جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 46772 5/7/1363

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/6/1363متن اصلاحی آئیننامه اجرائی فعالیت امجمنهای اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب ،جمعیتهاو انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/60مجلس شورای اسلامی زیرتصویب نمودند0
ماده 1
در این آئیننامه منظوراز انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب ازاعضاء داوطلب واحدهای اداری ،آموزشی ،صنفی ،صنعتی ،ویا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردارمیباشندو محدوده جغرافیائی فعالیت آنها مشخص باشد0
تبصره 1
واحدآموزشی عبارتست ازیک ناحیه آاموزش و پرورش یا دانشگاه ویا مجتمع آموزشی 0
تبصره 2
واحدصنفی به مجموعه ای از افراداطلاق میگرددکه دارای یک نوع کسب پیشه ،حرفه وتجارت معینن باشند0
تبصره 3
واحدصنعتی عبارتست از یک کارخانه یا مجتمع صنعتی واحدهای تابعه که تحت یک نام فعالیت میکند0
درسازمانهائی که تعدادی واحدصنعتی راتحت پوشش دارندتشکیل انجمن اسلامی درهریک از این واحدهابلامانع است 0ور درصورت لزوم به پیشنهاد انجمنهای اسلامی و توافق مقام مسئول و با تشخیص وزارت کشور،یک انجمن اسلامی مرکزی درآان سازمان بوجودخواهدآمد0
تبصره 4- واحدکشاورزی عبارتست ازیک مجتمع کشاورزی یادامپروری 0درمجتمعهائی که تعدادی واحدکشاورزی راتحت پوشش دارندتشکیل انجمن اسلامی درهر یک از این واحدهابلامانع است ودرصورت لزوم به پیشنهادانجمنهای اسلامی وتوافق مقام مسئول وباتشخیص وزارت کشور،یک انجمن مرکزی در آن مجتمع بوجودخواهدآمد0
تبصره 5- واحد اداری عبارتست از وازارتخانه ،سازمان و اداره دولتی وارگان عمومی که خدمات اداری ورفاهی ارائه میدهد0
تبصره 6- واحدهای نظامی و انتضامی که دارای دوائرعقیدتی -سیاسی میباشند نیازی به انجمنهای اسلامی ندارند0نهادهای انقلاب اسلامی ازحکم این تبصره مستثنی میباشند0
ماده 2 اهداف وحدودوظایف
الف -شناختن و شناساندن اسلام ونلاش درجهت ارتقاءسطح بینش واخلاق اسلامی واحدهااز طریق :
1تشکیل کلاسهای اسلام شناسی جهت آموزش اسلام در همه ابعادوزمینه ها وتشویق به شرکت درآنها0
2-تشکیل کتابخانه و توزیع کتب ونشریات اسلامی 0
3-تنظیم شعائروبرگزاری مراسم مذهبی وبرپائی نمازجماعت ،تشکیل جلسات وعظوخطابه وسخنرانی به مناسبتهای گوناگون 0
4-تشکیل اردوهاوسمینارهای مربوط درچهارچوب وظایف مذکوردرآئیننامه
5-اجرای برنامه های ویژه تبلیغی ،فرهنگی وهنری 0
6-ارائه خدمات عام المنفعه 0
ب -امربه معروف ونهی از منکردرواحدهای مربوطه ازطریق :
1-برخورداصولی ،منطقی وارشادی با کلیه مظاهرفسادوتباهی درجهت ایجادمحیط کارسالم ومساعدبرای رشدوشکوفایی فضائل اخلاقی وانسانی طبق ضوابط شرعی 0
2-تذکر ونصیحت برادرانه واسلامی به هریک ازمسئولین وافراددرشرایط لازم ومناسب ،ضمن رعایت تق واواخلاق اسلامی 0
3-ارائه پیشنهادات عملی جهت بهب ودامور ورفع نواقص ونارسائیهادر واحدمربوطه به مسئولین 0
مراتب زیردرامربه معروف ونهی از منکرمورد توجه قرارگیرد:
1-ارشادخصوصی 0
2-تذکرکتبی ،منطقی ومستدل به مقام مسئول 0
3-انعکاس موضوع به مقامات فوق از طریق مسئول انجمن اسلامی با رعایت سلسله مراتب 0
ج -تبلیغ وگسترش انقلاب اسلامی 0
تبصره 1 فعالیتهای انجمن اسلامی نبایدمخل و موجب رکوردفعالیتهای جاری واحدمربوطه باشدو استفاده از امکانات دولتی و اوقات کاری باید با هماهنگی مقام مسئول واحدمربوطه صورت گیرد0
تبصره 2 مسئول واحدمربوطه موظف است امکانات مورد نیازراجهت فعالیت انجمن اسلامی دراختیارقراردهد0
ماده 3-ارکان انجمنهای اسلامی عبارتنداز:هئیت موسس ،مجمع عمومی و هییت مدیره 0هیئت موسس مطابق ماده 7این آئیننامه تقاضای تاسیس انجمن اسلامی رااز وزارت کشورمینماید0مجمع عمومی پس ازتایید صلاحیت هییت موسس تشکیل و اعضای هیئت مدیره انجمن اسلامی راانتخاب مینمایند0
تبصره نحوه تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره و تجدید انتخابات طبق دستورالعمل وزارت کشورخواهدبود0
ماده 4-تعدادو شرایط هیئت مدیره انجمن اسلامی عبارتست از:
الف -حداقل تعدادهیئت مدیره دونفر0
ب -مسلمان ،متعهدومعتقدبه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و عامل شرع و عدم سوءسابقه 0
ماده 5-تشکیلات اصلی انجمن اسلامی
انجمنهای اسلامی از یک هسته مرکزی تشکیل بافته که تحت عنوان هیئت مدیره و بعنوان گروه مسئول ازطرف وزارت کشورپذیرفته میشودوملزم به رعایت قانون اسلامی مرکزی میتواندبه تناسب نیازی که پیشنهاد آن به تاییدوزارت کشوررسیده باشدانجمنهای فرعی تاسیس نماید0
تبصره 1 فعالیت انجمنهای فرعی در چهارچوب اساسنامه و مرامنامه انجمن اسلامی مرکزی خواهدبودو انجمن مرکزی مسئول فعالیتهای انجمنهای فرعی میباشد0
تبصره 2 هدایت و ارشادسازمان تبلیغات اسلامی خواهدبود0
تبصره 3 انجمنهای اسلامی مجاز به داشتن پستهای ثابت سازمانی نمیباشند0
تبصره 4 انجمنهای اسلامی مرکزی میتوانندبمنظورهماهنگ کردن فعالیتهای خود درزمینه های مختلف بااطلاع وزارت کشورسمینارهای لازم رابرگزار نمایند0
تبصره 5 درهرواحد(صنفی ،صنعتی ،کشاورزی ،اداری ،آموزشی )صرفایک انجمن اسلامی مرکزی تشکیل میگردد0
تبصره 6 برای انجمن اسلامی واحدهائی پروانه صادرمیگرددکه حداقل تعداد شاغلین درآن واحد50نفرباشند0
اجتماع دویا چند عنوان در یک محدوده جغرافیائی خاص برای احراز حدنصاب مقررجهت تشکیل انجمن اسلامی مرکزی بلامانع میباشد0
ماده 6 کلیه انجمنهای اسلامی مرکزی بایداین اطلاعات ومدارک رادراختیار فرمانداری محل قراردهندورسیددریافت دارند:
الف -مشخصات هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن اسلامی طبق نمونه وزارت کشور0
ب -مدارک اشتغال بکار هیئت موسس و هیئت مدیره در واحدمربوطه 0
ج -فتوکپی تمام صفحات شناسنامه هیئت موسس و هیئت مدیره 0
د-گواهی عدم سوءعدم پیشینه اعضاءهیئت مدیره0
ه -شش قطعه عکس اعضاءهیئت مدیره 0
و-نمونه تکمیل شده اساسنامه ومرامنامه که بتصویب مجمع عمومی رسیده باشد0
ز-صورتجلسه مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره (باحضورنماینده وزارت کشور)0
ح -تاییدبه صلاحیت عقیدتی و اخلاقی ازسازمان تبلیغات اسلامی برای هریک از اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره 0
تبصره 1 چنانچه هریک از اعضاءهیئت مدیره شرایط مندرج دربندهای ب و د و ح ماده فوق رااز دست بدهداز عضویت درهیئت مدیره برکنارمیشود0
تبصره 2 مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به تشکیل پرونده و تقاضای صدور پروانه وزارت کشور میباشد0
ماده 7 پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه انجمن اسلامی که طبق این آئیننامه تنظیم میشود،حداکثرظرف یکماه وسیله وزارت کشورکمیسیون ماده 10قانون احزاب و جمعیتها احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف 10روزپروانه انجمن اسلامی با امضاءوزیرکشورصادرخواهدشد0
ماده 8-تایید صلاحت اعضاءهیئت موسس و هیئت مدیره انجمنهای اسلامی ونظارت برفعالیت و جلوگیری از تجاوز آنهااز حدودقانون و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 16-قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/60وتخلفات این آئیننامه با کمیسیون ماده 10قانون مزبورمیباشد0کمیسیون ماده 10براساس ماده 17قانون مذکورحداکثرطرف یکماه پس ازدریافت هرشکایت قانونی رابه مرحله اجراءدرخواهدآورد0
ماده 9 هزینه های انجمنهای اسلامی ازطریق پرداخت حق عضویت اعضاءوامکانات موضوع تبصره 2ماده 2تامین میگردد0
ماده 10 ازتاریخ تصویب این مصوبه ،آئیننامه شماره 38810 مورخ 21/7/1362 لغومیگردد0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11548
تاریخ تصویب :
1363/06/18
تاریخ ابلاغ :
1363/07/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :