جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 19654 15/7/1363

وزارت امور اقتصادی و دارائی
هئیت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1363بنا به پیشنهادشماره 6355مورخ 19/4/1363وزارت امور اقتصادی و دارائی و تاییددیوان محاسبات کشور،دستورالعمل اجرائی و برنامه زمان بندی تجدید نظرشده تبصره 66قانون بودجه سال 1361موضوع تبصره 69قانون بودجه سال 1363رابشرح زیر تصویب نمودند0

1-دستورالعمل اجرائی بند(1)تبصره 66
بمنظورایجادتسهیلات در امور تنظیم حسابهای معوقه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 74قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دیماه یکهزارو سیصدوچهل ونه ،ذیحسابان دستگاههای فوق میتواندحسابهای معوقه از سال 1353لغایت 1360 خود را بصورت هر سال یک حساب بشرح زیر تهیه نمایند0
1-1ذیحسابی ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها
الف -از تهیه نمونه 8ریزدرآمدهای وصولی و ارسالی و سپرده های دریافتی و استردادی صرفنظرو صرفا به تهیه مدل 9و10 (خلاصه حساب درآمدهای وصولی و ارسالی )و نمونه 11(خلاصه حساب سپرده های دریافتی و استردادی )اکتفانمایند0
ب -از تهیه نمونه 16ریز اسنادهزینه برحسب مواد،برنامه و ردیفهای عمومی خودداری و صرفا به تهیه مدل 15(هزینه برحسب برنامه یا ردیفهای عمومی )و مدل 17(خلاصه حساب هزینه های پرداختی )اکتفانمایند
پ -بدیهی است بایستی نمونه 484(خلاصه اعتبارو هزینه )و سایرمدلهای ذکر نشده در بندهای فوق الذکرکماکان تنظیم وبضیمه ترازعملیات دفترکل به اداره کل تمرکز حسابها و امور حسابداریها ارسال گردد
2-1ذیحسابهای طرحهای عمرانی
الف -بجای تهیه ریز اسنادهزینه ،فرم تفریغ بودجه یکساله حاوی ستونهای اعتبارمصوب دریافتی از خزانه ،هزینه قطعی ،پیش پرداخت علی الحساب ،مانده انتقال بخزانه را تفکیک طرح تهیه و به اداره کل تمرکز حسابها و امور حسابداریهادارند0
ب -چون مبلغ کل وصولی و ارسالی کسورات قانونی در تراز عملیات یکساله منعکس الزامی نمیباشد0
پ -بدیهی است تسهیلات بالا درصورت لزوم مانع از مانده گیری ماهانه حسابها در دفاترنبوده و نیزسایرفرمها و مدارک حذف نشده کماکان بایدتهیه و بضمیمه تراز عملیات سالیانه ارسال گردد0
3-1ذیحسابیهای اعتبارات جاری وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیحسابیهای اعتبارات جاری وزارتخانه هاو موسسات دولتی میتوانند بجای تهیه صورتهای ریز درآمدو هزینه فرم تفریغ بودجه یکساله برای اعتبارو هزینه حاوی ستونهای اعتبارمصوب دریافتی از خزانه ، هزینه قطعی ،پیش پرداخت ،علی الحساب ،مانده انتقالی بخزانه و برای درآمدهاحاوی ستونهای پیش بینی ،وصولی و ارسالی (برحسب مواد و برنامه و ردیفهای عمومی کشوربرای هزینه هاو برحسب طبقه بندی بودجه برای درآمدها)که ارقام آن با تراز عملیات مطابقت داشته باشدتهیه و همراه ترازعملیات یکسال و سایرفرمهاو مدارک منضم به آن به اداره کل متمرکز حسابها و امورحسابداریهاارسال نمایند0
4-1اداره آموزش وپرورش مناطق
ادارات آموزش وپرورش مناطق که حسابهای خودرا تاپایان مرداد1358 تهیه نموده اندمیتوانندحسابهای معوقه سال 1353تا پایان سال 1357 را بصورت هرسال یک حساب و 5ماهه اول سال 1358را بصورت یک حساب 5ماهه باین ترتیب که بجای تهیه صورتهای ریزاسنادهزینه فرم تفریغ بودجه یکساله حاوی ستونهای مانده سال فبل ،دریافتی ازخزانه ، هزینه قطعی ،پیش پرداخت ،علی الحساب و مانده قابل انتقال بسال بعد برحسب فصول و برنامه بتفکیک (اعتبارات منطقه ای +اعتبارات توسعه مناطق )و اعتبارات آموزش و تغذیه رایگان تهیه همراه تراز عملیات یکساله و سایرفرمها و مدارک منظم به آن اداره کل تمرکز حسابهاو امورحسابداریهاارسال نمایند0
5-1در صورتیکه ذیحسابیهای مذکور در بندهای فوق برای قسمتی از سال ،حساب ماهانه تهیه و ارسال نموده اند برای بقیه سال مربوطه میتوانندبااحتساب ارقام منعکس شده در آخرین حساب ارسالی (درستون عملیات ماههای قبل تراز عملیات )یک حساب تهیه وارسال نمایند0
2-دستورالعمل اجرائی بند(2)تبصره 66
دستگاههای اجرائی مشمول تبصره (51)قانون بودجه اصلاحی سال 1352و بودجه سال 1353کل کشور مکلفندحسابهای سالیانه معوق سال 1353لغایت 1360خود را همراه با گزارش حسابرسی واطلاعات مربوط بدریافت و پرداخت هر سال مالی مطابق فرمهائیکه اداره کل تمرکزحسابهاوامور حسابداریهای وزارت امور اقتصادی و دارائی تعین و در اختیارآنها میگذاردحداکثرتاپایان سال 1364به اداره کل نامبرده ارسال دارند
3-دستورالعمل اجرائی بند(3)تبصره 66
بمنظور معوق نماندن حسابهای (سال 1361)و سالهای بعدذیحسابان دستگاههای اجرائی مشمول ماده 74قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دیماه یکهزاروسیصدوچهل ونه و تبصره 51قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353کل کشور میتوانندمانده دفتری پایان سال 1360قابل انتقال به سال بعد خودراقبل ار تنظیم حسابهای مربوط بشرح زیر بسال 1361منتقل نمایند0
1-3ذیحسابیهای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانهامیتوانند به منظورانتقال مانده های دفتری حسابهای قابل انتقال پایان سال 1360به اول سال 1361بشرح زیر عمل نمایند0
الف -انتقال مانده حسابهائیکه طرف حساب آنهاتنخواه گردان شهرستان یا تنخواه گردان بازنشستگی نمیباشد0مانده این قبیل حسابها یا بدهکار یا بستانکارکردن هر فصل (بنا به ماهیت آنها حسب مورد) معادل مبلغ مانده و بدهکاریابستانکارنمودن سرفصل حسابهای انتقالی آغازسال معادل مبلغ مربوط به اول سال 1361انتقال مییابد0 مثال :
بدهکار بستانکار
حساب بانک تمرکزوجوه سپرده 00000
حساب 3خزانه 00000
بانک تمرکزوجوه درآمدهای غیرقابل انتقال 00000
مخزن اوراق بهادار 00000
حسابهای انتقالی آغاز سال 00000
حسابهای انتقالی آغاز سال 00000
حساب سپرده های دریافتی 000000
حساب درآمدهای غیر قابل انتقال 00000
دریافتی از اداره کل اوراق بهادار 00000
بدیهی است چنانچه در نقل مانده ها اشتباهی رخ داده باشد ویا اینکه پس از تهیه و تنظیم حساب نهائی سال 1360با مانده های واقعی مغایرتی مشاهده گرددبا برگه اصلاحی در حساب دست عمل لازم صورت خواهد گرفت 0
ب -انتقال مانده حسابهائی که از طرف حساب آنها تنخواه گردان شهرستان و یا تنخواه گردان باز نشستگی است :
ازآنجا که ذیحسابیهای ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفندوجوه اسناد پرداختی اسفند ماه هرسال خود را حداکثرتا پایان خردادماه سال بعد از خزانه دریافت و تنخواه گردان خود را تکمیل نمایند بنا براین در مورد انتقال مانده هائیکه طرف حساب آنها تنخواه گردان شهرستان یا تنخواه گردان بازنشستگی میباشد بایستی مبلغ کل تنخواه گردان (شهرستان یا بازنشستگی حسب مورد)را بستانکارودر مقابل ،مانده پرداخت ،مانده پیش پرداخت ،مانده علی الحساب و مانده تنخواه گردان پرداخت (در صورت عدم واریزدرپایان سال مالی را بدهکارنمایند0مثال :
بدهکار بستانکار
بانک پرداختی عمومی 000000
مانده پیش پرداخت 000000
مانده علی الحساب 000000
تنخواه گردان پرداخت (ادارات ) 000000
تنخواه گردان شهرستان 00000000
چون مانده حساب بانک پرداخت یا باز نشستگی پس از کسرسایر سر فصلها(مانده پیش پرداخت ،مانده علی الحساب و مانده تنخواه گردان شهرستان یا بازنشستگی حاصل میگردد ممکن است بعلت عدم تهیه و تنظیم حساب نهائی سال 1360وتعیین مانده های واقعی حسابها پس از تهیه صورت مغایرت بانکی برای حساب فروردین ماه 1361طبق مانده گواهی بانک با مانده طبق دفترذیحسابی مطابقت ننماید(کسر یااضافه بدیهی است این مغایرت تا تهیه حساب نهائی سال 1360در صورتهای مغایرت بانکی حسابهای ماهانه سال 1361به بعد باقی خواهد ماندوپس تعیین مانده واقعی اختلاف مزبوربا صدورمزبوربا صدور برگه های اصلاحی در حساب دست عمل مرتفع خواهد گردید0
2-3ذیحسابیهای اعتبارات جاری وعمرانی وزارتخانه هاوموسسات دولتی الف مانده های دفتری سرفصل حسابهای قابل انتقال از قبیل سپرده بشرح آنچه در جزء (الف )بند(1)ردیف 3(ادارات امور اقتصادی و دارائی )گذشت با سرفصل حساب انتظامی (حسابهای انتقالی آغاز سال به اول سال 1361منتقل میگردد0
ب -مانده پیش پرداختها و علی الحساب های سنوات قبل تا پایان سال 1360با بدهکار کردن سرفصلهای مذکورمعادل کل مبلغ وبستانکارنمودن سرفصل حسابهای انتقالی آغاز سال معادل جمع دو سرفصل به اول سال 1361انتقال مییابد0
بدیهی است هر مفدار از پیش پرداختهاو علی الحسابهای سنوات قبل درسالی که بمرحله تعهد میرسدیا تصفیه میشود در دوحساب جداگانه تحت عنوان هزینه پیش پرداخت سال قبل و هزینه علی الحساب سال قبل در حساب ماده مورد عمل مربوط بایدمحسوب و عینا در بستانکارحساب پیش پرداخت ویا علی الحساب سنوات قبل حسب مورد منظور گردد0 پ -چون تنخواه گردان حسابداری ذیحسابیهای فوق بایستی حداکثرتا آخرفروردینماه سال بعدواریز شودو از طرف دیگر در اجرای تبصره 61 قانون بودجه سال 1360(که تا لغو نشده بقوت خود باقی است )ذیحسابان و مسئولان کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند مانده وجوه مصرف نشده سال قبل را حداکثر تا آخر فرورددینماه سال بعد بخزانه واریز نمایند،قانونا نمیبایستی وجوهی ازدریافتهای سالهای قبل دربانک پرداخت ذیحسابی موجود باشدبا اینحال اگر پس از تهیه صورت مغایرت بانکی برای حساب فروردینماه 1361مبلغ مانده طبق گواهی بانک با مانده طبق ذیحسابی مطابقت ننمایداین مغایرت تا تهیه و تنظیم حساب نهائی سال 1360و تعیین مانده های واقعی در سالهای سال 1361 به بعد باقی خواهد بود0بدیهی است بمحض تهیه و تنظیم حساب نهائی سال 1360و مشخص شدن مانده واقعی با صدور برگه های اصلاحی مغایرت مذکور در حساب دست عمل اصلاح خواهد گردید0
3-3شرکتهای دولتی و سایر دستگاهای مشمول تبصره (51)قانون بودجه اصلاحی سال 1352و بودجه سال 1353کل کشور نیز میتوانندمانده های قابل انتقال پایان سال 1360خود را قبل از آنکه تراز نامه و حساب سود وزیان یا ترازعملیات تهیه شده آنها حسابرسی و یا به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده باشد به سال 1361منتقل و حسابهای سال 1361 و سالهای بعد را طبق مقررات مربوط تهیه و تنظیم نمایند0بدیهی است اصلاحاتیکه بر اساس گزارش حسابرسان و یا در موقع تصویب ترازنامه توسط مراجع صلاحیتدار بوجود میاید در دفاتر سال مربوط اعمال حساب و ترازنامه و حساب سود و زیان و یاتراز عملیات تکمیلی تهیه و ارائه خواهند نمود0
4-دستورالعمل اجرائی بند (4)تبصره 66
1-4بمنظور جلوگیری از وقفه در امر تنظیم حسابهای معوقه و تعیین مانده واقعی پایان سال 1360ذیحسابان دستگاههای اجرائی میتوانند اسنادهزینه واخواهی شده ،مفقود شده و از بین رفته را در سر فصل حساب اسنادهزینه واخواهی ش ،از بین رفته ،سوخته شده ،مفقودشده منظور ونسبت به تنظیم حساب یکساله اقدام نمایند0
ذیحسابان مکلفند صورت ریزاسناد هزینه فوق رامطابق فرمی که وزارت امور اقتصادی و دارائی نعیین و ابلاغ مینماید در سه نسخه تنظیم و به شرح زیر عمل نمایند:
الف -نسخه اول فوق الذکر به همراه گزارش کاملی از شرح ماوقع که بتواند در روشن شدن موضوع و صدور رای در مورداستفاده قرارگیرد جهت طرح در هیئت سه نفری به اداره کل تمرکزحسابهاوامورحسابداریها ارسال دارند0
ب -نسخه دوم فرم را به ضمیمه نسخه دوم صورت حساب یکساله به اداره کل تمرکز حسابها و امور حسابداریها ارسال نمایند0 ج -نسخه سوم فرم و گزارش توجیهی آن را بعنوان سابقه در بایگانی ذیحسابی ضبط نمایند0
2-4اداره کل تمرکزحسابهاوامور حسابداریهای وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است فرم حاوی صورت ریز اسناد هزینه جزء الف بند فوق را بررسی و در صورتیکه فرم مذکور ناقص بوده یا به مدارک دیگری نیاز باشدمیبایستی با ذکرمهلت ،رفع نقص و تکمیل مدارک را حسب مورد از ذیحسابی مربوط درخواست نماید0
ذیحسابیها مکلفند بر طبق در خواست اداره مذکوردر مهلت تعیین شده در اینمورد اقدام نمایند0
3-4فرم حاوی ریز اسناد هزینه و گزارش ضمیمه که از طریق اداره کل تمرکز حسابهاو امور حسابداریها به هیئت سه نفری ارسال میگردد، پس از رسیدگی و تعیین تکلیف اسناد در هیئت مذکور رای لازم صادرو از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی به ذیحسابی مربوط ابلاغ میگردد0
ذیحسابی مذکور پس از دریافت رای هیئت سه نفری مبنی بر قطعی نمودن اسنادهزینه مذکور،معادل مبلغ مورد نظرحساب هزینه قطعی رابدهکار و حساب اسناد واخواهی شده ،ازبین رفته و غیره را بستانکارنموده و حساب متمم جداگانه برای سال مربوط تهیه و به اداره کل تمرکز حسابها و امورحسابداریها ارسال مینماید تا درج ارقام هزینه و درآمدآن در لایحه تفریغ بودجه سال مورد بحث امکان پذیر گردد0
5-دستورالعمل اجرائی بند(5)
نحوه تهیهحسابهای سنوات 1357لغایت 1360نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده اندو همچنین ترتیب رسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریع بودجه سنوات مربوطه بهمان ترتیبی است که در دستورالعمل شماره 5-ج -21/10/62هیئت سه نفری موضوع تبصره 66مقرر گردیده است 0
وزارت امور اقتصادی و دارائی نهادهای مذکور را در امر تنظیم حسابهای سنوات وق راهنمائی خواهد نمود تا بتوانند نسبت به تکمیل فرمهای تعیین شده اقدام و جهت درج ارقام آن رایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط به وزارت مذکور ارسال نمایند0
6-دستو العمل اجرائی بند 6تبصره 66و جدول زمانبندی اجرای آن
1-6تنظیم تعداد900فقره حساب سالانه (53لغایت 1360)اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مشمول ماده 74قانون محاسبات عمومی تا تاریخ تهیه این دستورالعمل بعهده تعویق افتاده است که طبق برنامه تنظیمی تعداد400فقره آن که معادل حدود44%کل حسابهای معوقه این قبیل دستگاهای اجرائی میباشد در سال 1363 و تعداد500فقره حساب سالانه که معادل 56%کل حسابهای معوقه دستگاههای مذکور میباشد در سال 1364تنظیم و آماده برای حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور گردد0
2-6شرکتهای دولتی که بودجه آنها در قانون بودجه سنوات 53لغایت 57کل کشور منعکس گردیده است مکلفند فرمهای خلاصه عملکرد بودجه (نمونه الف )سنوات مذکور را که برای هریک از سالهای فوق جداگانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال میگردد،حداکثرظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت ،اطلاعات لازم را از ترازنامه حساب سودو زیان سال مربوط که با رعایت ماده 89قانون محاسبات عمومی دیماه 1349به تصویب مراجع صلاحیتدار مربوط رسیده است استخراج و نسبت به تکمیل فرمهای مورد بحث اقدام لازم معمول دارند0
فرمهای تکمیل شده هر سال بضمیمه صورتهای مالی فوق جهت درج خلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه سال مربوط میگردد0
3-6دستگاههای اجرائی مشمول تبصره 51قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال 1353شامل شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات غیر دولتی مکلفند فرمهای (نمونه ب )اعتبارات عمرانی را که برای هر سال جداگانه تهیه و توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی ابلاغ میگردد ظرف مهلت یکماه تکمیل و همراه گزارش حسابرسی سال مربوط جهت ارقام آن در لایحه تفریغ بودجه سال مورد عمل به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال نمایند0
بدیهی است دستگاههای اجرائی فوق که تا کنون نسبت به حسابرسی حسابهای هر یک از سنوات گذشته 53لغایت 1360خود اقدامی ننموده اند حداکثر تا پایان مهلت مقرر در تبصره 69قانون بودجه سال 1363اقدام عاجل معمول دارند0
4-6دستگاههای اجرائی موضوع بندهای 2-6و3-6در صورتیکه قادربه تکمیل فرمهای مورد بحث نباشند مکلفندمراتب را مشروحابا ذکردلایل کافی به وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس نمایندتا به منظور اتخاذتصمیم نهائی به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی اعلام گردد0
نخست وزیر میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11545
تاریخ تصویب :
1363/07/04
تاریخ ابلاغ :
1363/07/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :