جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره م /16609/1 8/9/1363

ماده واحده -بتجویزتبصره ماده 18لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358بندزیربعنوان بنده به ماده 11آئیننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب خرداد1360اضافه وتبصره ذیل ماده مذکور به تبصره 2وتبصره زیربعنوان تبصره یک بماده مزبورالحاق و بند ب ماده 12بشرح زیراصلاح میشود:
بند ه ماده 11 -هرگاه کارشناس رسمی براثرمسامحه یاسهل انگاری اعلام برخلاف واقع نموده که دررای دادگاه یا قراردادسرایابازپرسی یاتصمیمات مراجع قانونی دیگر موثر واقع شده باشد0
تبصره 1-درصورتی که اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحومذکوردربند ه موثرواقع نشده باشدکارشناس به مجازات بند2ماده 8این آئیننامه محکوم خواهدشد0
بندب ماده 12-هرگاه ثابت شودکارشناس رسمی عمدایا باتبانی بایکی ازاصحاب دعوی اعلام نظری برخلاف واقع نموده باشد0
این ماده واحده ششصدوبیست وپنجمین جلسه 22/8/1363بتصویب شورایعالی قضائی رسید0
از طرف شورایعالی قضائی -ابوافضل میرمحمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11590
تاریخ تصویب :
1363/08/22
تاریخ ابلاغ :
1363/09/19
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :