغ خواهدشد
ماده 3-در اجرای بند(ج )تبصره 31قانون بودجه سال 1363کل کشورحداقل دوسوم از اعتبار موضوع این آییننامه بایدبه روستاهااختصاص یابد بنیاد وسازمان برنامه وبودجه در پیشنهادوتصویب طرحهاوتخصیص اعتبارات مکلف هستندهمواره نسبت را حفظ و رعایت نمایند0
ماده 4-مدری امورمالی بنیادبا تصویب شورای مرکزی و حکم سرپرست بنیادمنصوب میشودومسئولیت درخواست وجه وپرداخت هزینه هاونگهداری حسابها وحفظ اسناد ومدارک مالی ،وجوه نقدینه هاو اوراق بهادار ونگهداری حساب اموال بنیادرادرسطح کشوربه عهده دارد0
تبصره -مسئولین امور مالی استانهابا پیشنهادشورای استان وتایید مدیرامور مالی بنیاد وبا حکم سرپرست بنیاد یا مقامات از طرف ایشان ومسئولین امور مالی شهرستانهابا پیشنهادشورای شهرستان و تاییدمسئول امورمالی استان مربوطه و حکم سرپرست بنیاداستان یا مقام مجاز ازطرف ایشان تعیین میشوندوعهده دارمسئولیت های مندرج در این ماده در موردابوابجمعی خودمیباشند0
ماده 5-وجوه لازم برای انجام هزیهای مورد نیازبتدریج در حدود اعتبارتخصیص یافته ردیف 503047قانون بودجه سال 1363براساس دستور سرپرست بنیاد ودرخواست وجه مدیرامورمالی بنیاد(که فبلاازطرف سرپرست بنیاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده باشد) توسطخزانه به حساب مربوط که از طریق خرزانه نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشوندمنتقل خواهند شد0استفاده ازحساب مذکور به امضای مدیرامور مالی به اتفاق سرپرست یایک نفر دیگربه انتخاب شورای مرکزمجازمیباشد0
ماده 6-اعتبارات مورد نیازبرای پرداخت هزینه های موضوع این آئیننامه در شهرستانهادر حدوداعتبارات یافته هر سه ماه یکباربه مرکز بنیاددر استانهاابلاغ خواهدشدو نیزمسئول امور مالی بنیاددر استان مکلف است سهمیه اعتبارشهرستانهای تابعه خودرا ابلاغ نماید
ماده 7-بنیاد مکلف است برای پرداخت هزینه های خود دراستانهاو شهرستانهانزدیکی از شعب بانک ملی حسابداریکل بانک ملی ،حساب بانکی افتتاح نماید0تشخیص افتتاح حساب و معرفی امضاءهای مجاز استانهابه عهده شورای استان مربوطه و تاییدمدیرامور مالی بنیاد میباشد0برداشت از حسابهای بانکی این ماده درمراکزاستان باامضای مسئول امورمالی استان و سرپرست بنیاددر استان یامقام مجازازطرف ایشان و در شهرستانها با امضای مشترک مسئول امور مالی شهرستان و سرپرست بنیاداستان یامقام مجازاز طرف ایشان صورت میگیرد0
تبصره -در صورتیکه در شهرستان محل فعالیت بنیاد،شعبه بانک ملی وجودنداشته باشد،افتتاح حساب از بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشد،مجاز خواهدبود0
ماده 8-مدیر امور مالی بنیادموظف است برای پرداخت هزینه های خود در استانهابه تشخیص سرپرست بنیادتنخواه گردان مناسبی که حداکثر از25%اعتبار سهمی هر استان موضوع ماده (2)این آئیننامه تجاوز نکندبحساب بانکی بنیاد در استان مربوط واریزنماید0
ماده 9-مسئول امور مالی بنیاددراستان موظف است پرداخت هزینه های هر یک از شهرستانهای تابع استان و همچنین شهرستان مرکز استان به تشخیص سرپرست بنیاد استان تنخواه گردان مناسبی به حساب بانکی بنیادوشهرستان مربوط واریزنماید0
ماده 10-مسئولیت تشخیص و تعهدو تسجیل و صدورحواله به عهده سرپرست بنیادیا مقامات مجازاز طرف ایشان خواهدبود0
ماده 11-مسئولین امورمالی بنیاددرشهرستانها موظفنداسنادهزینه های انجام شده هر ماه را پس از امضای خود و سرپرست بنیاد شهرستان همراه با اصل مدارک و نماینده اسنادمربوط(فهرست خلاصه هزینه های انجام شده )جهت واریزتنخواه گردان و دریافت مجددآن حداکثرتاپایان ماه بعد به مرکز بنیاداستان مربوطارسال دارند0
ماده 12-مسئولین امرمالی بنیاددر استانهاموظفنداسنادهزینه های انجام شده هرماه مرکزاستان و نماینده اسناد مذکوروهمچنین نماینده اسنادواصله از شهرستانهارا پس از امضای خود وسرپرست بنیاداستان و ضمیمه نمودن اصل اسنادو مدارک مربوط جهت واریز تنخواهگردان و دریافت مجددآن حداکثرتا پایان ماه بعد به مرکزبنیاددر تهران ارسال دارند0
ماده 13-مدیرامور مالی بنیاد مکلف است اسناد هزینه های انجام شده در تهران و اسناد واصله از استانها را پس از رسیدگی و امضای خود و سرپرست بنیادو یا مقام مجازاز طرف اوبه هزینه قطعی منظورنماید
ماده 14-نصاب و نحوه انجام معاملات ،میزان پیش پرداخت وتنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمین که میبایست درقبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذگردد و هزینه های انجام شده و نحوه نگهداری حسابهاتابع ضوابط مقرردر بندهای (د)،(ه )،(و)(ز) تبصره 54قانون بودجه سال 1363میباشد0
ماده 15-در اجرای تبصره 41قانون بودجه سال 1363بنیاد موظف است فهرست هزینه و عملیات انجام شده در مراکز واحدهای تابعه خودرا در هرسه ماه یکبارجهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به نخست وزیر ارائه دهد0
ماده 16-شورای مرکزی بنیادموظف است از طریق حسابرسی داخلی ویا اعزام مامور به واحدهای تابعه خود درمرکزو شهرستانهابمنظورحصول اطمینان از صحت و حسن جریان امور مالی ،مستمرانظارت نماید0
ماده 17-کلیه وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این آئیننامه باید حداکثرتا پایان فروردین ماه سال 1364به حساب خزانه واریزگردد0
ماده 18-اموالی که از محل اعتبارردیف 503047قانون بودجه سال 2363 خریداری و یا ایجادمیشوداموال دولتی محسوب میگردد0
نخست وزیر -میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11531
تاریخ تصویب :
1363/06/25
تاریخ ابلاغ :
1363/07/07
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :