جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 46832 12/7/1363

وزارت صنایع
پیرونامه شماره 42130مورخ 27/5/1363درخصوص انتخاب آقای حسین هاشمیان بعنوان ناظر در کمیسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویرنامه شماره 501-ق مورخ 4/7/1363مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد0
معاون نخست وزیر در امور حقوقی و مجلس -احمد اشرف اسلامی

جناب آقای میرحسین موسوی
نخست وزیر محترم
عطف بنامه شماره 43544-2/6/1363و پیرونامه شماره 323-ق مورخ 16/5/1363با توجه به صورت مشروح مذاکرات جلسه دهم مجلس شورای اسلامی مورخ 12تیر ماه 1363همچنانکه اشره فرموده اندانتخاب آقای حسین هاشمیان نماینده مجلس یعنوان عضوکمیسیون حفاظت و توسعه صنایه ایران در اجرای ماده 2قانون متمم این فانون آئیننامه اجرائی آن مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب بعمل آمده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبر هاشمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11545
تاریخ تصویب :
1363/07/12
تاریخ ابلاغ :
1363/07/24
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :