جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 61866 30/7/1363

وزارت بهداری
قانون انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش ازسازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزسه شنبه مهرماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 19/7/1363به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 5816/1مورخ 24/7/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

ماده واحده -سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه وصولی سهم مستخدمین شاغل درواحدهای مختلف ارتش وصنایع وابسته وتابعه راکه براساس قانون تعیین وضع استخدامی افزارمندان به کارمندفنی مصوب 24/12/1355که ازتاریخ 1/1/1356به بعدتطبیق وضعیت استخدامی داده یامیدهند،(اعم ازسوابق ،اشتغال درارتش درارتش ویاسایرکارگاههاو موسسات موردقبول ارتش )به صندوق بازنشستگی منتقل نماید0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزسه شنبه ودرتاریخ 19/7/1363به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11557
تاریخ تصویب :
1363/07/17
تاریخ ابلاغ :
1363/08/08
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :