جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 72916 26/9/1363

وزارت کشور
پیرونامه شماره 57924 مورخ 23/8/1362درخصوص قانون راجع به اصلاح ماده 16قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351تصویبنامه شماره 739-ق مورخ 15/9/1363مجلس شورای اسلامی درمورداصلاح تاریخ تصویب قانون مزبورجهت وادام به پیوست ارسال میگردد0
معاون نخست وزیردر امورحقوقی ومجلس -احمداشرف اسلامی

جناب آقای میرحسین موسوی
نخست وزیرمحترم
1-عنوان قانون راجع به اصلاح ماده 16قانون گذرنامه مصوب دهم اسفند ماه 1351صحیح است 0
2-تاریخ تصویب قانون تشکیل شورای عالی صنایع بجای یکشنبه نهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوشصت ویک روزدوشنبه بیست وهفتم دیماه 1361 صحیح است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11603
تاریخ تصویب :
1363/09/26
تاریخ ابلاغ :
1363/10/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :