جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 45218 30/7/1363

وزارت نیرو
پیرو تصویبنامه شماره 40788 مورخ 1/5/1363به پیوست فرمهای موضوع ماده 8آئیننامه اجرائی نحوه صدورپروانه مصرف معقول موضوع ماده 18قانون توزیع عادلانه آب ارسال میگردد0
معاون نخست وزیردر امورحقوقی و مجلس -احمداشرف اسلامی

تاریخ 000000000000
کلاسه پرونده 0000000
وزارت کشاورزی (ادارات کل کشاورزی 000000)
پروانه مصرف معقول آب کشاورزی
باستنادماده 18-قانون توزیع آب مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی وآگهی شماره 00000000 مورخ 0000000وزارت کشاورزی طبق رای شماره 0000000مورخ 0000000 هیئت سه نفری تقسیم برپنج نفری
منطقه 00000000این پروانه مصرف بمیزان حداکثر000000000
لیتر درثانیه 000000تقسیم برساعت درگردش 00000برای مصارف اختصاصی و بشرح و مشخصات مندرج در ذیل صادرمیگردد:
1-نام منبع آب و محل آن
2-محل انشعاب
3-محل مصرف اراضی واقع در:قریه 00000دهستان 00000 بخش 00000
شهرستان 0000000کلابمساحت :جریت تقسیم برهکتار
4-مشخصات محل مصرف آب
الف مساحت باغ 0000000000000هکتار
ب -مساحت اراضی زراعی و دامپروری 00000000هکتار
ج - 0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
5-مشخصات دارنده پروانه
الف -اشخاص حقیقی
نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه صادره از
آدرس
(ب -اشخاص حقوقی )نام شرکت
ثبت شده به شماره
محل اقامت
6-تاسیسات اختصاصی مربوط فوق 000000000000000000 طبق مشخصات و
جزئیات مضبوط در پرونده
7-تاریخ شروع ساختمان تاسیسات 0000000000000000000000
تاریخ ختم ساختمان تاسیسات 0000000000000000000000000
تاریخ استفاده از تاسیسات 0000000000000000000000000
8-سابقه استفاده از حقابه 000000000000000000000000000
بدینوسیله تصریح میگرددکه هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنراداردبمصرفی جزآنچه که در پروانه فوق قید شده است برساندو همچنین حق انتقال این پروانه را بدیگری مگر با اجازه وزارت کشاورزی ندارداین پروانه مصرف مختص بزمین و مواردی است که در فوق تعیین گردیده و در صورتیکه طبق تصمیم دولت در منطقه ویابهر علتی دیگرمسلم شودکه مصرف معقول و اقتصادی نیست در اینصورت وزارت کشاورزی مراتب رابا ذکر علل و ارائه شیوه های فنی بدارنده این پروانه اعلام میداردو هرگاه دارنده پروانه حسب موردظرف مدت 0000000 از تاریخ اخطار مزبوربدستورهای صادره عمل نکند این پروانه لغوخواهد شد0
میزان مصرف فوق با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظراست دارنده این پروانه ملزم است از اتلاف و مصرف غیرمعقول آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خودرا بنحوی که این منظور راتامین کند احداث ونگهداری نماید0
دارنده این پروانه بهیچ عنوان بدون اجازه کشاورزی مجاز به آب فروشی نمیباشد0
پرداخت بهای آب مصرفی طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب بعهده دارنده پروانه بوده و در صورت استنکاف از پرداخت آب بهاء با دادن مهلت معقولی بصدور اجرائیه و قطع آب مبادرت میشودو تحویل مجددآب به مصرف کننده موکول به پرداخت تمام بدهیهاخواهدبود0 متخلفین از مقررات مندرج در این پروانه یا سایرمقررات مندرج در قانون توزیع عادلانه آب مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 45قانون مزبورخواهند بود0
مدیر کل کشاورزی

پیوست شماره 2آئیننامه اجرائی نحوه صدور پروانه مصرف معقول آب صنعت / شرب
تاریخ 00000000000
کلاسه پرونده 00000000000
وزارت نیرو(شرکت آب منطقه ای 00000000000 )
پروانه مصرف معقول آب صنعت تقسیم بر شرب
بایتناد ماده 19قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی و آگهی شماره 000000000مورخ 000000000 وزارت کشاورزی طبق رای شماره 0000000000مورخ 000000000 هیئت سه نفری تقسم برپنج نفری
منطقه 000000000این پروانه مصرف بمیزان حداکثر 00000000000 لیتر درثانیه 00000000 تقسیم بر ساعت در گردش 000000000 برای مصارف اختصاصی و بشرح و مشخصات مندرج در ذیل صادر میگردد:
1-نام منبع و محل آن
2-محل انشعاب
3-محل مصرف اماکن در:قریه 00000 دهستان 00000000 بخش 000000
شهرستان 00000000 کلابمساحت :جریت تقسیم بر هکتار
4-مشخصات محل مصرف آب
الف -کارخانه 00000000000تقسیم بر منبع آب شرب 00000000000
5-مشخصات دارنده پروانه :
الف -اشخاص حقیقی
نام نام خانوادگی
شماره شناسنامه صادره از
آدرس
ب -اشخاص حقوقی
نام شرکت
ثبت شده بشماره
اقامتگاه قانونی شرکت
6-تاسیسات اختصاصی مربوط بمصرف فوق 00000000000000000000000000
طبق مشخصات و جزئیات مضبوط درپرونده
7-تاریخ شروع ساختمان تاسیسات 0000000000000
تاریخ ختم ساختمان تاسیسات 0000000000000000
تاریخ استفاده ازتاسیسات 000000000000000000
8-سابقه استفاده از حقابه 000000000000000000
بدینوسیله تصریح میگرددکه هیچکس حق نداردآبی را که اجازه مصرف آنراداردبمصرفی جزآنچه که درپروانه فوق قید شده است برساند و همچنین حق انتقال این پروانه را بدیگری مگر با اجازه وزارت نیرو ندارد0
این پروانه مصرف مختص به مورد فوق است و درصورتیکه طبق تصمیم دولت درمنطقه و یا بهرعلتی دیگرمسلم شودکه مصرف معقول واقتصادی نیست دراینصورت وزارت نیرومراتب را باذکرعلل و ارائه دستورهای فنی بدارنده این پروانه اعلام میداردهرگاه دارنده پروانه ظرف مدت 0000000سال از تاریخ اخطار مزبوربدستورهای صادره عمل نکنداین پروانه لغو خواهد شد0
میزان مصرف فوق با تغییرروشهای علمی و فنی قابل تجدیدنظر است 0 دارنده این پروانه ملزم است ازاتلاف و مصرف غیر معقول آب اجتناب ورزیده و مجازی اختصاصی مورداستفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کنداحداث و نگهداری کند0
دارنده این پروانه بهیچ عنوان مجاز به آب فروشی نمیباشد0
پرداخت بهای آب مصرفی طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب بعهده دارنده پروانه بوده و درصورت استنکاف در پرداخت آب بهاءبه صدور اجرائیه و قطع آب مبادرت میشودو تحویل مجددآب به مصرف کننده موکول به پرداخت تمام بدهیها خواهدبود0
متخلفین از مقررات مندرج در این پروانه یا سایر مقررات مندرج در قانون توزیع عادلانه آب مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 45قانون مزبورخواهند بود0
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11557
تاریخ تصویب :
1363/07/30
تاریخ ابلاغ :
1363/08/08
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :