جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 45922 27/6/1363

وزارت معادن و فلزات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1363بنا به پیشنهادشماره 34550 مورخ 20/12/1362وزارت معادن و فلزات وبه استنادماده 41قانون معادن مصوب 1/3/1362مجلس شورای اسلامی ،آئیننامه اکتشاف معادن وجایزه کشف موضوع فصل دوم قانون مزبوررا بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-انجام هر نوع عملیات اکتشافات معدنی بجزمعادن طبقه 3 مستلزم اخذمجوز از وزارت معادن و فلزات میباشد0
ماده 2-سازمانهاو شرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات مکلفند پس از اخذ موافقت وزارتخانه اکتشافی خودرا تهیه وقبل ازآبانماه هرسال جهت بررسی و تصویب به وزارت معادن وفلزات تسلیم نمایند0
ماده 3-مالکین اراضی موضوع ماده 7قانون معادن در صورت تمایل به اکتشاف بایدمراتب را کتبااعلام و مدارک لازم را که توسط وزارت معادن وفلزات تعیین میشودتسلیم ورسیددریافت نمایند0
ماده 4-وزارت معادن وفلزات مکلف است ظرف یکماه مدارک موضوع ماده 3این آئییننامه را درصورت کفایت مدارک بررسی و مجوز اکتشاف با ذکرمشخصات محدوده ملک ومدت اجرای طرح مصوبه بنام مالک صادرنماید
ماده 5-مالک دارنده مجوز اکتشاف مکلف است قبل از پایان مدت قید شده در مجوزگزارش کامل عملیات اکتشافی رادال براتمام عملیات اکتشافی باذکرمواردذیل ارائه نماید:
الف -میزان عملیات انجام شده روی زمین و زیرزمین ازقبیل راهسازی ساختمان -خاکریزی -خاکبرداری -سنگ چینی و حفرتونل و چاه ترانشه با قیدهزینه انجام شده برای هریک 0
ب -مقدار موادناریه و مصالح بکاررفته از قبیل چوب وآهن باقید بهای آنها0
پ -هزینه تهیه نقشه ها وهزینه بررسیهای فنی 0
ت -سایرهزینه ها0
تبصره 1-چنانچه در اثرشرایط پیش بینی نشده مالک اکتشاف کننده نتوانددر زمان تعیین شده قسمتی از طرح را تکمیل و گزارش نماید وزارت معادن و فلزات در صورت تاییدمعاذیراکتشاف کننده میتواند برحسب مورد،مهلت مقرر،راتمدیدنمایددر غیراینصورت مجوزاز درجه اعتبارساقط است 0
تبصره 2-تعیین عمق عرفی موضوع ماده 7قانون معادن بافلزات معادن و فلزات است 0
ماده 6-وزارت معادن و فلزات پس ازدریافت گزارش مالک دارنده مجوز اکتشاف در مورد خاتمه عملیات مربوط به طرح ظرف مدت دوماه با مطالعه گزارش مزبورو درصورت لزوم بااعزام کارشناسان خود انطباق گزارش دارنده مجوز اکتشاف و عملیات انجام شده توسط وی را تحقیق نموده و در صورت صحت ،ذخیره مکشوفه را تا عمق عرفی بنام مالک در دفتر مخصوص ثبت وگواهی نامه ای در محدوده باذکرمشخصات کامل ذخیره از نظرابعادو حجم کانسارو عیارو تغییرات آن درابعاد مختلف کانسار و همچنین هزینه های اکتشافی صادر مینماید0
تبصره -هزینه های اعزام کارشناسان فوق طبق تعرفه وزارت معادن و فلزات از دارنده مجوزاکتشاف اخذو بدرآمد عمومی منظورخواهدشد0
ماده 7-وزارت معادن و فلزات پس از تعیین محدوده طرحهای مذکوردر ماده 2و3 این آئییننامه با ذکراولویت های موادمعدنی ،سایرنواحی رابرای متقاضیان آزاداعلام مینماید0
تبصره -وزارت معادن و فلزات اطلاعات لازم غیرمحرمانه زمین شناسی و معدنی مربوط به مناطق آزادرا دراختیاردارندگان موافقت نامه اصولی و مالکین دارنده مجوزاکتشاف قرارخواهدداد0
ماده 8-تقاضاکننده موافقت نامه اصولی بایدمدارک زیررا به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسیددریافت نماید0
الف -تصویر شناسنامه و نشانی کامل و درصورتیکه متقاضی شرکت باشد رونوشت اساسنامه و روزنامه رسمی متضمن آگهی تیسیس و آخرین تغییرات شرکت و اعضاءهیئت مدیره عامل صاحبان امضای مجاز0
ب -سه نسخه نقشه توپوگرافی بمقیاس 250000تقسیم بر1 که حدودناحیه مورد درخواست راروی آن ترسیم و حداقل نسبت به یک نقطه ثابت روی نقشه آنراتوجیه نموده باشد0
تبصره -شرکتهای متقاضی موضوع این ماده نباید مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان مصوب 29/1/1337باشند0
ماده 9-کلیه درخواست های موافقت نامه اصولی باقیدروزوساعت وصول در دفتری که وزارت معادن وفلزات در مرکزتعیین مینمایدثبت خواهد شد0در صورت تعدددر خواست کنندگان نسبت به منطقه واحدحق تقدم با کسی است که درخواست اوتقدم زمانی داشته و کلیه مدارک خواسته شده در ماده 8را به هنگام ثبت تقاضا تسلیم نموده باشد0
ماده 10-وزارت معادن مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول درخواست مذکور درماده 9این آئیننامه موضوع را بررسی و نسبت بصدورموافقت نامه اصولی اقدام و در غیراینصورت علت عدم موافقت وزارتخانه را بمتقاضی اعلام نماید0
تبصره نامه های وزارت معادن و فلزات به همان نشانی فرستاده میشود که در درخواست نوشته شده است ،مگراینکه نشانی جدیدکتبااطلاع داده شده باشد0
ماده 11-محدوده مورددرخواست موافقت نامه اصولی اکتشاف بایدبوسیله شکل هندسی ساده با اضلاع متناسب با شکل کانسارویا حدودطبیعی نشان داده شود،وزارت معادن وفلزات برای هرمحدوده مورددرخواست درصورت لزوم حریمی بعرض حداکثرپانصدمترمنظورمینماید0
ماده 12-دارندگان موافقت نامه اصولی مکلفندطبق ماده 13قانون معادن طرح اکتشاف مورد نظررا تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسیددریافت نمایند،پس از پایان مدت موافقت نامه اصولی هیچگونه مهلتی برای تهیه طرح داده نخواهد شدو موافقت نامه اصولی ازدرجه اعتبارساقط میشود0
ماده 13-طرحهای اکتشافی ارائه شده از طرف سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات و دارندگان موافقت نامه اصولی بایددارای مدارک و مشخصات زیرباشد:
الف -گزارش مطالعات انجام شده باذکرجزئیات برنامه اکتشاف وتوجیه علمی و فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی 0
ب -نقشه توپوگرافی بمقیاس 50000 تقسیم بر1 که روی آن اطلاعات مقدماتی زمین شناسی محل آثارمعدنی و عملیات انجام شده آورده شده باشد0
پ -نوع و حجم عملیات لازم به تفکیک 0
ت -زمان انجام عملیات مختلف ومراحل اجرای آن (مطابق دستورالعملی که وزارت معادن وفلزات ارائه خواهدداد)0
ث -برآوردهزینه های مختلف به تفکیک 0
ج -ذکرامکانات فنی و اقتصادی برای اجرای طرح 0
ماده 14-وزارت معادن و فلزات پس ازدریافت اکتشاف از دارندگان موافقت نامه اصولی لازم است طبق ماده 15قانون معادن گروهی از کارشناسان خود را جهت بررسی نوع حجم عملیات ،زمان اجرای طرح و مراحل اجرای آن و همچنین هزینه های پیشنهادی و بررسی امکانات متقاضی برای اجرای طرح بمحل اعزام و پس از اعلام نظرکارشناسان در موردتصویب ،اصلاح و یارد طرح با ذکردلائل ان نتیجه را حداکثرظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت طرح به متقاضی اعلام نماید0
ماده 15-در مورد طرحهای تصویب و یا اصلاح شده متقاضی موظف است ظرف مدت یکماه پس از ابلغ نتیجه آمادگی خود رادر موردعقدقرارداد اکتشاف اعلام و وزارت معادن و فلزات نیزظرف مدت یکماه ازتاریخ اعلام آمادگی متقاضی نسبت به امضاءقراردادنماید0
در صورت خودداری متقاضی از انعقادقرارداد هیچگونه حقی برای او ملحوظ نخواهدبود0
تبصره -چنانچه وزارت معادن وفلزات در موردطرحهای تصویب شده بودجه کافی در اختیارنداشته باشدهزینه اجرای ان رابایدبا حفظ اولویت در بودجه سال بعدمنظورنماید0
ماده 16-سازمان برنامه وبودجه مکلف است قیمتهای پایه مربوط به عملیات اکتشافی را همه ساله تعیین و اعلام نماید،مادامیکه قیمتهای پایه توسط سازمان مزبوراعلام نشده باشدمطابق تعرفه های وزارت معادن و فلزات عمل خواهدشد0
ماده 17-قرارداداکتشاف که طبق ماده 16قانون معادن منعقد میگردد بایدحاوی حجم عملیات ،مبلغ ،مدت ،بررسی فنی اقتصادی ،نحوه پرداخت نحوه فسخ چگونگی حل اختلاف و بیان کننده جزئیات مراحل عملیات اکتشاف باشد0
ماده 18-دارنده موافقت نامه اصولی و قرارداداکتشاف برای انجام آزمایشهای لازم میتواندمعدنی تغلیذنشده حداکثرتا یک تن برداشت و حمل نماید0برای تکمیل آزمایشهاحمل مقداربیشتری از ماده معدنی منوط به کسب اجازه از وزارت معادن وفلزات است در غیراین صورت متخلف علاوه برپرداخت قیمت ماده معدنی حمل شده متجاوزاعمال عمومی شناخته شده و طبق قوانین جاری با او رفتارخواهدشد0
ماده 19-دارنده قرارداداکتشاف مکلف است درصورت برخوردبموادمعدنی دیگری که در طرح اکتشاف ذکرنشده است 0وزارت معادن و فلزات را مطلع نماید0
ماده 20-وزارت معادن وفلزات پس از اطلاع از وجودماده معدنی جدید در محدوده قرارداداکتشاف به یکی از طرق زیرعمل مینماید: الف -در مواردیکه اکتشاف ماده معدنی احتیاج به طرح اکتشاف مستقل و جداگانه داشته باشدبه دارنده قرارداد اکتشاف اعلام مینماید که در صورت تمایل ،طرح عملیات اکتشاف راتهیه و اجرای آن را به عهده بگیرد0
ب -در مواردیکه انجام عملیات اکتشاف برای ماده معدنی جدید جدا از عملیات اکتشافی مورد قراردادنباشد دارنده قرارداد را مکلف مینماید که طرح تکمیلی تهیه و طبق قراردادجدید اجرای آنرا بعهده بگیرد0
ماده 21-چنانچه دارنده قرارداد اکتشاف از ادامه عملیات خودداری نماید با او تطبیق قرارداد رفتار میشودو در صورتیکه نتیجه منجر به فسخ قراردادگردد،حق اولویت وی ساقط خواهد شد0
ماده 22-وزارت معادن وفلزات مکلف است در اجرای طرحهای تصویب شده و قراردادهای اکتشاف از نظر زمان و تطبیق عملیات با طرح ،نظارت و پیگیری نماید0
ماده 23-وزارت معادن و فلزات پس ازوصول گزارش پایان کارقرارداد اکتشاف نسبت به بررسی گزارش مذکور اقدام و در صورت تایید اتمام عملیات موضوع قراردادنسبت به تسویه حساب بادارنده قرارداد اقدام مینماید0
ماده 24-وزارت معادن و فلزات ذخیره کشف شده راازنظرفنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و مشخصات ذخائر قابل بهره برداری را جهت تصمیم گیری های بعدی در دفترمخصوص ثبت خواهد نمود0
ماده 25-در اجرای ماده 21 قانون معادن ،وزارت معادن و فلزات جهت تعیین میزان جایزه کشف و نحوه پرداخت آن مدارک و اطلاعات زیر را تحویل شورایعالی معادن خواهد نمود:
الف -یک نسخه از نتیجه بررسی گزارش نهائی اکتشاف 0
ب -یک نسخه از اولویت هائی که وزارت معادن و فلزات طبق ماده 16 قانون معادن تعیین نموده است 0
پ -محاسبه ارزش ماده معدنی مربوط به ذخیره قطعی کشف شده واظهار نظر در مورد پتانسیل حدودی آن ماده در کشور0
ت -نحوه کار و فعالیت کاشف در مورد قرارداد مربوطه 0
ماده 26-اژلژیت موضوع ماده 16 قانون معادن شامل موارد زیر خواهد بود:
1-نوع ماده معدنی 0
2-منطقه مورد اکتشاف 0
ماده 27-شورایعالی معادن پس از دریافت مدارک فوق میزان جایزه کشف را با توجه به حداکثر جایزه کشف مصوب هیئت دولت تعیین و نحوه پرداخت ان را تعیین مینماید0
ماده 28-وزارت معادن وفلزات اعتبارجایزه کشف را در بودجه سالانه خود پیش بینی و پس از تصویب در هر مورد بنحوی که شورایعالی معادن تعیین نمده است پرداخت خواهد نمود0
نخست وزیر -میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11533
تاریخ تصویب :
1363/06/07
تاریخ ابلاغ :
1363/07/09
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :