جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 66778 25/9/1363

سازمان اموراداری واستخدامی کشور
اصلاح مقدمه تصویبنامه شماره 83380
هیئت وزیران درجلسه مورخ 17/9/1363بنا به درخواست شماره 3274/د مورخ 5/8/1363سازمان اموراداری واستخدامی کشورمقدمه تصویبنامه شماره 83380مورخ 28/10/62هیئت وزیران را به شرح زیراصلاح نمودند:
هیئت وزیران درجلسه مورخ 23/9/62بنابه درخواست سازمان اموراداری واستخدامی کشورآئیننامه نحوه همکاری وکم دولت به موسسات تعاونی کارکنان دولت رابشرح زیرتصویب نمودند0
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11603
تاریخ تصویب :
1363/09/17
تاریخ ابلاغ :
1363/10/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :